Hòa Bình tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, xử lý đơn thư

Thứ hai, 24/04/2023 10:00
(ThanhtraVietNam) - Để thuận tiện trong quá trình xử lý đơn thư trên địa bàn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình đã ban hành Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh (sau đây viết tắt là đơn) của cá nhân, tổ chức gửi đến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh và cá nhân các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy.

Cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình đã ban hành Quy định số 28 - QĐ/TU quy định về nguyên tắc, thẩm quyền, trách nhiệm, quy trình, thủ tục tiếp nhận, phân loại, xử lý, theo dõi, báo cáo công tác xử lý đơn, cũng như công tác kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, xử lý đơn.

Quy định này áp dụng đối với những đối tượng sau:

leftcenterrightdel
 

Nghiêm cấm để lộ lọt thông tin cá nhân của người tố cáo

Theo quy định, việc tiếp nhận, phân loại xử lý đơn phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, chính xác và kịp thời theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao.

Cùng với đó, Thủ trưởng, người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị được giao xử lý đơn có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc tiếp nhận, phân loại xử lý tập trung về một đầu mối và phải tuân theo các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm, thẩm quyền xử lý, giải quyết đơn chịu trách nhiệm về lãnh đạo, chỉ đạo việc tiếp nhận, xử lý đơn thư và giải quyết theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đặc biệt, nghiêm cấm để lộ lọt thông tin cá nhân của người tố cáo dưới mọi hình thức; cung cấp nội dung tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến người không có trách nhiệm biết. Mọi hành vi vi phạm đều bị xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đơn được gửi đến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh và cá nhân các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy phải theo đường dịch vụ bưu chính, nhận trực tiếp từ cá nhân, tổ chức, hoặc nhận qua công tác tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh.

Đối với đơn gửi qua dịch vụ bưu chính và nhận trực tiếp từ cá nhân, tổ chức: Thường trực Tỉnh ủy nắm tình hình, nội dung đơn và giao Văn phòng Tỉnh ủy đóng dấu đến, ghi sổ, vào sổ theo dõi hoặc cập nhật đầy đủ trên dữ liệu máy tính theo thứ tự và ngày, tháng, năm đến ghi trên đơn; họ tên, địa chỉ cá nhân, tổ chức gửi đơn và chuyển Ban Nội chính Tỉnh ủy để tham mưu xử lý theo quy định hoặc chuyển cơ quan có trách nhiệm giải quyết. Đối với đơn nhận quả công tác tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy có trách nhiệm tiếp nhận vào sổ theo dõi hoặc cập nhật đầy đủ trên dữ liệu máy tính theo thứ tự và ngày, tháng, năm đến ghi trên đơn; họ tên, địa chỉ cá nhân, cơ quan, tổ chức gửi đơn.

Phân loại đơn theo nội dung và điều kiện xử lý

Sau khi tiếp nhận đơn, Ban Nội chính Tỉnh ủy có trách nhiệm phân loại đơn. Đơn được phân loại thành đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh, đơn có nhiều nội dung khác nhau theo nội dung đơn. Hoặc đơn được phân loại theo điều kiện xử lý (Đơn đủ điều kiện xử lý và đơn không đủ điều kiện xử lý).

Ngoài ra, đơn cũng được phân loại đơn thuộc thẩm quyền và đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị mình; hoặc phân loại đơn theo số lượng người khiếu nại, người tố cáo, người kiến nghị, phản ánh.

Bên cạnh đó, cũng cần phân loại đơn gửi trùng lặp, gửi nhiều nơi hoặc đang xem xét giải quyết; đã được xem xét và đã được các cấp có thẩm quyền giải quyết và trả lời theo quy định. Đơn đã được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết và đã báo cáo kết quả giải quyết với Thường trực Tỉnh ủy.

Việc xử lý đơn thực hiện theo đúng quy trình, quy định tại Chương III, Thông tư số 05/2021/TT-TTCP, ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh và quy trình, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh.

Sau khi phân loại đơn, Ban Nội chính Tỉnh ủy nghiên cứu, tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh và Thường trực Tỉnh ủy chuyển đơn đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền để xác minh, xem xét, giải quyết theo thẩm quyền hoặc kiến nghị với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy xử lý những đơn có nội dung quan trọng và tiến hành xác minh, tham mưu xử lý đảm bảo theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, hướng dẫn, trả lời công dân theo quy định, nội dung trả lời đầy đủ các nội dung theo đơn, nêu rõ có giải quyết hay không giải quyết, lý do và các căn cứ theo quy định.

Đề cao trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan

Ban Nội chính Tỉnh ủy là cơ quan có trách nhiệm chủ trì, tham mưu giúp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh và cá nhân các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp báo cáo tình hình việc giải quyết đơn, thư của các cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao xem xét giải quyết. Việc phối hợp giữa các cơ quan đảm bảo thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức và của Nhà nước. Qua đó, đề cao trách nhiệm, chủ động, tích cực, tạo sự thống nhất, đồng bộ, giải quyết kịp thời có hiệu quả vụ việc xảy ra; tránh đùn đẩy trách nhiệm, bỏ trống nhiệm vụ làm ảnh hưởng đến hiệu quả công tác. Xác định rõ trách nhiệm của cơ quan chủ trì giải quyết và cơ quan phối hợp giải quyết.

Theo đó, định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và hàng năm Ban Nội chính Tỉnh ủy tổng hợp, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy về kết quả xử lý đơn theo quy định. Khi có yêu cầu hoặc khi cần thiết, Ban Nội chính Tỉnh ủy rà soát, tổng hợp báo cáo Thường trực Tỉnh ủy những đơn tồn đọng, kéo dài, phức tạp, còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình xử lý và tham mưu, đề xuất phương án xử lý để Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước./.

QA
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra