Tuyên Quang:

Hạn chế phát sinh khiếu kiện và không để phát sinh “điểm nóng” phức tạp về khiếu nại, tố cáo

Thứ hai, 25/07/2022 09:14
(ThanhtraVietNam) - Công tác thanh tra trên địa bàn được tiến hành theo đúng quy định; hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc giải quyết kịp thời các KNTC của công dân qua đó hạn chế phát sinh khiếu kiện và không để phát sinh “điểm nóng” phức tạp về KNTC góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Các vụ việc KNTC được các cấp, các ngành quan tâm giải quyết theo đúng quy định pháp luật

UBND tinh Tuyên Quang cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo ngành Thanh tra thực hiện chương trình, nhiệm vụ công tác năm 2022 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm để triển khai có hiệu quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trên địa bàn tỉnh.

Công tác thanh tra trên địa bàn được tiến hành theo đúng quy định của Luật Thanh tra, không xảy ra việc chồng chéo trong hoạt động của ngành; qua thanh tra đã kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền các biện pháp khắc phục… Hoạt động thanh tra được tổ chức triển khai trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng yêu cầu “mục tiêu kép” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong bối cảnh đại dịch covid-19.

Công tác tiếp công dân của các cấp, các ngành được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả; nội dung, phương thức tiếp công dân từng bước được đổi mới; các cấp, các ngành đã quan tâm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc giải quyết kịp thời các KNTC của công dân; đồng thời, qua các ý kiến của công dân các cấp, các ngành đã rà soát, chấn chỉnh, khắc phục những sơ hở, thiếu sót, trong công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực... nhằm hạn chế phát sinh khiếu kiện và không để phát sinh “điểm nóng” phức tạp về KNTC góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Các vụ việc KNTC được các cấp, các ngành quan tâm giải quyết theo đúng quy định của pháp luật đảm bảo lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Tuy vậy, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tại một số cơ quan, tổ chức, đơn vị còn hạn chế, chưa phát huy được vai trò của cán bộ, công chức trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Việc xử lý các tập thể, cá nhân có sai phạm được phát hiện qua thanh tra thuộc thẩm quyền một số đơn vị cơ sở chưa kịp thời; một số đơn vị thực hiện kết luận sau thanh tra còn chậm, nhất là thực hiện kiến nghị sai phạm về kinh tế. Một số đơn vị, cơ sở giải quyết một số vụ việc KNTC tồn đọng thuộc thẩm quyền còn chậm.

Theo UBND tỉnh Tuyên Quang, nguyên nhân được chỉ ra chính là công tác chỉ đạo, điều hành của Thanh tra một số ngành, địa phương chậm đổi mới, năng lực chưa theo kịp yêu cầu nhiệm vụ được giao. Một số tổ chức, cá nhân thực hiện chưa đầy đủ, nghiêm túc các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra nhưng chưa được áp dụng các biện pháp chế tài theo quy định để xử lý kiên quyết.

Trách nhiệm của người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC chưa cao. Trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC ở một số ngành, địa phương còn có mặt còn hạn chế so với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao. Trình độ hiểu biết về chính sách, pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận nhân dân còn hạn chế hoặc do quyền lợi bị ảnh hưởng nên cố tình không chấp hành việc giải quyết, trả lời kiến nghị, đề nghị của cơ quan có thẩm quyền.

leftcenterrightdel
 Thành phố Tuyên Quang. Ảnh: Internet

Thực hiện thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực và các lĩnh vực, địa phương, đơn vị phát sinh nhiều đơn thư.

Bên cạnh đó, nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về phòng, chống tham nhũng nói chung và về việc phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng nói riêng chưa kịp thời, chưa đầy đủ. Cơ chế, chính sách, pháp luật của Nhà nước còn có một số quy định bất cập, thiếu đồng bộ, có điểm chưa phù hợp với tình hình thực tế, thường xuyên thay đổi, gây nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, nhất là chính sách đất đai, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chưa đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư.

Để giải quyết những vấn đề này, trong thời gian tới, UBND tỉnh Tuyên Quang sẽ chỉ đạo ngành Thanh tra tăng cường kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện kế hoạch thanh tra; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, các quyết định giải quyết khiếu nại và kết luận nội dung tố cáo, bảo đảm thực hiện nghiêm theo quy định của pháp luật; nắm bắt tình hình, thực hiện tốt công tác tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, phòng, chống tham nhũng (PCTN) và tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về KNTC, thanh tra và PCTN đến nhân dân trên địa bàn.

Trên cơ sở định hướng của Thanh tra Chính phủ, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân dân tỉnh và tình hình thực tiễn tại địa phương, UBND tỉnh chỉ đạo ngành Thanh tra xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2023 có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực và các lĩnh vực, địa phương, đơn vị phát sinh nhiều đơn thư.

Đối với hoạt động thanh tra, Thanh tra tỉnh sẽ thực hiện các nội dung theo kế hoạch thanh tra năm 2022 đã được Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang phê duyệt; thanh tra lại và thanh tra đột xuất theo quy định của Luật Thanh tra; đôn đốc các đơn vị triển khai Kế hoạch thanh tra năm 2022 đã được phê duyệt. Thanh tra các huyện, thành phố và thanh tra các sở, ngành sẽ tiến hành thanh tra theo Kế hoạch năm 2022, thanh tra đột xuất theo quy định.

Riêng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành trong tỉnh thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; Nghị quyết số 39/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ; Kết luận số 68-KL/TU ngày 29/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác giải quyết KNTC, Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 01/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường phối hợp giữa các sở, ban, ngành UBND huyện, thành phố trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, kiến nghị phản ánh của công dân trên địa bàn tỉnh.

Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc KNTC mới phát sinh và tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. Tiếp tục rà soát giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, kéo dài, hạn chế công dân khiếu kiện vượt cấp lên Trung ương; không để xảy ra các “điểm nóng” về KNTC; đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị trên địa bàn.

Cùng với đó, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng giải quyết công việc cho cán bộ làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết KNTC, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra có bản lĩnh chính trị, vững về pháp luật, am hiểu sâu lý luận, thực tiễn, chuyên nghiệp, có phẩm chất đạo đức tốt và tận tụy phục vụ nhân dân.

Thực hiện tốt công tác quản lý, đánh giá cán bộ, công tác thi đua, khen thưởng và công tác giám sát đoàn thanh tra; chỉ đạo toàn ngành Thanh tra của tỉnh thực hiện nghiêm Thông tư số 01/2021/TT-TTCP ngày 11/3/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, không để xảy ra nhũng nhiễu, tiêu cực.

Lan Anh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra