Thanh tra tỉnh Đồng Nai:

Kịp thời chỉ đạo xử lý các tình huống phát sinh để hạn chế vụ việc phức tạp, kéo dài

Thứ hai, 24/10/2022 09:27
(ThanhtraVietNam) – Đó là yêu cầu của Thanh tra tỉnh Đồng Nai đối với Thanh tra các sở, ngành, huyện, thành phố tại báo cáo kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phản ánh của công dân 9 tháng đầu năm 2022; đồng thời đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm.

Trong kỳ đã xử lý 6.507 đơn

Theo đánh giá của Thanh tra tỉnh Đồng Nai, trong 9 tháng đầu năm 2022, về ưu điểm: Các cấp, các ngành đã quan tâm thực hiện tốt công tác tiếp dân; phối hợp tiếp và giải thích chính sách pháp luật liên quan. Việc tiếp nhận xử lý đơn thư và đề xuất lãnh đạo xử lý, giải quyết theo quy định. Công tác thẩm tra, xác minh và giải quyết đơn khiếu nại được thực hiện đúng các bước theo quy trình giải quyết khiếu nại hành chính; quá trình xác minh có sự nghiên cứu, chuẩn bị chu đáo trước khi làm việc với các bên khiếu nại, bị khiếu nại và các bên liên quan nên kết quả làm việc được chặt chẽ, đảm bảo cơ sở cần thiết để làm căn cứ xem xét giải quyết. Trong quá trình giải quyết đơn khiếu nại gắn với giải thích pháp luật, do đó nhiều trường hợp công dân thông hiểu và tự nguyện rút đơn khiếu nại.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các cấp, các ngành thuộc tỉnh tập trung xử lý, giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp khi mới phát sinh, không để phát sinh thành điểm nóng. Vì vậy, các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng luôn theo dõi, nắm bắt tình hình khiếu kiện trên địa bàn để phối hợp đề xuất biện pháp xử lý khi phát sinh khiếu nại đông người, phức tạp.

Bên cạnh ưu điểm, Thanh tra tỉnh cũng chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới, đó là: Số lượt tiếp công dân của thủ trưởng tại một số đơn vị, địa phương còn hạn chế. Nguyên nhân: Thủ trưởng của một số đơn vị, địa phương chưa quan tâm, chỉ đạo bộ phận tiếp công dân chủ động lựa chọn vụ việc phức tạp, dư luận quan tâm để mời dân tiếp và lắng nghe ý kiến của người dân để kịp thời xử lý. Một số sở ngành do chức năng, nhiệm vụ ít ảnh hưởng đến công dân, nên ít phát sinh trường hợp công dân đến để phản ánh, kiến nghị. Ngoài ra, trong năm 2022, do tình hình chung phải thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 nên có một khoảng thời gian, số lượt công dân đến Trụ sở, điểm tiếp công dân của các cấp, các ngành giảm, đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị chủ yếu tiếp nhận qua nguồn Bưu điện.

leftcenterrightdel
Thanh tra tỉnh Đồng Nai cũng đề nghị các Sở, ngành, UBND huyện, TP thường xuyên giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết đơn KN, TC tại đơn vị (Ảnh: ĐT) 

Tỷ lệ giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền chưa cao do một số nguyên nhân có nội dung khiếu nại phức tạp phải tổ chức họp lấy ý kiến của các cơ quan liên quan để thống nhất hướng giải quyết; rà soát và thực hiện một số nội dung liên quan chế độ chính sách hỗ trợ cho đúng quy định trước khi ban hành quyết định giải quyết đơn để bảo đảm quyền lợi của người dân. Bên cạnh đó, Từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, có khoảng thời gian địa phương phải tập trưng tập CBCC cho công tác phòng, chống dịch nên tạm dừng công tác xác minh và đối thoại dẫn đến ảnh hưởng tỷ lệ giải quyết chung của toàn tỉnh. Việc rà soát, xử lý giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh được thường xuyên thực hiện, nhưng tiến độ xử lý còn chậm.

Trong 9 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã xử lý 6.507 đơn /6.750 đơn tiếp nhận; trong đó có 6.356 đơn đủ điều kiện xử lý. Trong các đơn đủ điều kiện xử lý có 970 đơn khiếu nại, 262 đơn tố cáo và 5.124 đơn kiến nghị, phản ánh. Kết quả xử lý đơn: có 3.711 đơn thuộc trường hợp thẩm quyền giải quyết; 2.645 đơn không thuộc thẩm quyền.

Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền, trong kỳ đã giải quyết 3.036 đơn (284 đơn khiếu nại, 25 đơn tố cáo, 2.727 đơn kiến nghị, phản ánh) /3.711 đơn; tỷ lệ giải quyết đạt 82%. Trong đó, đã giải quyết 284 đơn /407 đơn khiếu nại;  giải quyết 25 đơn /37 đơn tố cáo và 2.727/ 3.269 đơn kiến nghị, phản ánh.

Dự báo về tình hình khiếu nại, tố cáo trong thời gian tới, Thanh tra tỉnh cho rằng:   ”trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện các dự án để phát triển kinh tế của địa phương… Đi liền với chủ trương thực hiện dự án là công tác thu hồi đất và thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ dân có đất bị thu hồi; trong khi đó, pháp luật về đất đai đang trong thời gian hoàn thiện, chính sách bồi thường, hỗ trợ chưa phù hợp điều kiện thực tế; việc bố trí tái định cư còn chậm. Từ đó, dự báo tình hình khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là khiếu nại, tố cáo trong thời gian tới có thể tiếp tục phát sinh và diễn biến phức tạp tại các dự án”.

Từ kết quả đạt được cũng như dự báo tình hình, Thanh tra tỉnh Đồng Nai cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong kỳ tiếp theo, đó là: Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 29/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, tập trung tham mưu cho lãnh đạo cùng cấp giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền theo đúng quy định pháp luật; tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thi hành quyết định giải quyết khiếu nại và kết luận nội dung tố cáo có hiệu lực pháp luật. Tiếp tục xác minh đơn khiếu nại, đơn tố cáo thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Tiếp tục rà soát, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp xử lý, giải quyết các vụ việc theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ và Kế hoạch số 237-KH/TU ngày 18/5/2015 của Tỉnh ủy.

Quan tâm chọn những vụ việc phức tạp để tiếp công dân

Thanh tra tỉnh cũng đã đề ra các giải pháp cụ thể để thực hiện trong thời gian tới: Một là, lãnh đạo các cấp, các ngành phải quan tâm chỉ đạo cơ quan tham mưu chọn những vụ việc phức tạp đề xuất lãnh đạo mời dân để tiếp, nắm bắt nội dung vụ việc để có hướng xử lý dứt điểm vụ việc hoặc xin ý kiến cấp trên nếu trong trường hợp vượt thẩm quyền của mình; gắn công tác tiếp công dân với giải quyết khiếu nại, tố cáo để qua đó, giải thích, vận động, thuyết phục người dân thực hiện theo chủ trương Đảng và chính sách của Nhà nước.

Hai là, quá trình giải quyết đơn thư phải có sự tham gia phối hợp của nhiều cấp, nhiều ngành để có sự thống nhất hướng xử lý, giải quyết vụ việc đúng pháp luật, hợp tình hợp lý và  đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19; nếu có vướng mắc, khó khăn, đơn vị, địa phương phải có văn bản xin ý kiến cơ quan chuyên môn có chức năng tham mưu các lĩnh vực liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo để đảm bảo việc giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng quy định của pháp luật; đồng thời, cơ quan chuyên môn phải kịp thời phản hồi, không để kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết đơn của đơn vị, địa phương.

Ba là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tranh thủ các chức sắc và giáo dân để họ đồng thuận với chủ trương giải quyết của chính quyền, nhất là các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài.

Bốn là, thường xuyên tự giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại cơ quan; kịp thời chỉ đạo xử lý các tình huống phát sinh để hạn chế vụ việc phức tạp, kéo dài; siết chặt kỷ cương, kỷ luật của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; các vụ việc liên quan đến việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước phải được giải quyết theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định; không để xảy ra vi phạm dẫn đến phát sinh đơn.

Năm là, lựa chọn, bố trí công chức thực hiện tiếp công dân có phẩm chất đạo đức tốt, vững về pháp luật, nghiệp vụ, có khả năng “dân vận tốt”; hướng dẫn, giải thích, thuyết phục để công dân hiểu và chấp hành đúng pháp luật về khiếu nại, tố cáo.  Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác này; các cấp các ngành trao thường xuyên đổi kinh nghiệm trong công công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh cũng kiến nghị Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Thông tư số 02/2021/TT-TTCP hoặc có văn bản hường dẫn, giải đáp một số vướng mắc khó khăn trong thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo theo Thông tư số 02/2021/TT-TTCP.

Đình Thuyết
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra