Sơn La chú trọng làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở

Thứ năm, 28/09/2023 18:31
(ThanhtraVietNam) - Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm 2023 được UBND tỉnh Sơn La và các cấp, các ngành, các cơ quan thanh tra xác định, nhằm triển khai có hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn địa phương.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Sơn La, kết quả giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo trong thời gian qua được công khai theo đúng quy định pháp luật. Quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo được thi hành theo đúng quy định pháp luật. Các cấp, các ngành đã cử lãnh đạo, công chức trực tiếp thực hiện tiếp công dân thường xuyên, định kỳ tại các Trụ sở tiếp công dân theo đúng quy định. Hạn chế khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp, không để xảy ra điểm nóng, góp phần ổn định tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, một số vụ việc khiếu nại còn chậm thời gian giải quyết theo quy định của Luật Khiếu nại. Đây là những vụ việc khó, có tính chất phức tạp, liên quan đến việc sử dụng của nhiều hộ gia đình.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 12/2022 (Ảnh: Sonla.gov.vn)

Phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm 2023, các cấp, các ngành, các cơ quan thanh tra tiếp tục chủ động, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Thanh tra Chính phủ và nhiệm vụ chính trị của địa phương, duy trì thực hiện tốt việc tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo phát sinh; triển khai có hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong năm 2024. Đặc biệt, tăng cường trật tự, kỷ cương, kỷ luật nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động quản lý nhà nước, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích chính đáng của tổ chức, công dân. Góp phần ổn định tình hình, giữ vững an ninh chính trị của địa phương. Cụ thể bằng những giải pháp sau:

Một là, chú trọng làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở gắn với công tác dân vận, tích cực vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về khiếu nại, tố cáo, nhất là công tác nắm tình hình, tham mưu, phối hợp xử lý, giải quyết các vụ việc phức tạp, đông người.

Hai là, thủ trưởng các cấp, các ngành tiếp tục nghiêm túc thực hiện Kế hoạch số 136-KH/TU ngày 02/5/2015 của Tỉnh uỷ Sơn La về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị và tổng hợp kết quả thực hiện theo định kỳ.  Qua đó, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đối với công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với công dân theo quy định của Luật tiếp công dân năm 2013 và Quyết định số 12-QĐi/TU ngày 27/02/2019 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Quy định về đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; người đứng đầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh với nhân dân.

Ba là, tập trung giải quyết có chất lượng các vụ việc khiếu nại, tố cáo, phấn đấu đạt tỉ lệ trên 85% đối với các vụ việc mới phát sinh; thực hiện tốt các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu đạt tỷ lệ từ 90% trở lên. Khi xảy ra các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp trên địa bàn, lĩnh vực thuộc quyền quản lý, Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chủ động nắm tình hình, có giải pháp xử lý để ổn định tình hình, kịp thời giải quyết vụ việc trên cơ sở chính sách, pháp luật, phù hợp với thực tiễn, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người dân, không để phát sinh điểm nóng, hạn chế khiếu kiện vượt cấp, đông người.

Bốn là, tiếp tục kiểm tra việc nhập dữ liệu và triển khai Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo đến cấp xã. Đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 11/7/2019 của UBND tỉnh về kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh Sơn La. Thường xuyên rà soát, bổ sung danh mục các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài mới phát sinh.

Năm là, tăng cường tổ chức đối thoại với người khiếu nại và công khai kết quả giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định pháp luật. Các vụ việc đã có quyết định giải quyết có hiệu lực pháp luật phải được công khai và thực hiện nghiêm túc. Tiếp tục thực hiện nghiêm việc tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và đột xuất, gắn việc tiếp công dân với việc tuyên truyền chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; đẩy mạnh công tác đối thoại gắn với giải thích quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong khiếu nại, tố cáo; Các đề xuất, kiến nghị của công dân phản ánh tại các kỳ tiếp công dân phải được tiếp nhận, xác định rõ nội dung giải quyết, hướng giải quyết, cơ quan tham mưu giải quyết, thời hạn giải quyết; cơ quan đôn đốc giải quyết, đảm bảo các kiến nghị, phản ánh của công dân được giải quyết kịp thời, đúng pháp luật.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Sơn La cũng đề nghị Thanh tra Chính phủ nghiên cứu, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh, bởi hiện nay số đơn này chiếm tới hơn 80% tổng số đơn tiếp nhận./.

Quỳnh An
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra