Một phần nội dung tố cáo Chủ tịch Hội đồng Học viện Hàng không là đúng

Thứ sáu, 18/08/2023 09:00
(ThanhtraVietNam) - Bộ Giao thông vận tải (GTVT) mới đây đã ban hành Kết luận số 7307/KL-BGTVT kết luận nội dung tố cáo đối với ông Trần Hoài An, Chủ tịch Hội đồng Học viện Hàng không Việt Nam (HVHKVN). Theo đó, 2/4 nội dung tố cáo đúng một phần và hàng loạt tồn tại hạn chế tại HVHK VN được chỉ ra thông qua xác minh nội dung tố cáo.

Theo kết luận của Bộ GTVT, nội dung tố cáo  ông Trần Hoài An làm sai các Nghị định, Nghị quyết của Chính phủ, các văn bản hướng dẫn của Bộ GTVT (về thu vượt học phí năm học 2021-2022 và năm học 2022-2023); lạm quyền, để Học viện HKVN lạm thu trong việc áp dụng chính sách học phí đối với sinh viên; không chấp hành, làm trái quy định của pháp luật là đúng một phần. Vì việc quyết định, thu học phí (năm học 2021-2022) cao hơn quy định và chậm trễ trong việc điều chỉnh mức học phí (năm học 2022-2023) có trách nhiệm của ông Trần Hoài An với vai trò là Chủ tịch Hội đồng HVHKVN và là người chủ trì cuộc họp để xem xét, triển khai văn bản chỉ đạo của Bộ GTVT về thực hiện chính sách học phí theo quy định của Chính phủ.

Liên quan đến vấn đề này còn có trách nhiệm của tập thể Lãnh đạo, Giám đốc HVHKVN, cá nhân thuộc các phòng, bộ phận tham mưu có liên quan. Học viện đã có thông báo hoàn trả khoản thu học phí vượt trần cho người học. Tuy nhiên, đến nay người học chưa nhận được tiền hoàn trả. Học viện cần khẩn trương rà soát, kiểm điểm, khắc phục kịp thời.

Trách nhiệm về những tồn tại, hạn chế, việc làm chưa đúng quy định, trong đó, ông Trần Hoài An với vai trò là Chủ tịch Hội đồng HVHKVN, chưa làm hết thẩm quyền, trách nhiệm theo quy định trong việc quyết định chính sách học phí; không khẩn trương, kịp thời chỉ đạo khắc phục tồn tại, hạn chế về chính sách, mức học phí theo chi đạo của Bộ GTVT.

Giám đốc HVHKVN quyết định về mức học phí (năm học 2021-2022) chưa phù hợp với thẩm quyền quy định; Giám đốc HVHKVN, Phó Giám đốc, các tổ chức, cá nhân thuộc các phòng, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm trong việc tham mưu, tham gia thống nhất, quyết định mức thu học phí không đúng với quy định; không kịp thời điều chỉnh mức thu học phí theo chỉ đạo của Bộ GTVT.

Về nội dung tố cáo ông Trần Hoài An không trung thực khi ban hành Nghị quyết về Quy chế Tài chính của Học viện HKVN, Bộ GTVT kế luận đúng một phần. Theo Bộ GTVT chưa có cơ sở để cho rằng ông Trần Hoài An không trung thực trong việc ban hành Nghị quyết về Quy chế Tài chính. Tuy nhiên, trong quá trình soạn thảo, tiếp thu ý kiến, ban hành Quy chể đã có những tồn tại, hạn chế, thiếu sốt cần phải kịp thời rà soát, khắc phục như việc bổ sung thêm khoản 5 vào Điều 35 dự thảo Quy chế mà không xin ý kiến các thành viên HĐHVHK VN trước khi ban hành là chưa thực hiện triệt để nguyên tắc hoạt động của Hội đồng theo quy định. Khoản 5 Điều 35 Quy chế Tài chính  có một số nội dung không phù hợp với quy định của Luật Kế toán, là kẽ hở và thiếu thống nhất trong công tác quản lý tài chính, tài sản và hoạt động dịch vụ đối với đơn vị trực thuộc Học viện HKVN.

 “Trách nhiệm về những tồn tại, hạn chế: Chủ tịch HÐHV và các tổ chức, cá nhân có liên quan.” - Bộ GTVT khẳng định

leftcenterrightdel
Trụ sở  Học viện Hàng không Việt Nam (ảnh https://vaa.edu.vn/)

Về nội dung tố cáo “ông Trần Hoài An lợi dụng chức quyền, thông qua KPIs, kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cuối 2022 đe dọa, trù dập viên chức, người lao động”. Về nội dung này , Bộ GTVT kết luận nội dung tố cáo là không đúng, việc đánh giá, xếp loại đổi với viên chức, người lao động do tập thể thực hiện qua các bước từ dưới lên trên, có sự tham gia của tập thể, kết quả được thông báo công khai".

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đã có những tổn tại, hạn chế cần phải khẩn trương rà soát, khắc phục như Quy chế KPIs còn có nội dung chưa hoàn thiện cần tiếp tục rà soát, điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn và yêu cầu quản lý đơn vị sự nghiệp nhà nước thực hiện nghiên cứu giáo dục đào tạo; chưa rà soát, xem xét về thẩm quyền ban hành để phù hợp với yêu cầu chung của Học viện; chưa có công cụ (phần mềm) để thực hiện mà vẫn phải triển khai đánh giá thủ công. Do lần đầu áp dụng, với yêu cầu cụ thể về tiêu chí đánh giá năng lực thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức, cá nhân nên thực tế đã có phát sinh những phản ứng, ý kiến khác nhau trong học viện. Mặc dù học viện đã có giải đáp, hướng dẫn và tiến hành rà soát, lấy ý kiến để sửa đổi bổ sung Quy chế nhưng việc triển khai còn chưa kịp thời.

Có sự chênh lệch chu kỳ thời gian đánh giá giữa KPIs và đánh giá cuối năm 2022, nhưng Học viện chưa có quy định cụ thể xử lý vấn đề này. Việc dùng kết quả KPIs xác định mức trần xếp loại cuối năm chưa bảo đảm hoàn toàn đồng bộ với các tiêu chí quy định dùng để xếp loại viên chức hàng năm (VD chưa quy định các mức đánh giá KPls tương đương với mức tỷ lệ % mức độ hoàn thành công việc của viên chức quản lý khi đánh giá cuối năm).

Trong đánh giá KPIs, đánh giá cuối năm, các chức danh (cá nhân) thuộc thẩm quyền quyết định kết quả đánh giá và xếp loại của Giám đốc thì trước khi quyết định Giám đốc có tổ chức họp tập thể lãnh đạo Học viện (gồm Chủ tịch HÐHV, Giám đốc, các Phó Giám đốc) để xin ý kiến góp ý đánh giá, thống nhất kết quả đánh giá trong tập thể lãnh đạo (trong quy trình đánh giá không có bước này). Các quyết định công nhận kết quả của Giám đốc trong phần ghi căn cứ đều ghi viện dẫn kết luận, kết quả của cuộc họp tập thể lãnh đạo Học viện là chưa phù hợp.

Đối với các cá nhân thuộc thẩm quyền quyết định xếp loại của HĐHV, thông tin về kết quả lấy ý kiến nhận xét, đánh giá của cá nhân để gửi lấy thành viên HÐHV không đầy đủ, không đúng với quy định,

Khi sử dụng hình thức lấy ý kiến đánh giá, xếp loại trực tuyến qua công cụ Google Form tại Hội nghị cán bộ chủ chốt ngày 20/12/2022, tổng hợp kết quả chưa phù hợp (thành phẩn lấy phiếu tham dự 24 người, có 27 phiếu có ý kiến). Bộ phận tham mưu chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc lấy phiếu.

"Trách nhiệm về những tồn tại, hạn chế: Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Học viện và bộ phận tham mưu có liên quan." - Bộ GTVT chỉ rõ.

Về nội dung tố cáo “ông Trần Hoài An tự sắp xếp theo ý kiến chủ quan mà không qua Hội đồng đánh giá. Từ năm 2019, khi Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học (Trung tâm ALI) có Giám đốc mới thì các khoản chi phí khấu hao cho cơ sở vật chất dùng chung với Học viện đều được xài miễn phí, kể cả điện, nước, dịch vụ bảo vệ, vệ sinh, nước uống...và điều này đồng nghĩa từ năm 2019 cho đến nay Trung tâm ALI không đóng góp đồng nào cho Học viện HKVN. Vậy mà khi xếp loại viên chức, người lao động, Trung tâm ALI được nghiễm nhiên đạt Hoàn thành tốt nhiệm vụ (năm 2022).”

Bộ GTVT kết luận, nội dung tố cáo là không đúng, vì việc đánh giá, xếp loại đối với Trung tâm ALI được tổ chức thực hiện theo quy trình chung của Học viện, Trung tâm ALI chưa thực hiện việc nộp các khoản kinh phí về cho Học viện là do chưa có cơ sở để nộp. Do đó, không có cơ sở cho rằng ông Trần Hoài An tự ý sắp xếp theo ý kiến chủ quan trong việc việc đánh giá, xếp loại đối với ALI. Tuy nhiên, qua xác minh tố cáo, xác định được những tồn tại, hạn chế như: Việc Trung tâm ALI chưa nộp các khoản tiền điện, nước, dịch vụ bảo vệ, nước uống... cho Học viện HKVN do Học viện HKVN chưa có thông báo yêu cầu Trung tâm ALI nộp. Việc tính các khoản chi phí, phải nộp của Trung tâm ALI là vấn đề tồn đọng từ nhiều năm nhưng chưa được Học viện HKVN kịp thời xử lý. Nghị quyết quy định về tính toán khấu hao còn có nội dung chưa phù hợp với quy định về tính khấu hao tài sản, Học viện HKVN cần khẩn trương kiểm điểm, khắc phục kịp thời.

Trách nhiệm về những tồn tại, hạn chế, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Học viện và đơn vị, bộ phận tham mưu có liên quan./.
An Khang
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra