Sơn La: Hạn chế được khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp

Thứ tư, 30/11/2022 14:14
(ThanhtraVietNam) - Thời gian qua, kết quả giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo (KNTC) trên địa bàn tỉnh Sơn La đã được thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Đặc biệt, đã hạn chế KNTC đông người, vượt cấp, không để xảy ra điểm nóng, góp phần ổn định tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương.

Tiếp hơn 1.000 lượt công dân

Trong 9 tháng đầu năm, các cơ quan hành chính các cấp đã tiếp tổng số 1.066 lượt với 1.238 người đến KNTC, kiến nghị, phản ánh với 1.036 vụ việc (so với cùng kỳ năm 2021 giảm 214 lượt, tương ứng với giảm 17%). Đặc biệt, có 7 đoàn đông người với 52 người đến khiếu nại, kiến nghị, phản ánh 06 vụ, so với cùng kỳ năm 2021 giảm 14 đoàn với 6 vụ việc. Qua công tác tiếp công dân, các cấp, các ngành giải thích, hướng dẫn cho công dân gửi đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc tiếp nhận để tham mưu thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.

Bên cạnh đó, các cơ quan hành chính các cấp đã tiếp nhận tiếp nhận 2.126 đơn KNTC, kiến nghị, phản ánh. Trong đó khiếu nại 67 đơn chiếm 3%; tố cáo 155 đơn chiếm 7%, kiến nghị phản ánh 1.904 đơn chiếm 90%. Đã xử lý 2.121/2.126 đơn đạt 99,7%, trong đó đơn đủ điều kiện xử lý 1.771/2.121 đơn đạt 83,5%.

So với cùng kỳ năm 2021 đơn KNTC, kiến nghị, phản ánh tiếp nhận giảm 609 đơn, tương ứng với giảm 22% (đơn khiếu nại giảm 43 đơn; đơn tố cáo giảm 31 đơn; đơn kiến nghị, phản ánh giảm 535 đơn).

Sau khi phân loại, có 1.237 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết (20 đơn khiếu nại, 30 đơn tố cáo, 1.187 đơn kiến nghị, phản ảnh). Trong 20 đơn với 20 vụ việc khiếu nại đủ điều kiện thụ lý xem xét giải quyết, các cơ quan hành chính đã giải quyết được 13 đơn với 13 vụ việc giải quyết lần đầu (đạt tỷ lệ 65%). Đối với 30 đơn tố cáo với 26 vụ việc đủ điều kiện thụ lý xem xét giải quyết, các cơ quan hành chính đã giải quyết được 21 đơn với 21 vụ việc, đạt tỷ lệ 70% (20 vụ việc giải quyết lần đầu, 01 vụ việc tố cáo tiếp),

Về đơn kiến nghị, phản ánh, số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết là 1.187 đơn; các cơ quan đã giải quyết 1.125/1.187 đơn, đạt 95%; đang giải quyết 62 đơn (chiếm 5%).

Trên địa bàn tỉnh không phát sinh đơn yêu cầu được bảo vệ của người tố cáo và các vụ việc phản ánh tố giác người tố cáo bị trả thù, trù dập, không được bảo vệ.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về KNTC

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã tổ chức 151 lớp tập huấn, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về KNTC cho 18.898 người. Hình thức tuyên truyền phổ biến qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua lồng ghép các tổ chức Hội nghị, họp giao ban, họp tổ dân phố. Đồng thời, đã ban hành 78 văn bản quản lý chỉ đạo về công tác giải quyết KNTC (UBND tỉnh 07 văn bản, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 43 văn bản; sở, ngành 28 văn bản).

Hàng tháng tổng hợp kết quả tiếp công dân sau phiên tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành giải quyết theo thẩm quyền. Qua đó, yêu cầu các sở, ngành; huyện, thành phố tổng hợp, báo cáo về tình hình tiếp công dân, kết quả giải quyết KNTC của địa phương, đơn vị; kiến nghị đề xuất kịp thời các giải pháp khắc phục những vấn đề vướng mắc, tồn tại trong công tác giải quyết KNTC, báo cáo qua Thanh tra tỉnh để theo dõi, chỉ đạo xử lý kịp thời định kỳ hàng quý. Đồng thời đôn đốc nhắc nhở các cấp, các ngành tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, trong 9 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã tiến hành 24 cuộc thanh tra trách nhiệm tại 24 cơ quan, đơn vị. Qua thanh tra đã phát hiện 18 đơn vị có tồn tại, khuyết điểm; kiến nghị 18 tổ chức và 36 cá nhân kiểm điểm rút kinh nghiệm và thực hiện đúng quy định của pháp luật. Đồng thời chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những tồn tại, khuyết điểm trong công tác tiếp dân, giải quyết KNTC.

Bên cạnh đó, thực hiện Công văn số 8105/VPCP-V.I ngày 05/11/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện kiến nghị của ủy ban Thường vụ Quốc hội và Báo cáo số 55/BC-UBTVQH15 ngày 15/10/2021 của ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại của công dân gửi đến Quốc hội năm 2021. UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 4298/UBND-NC ngày 09/12/2021 về việc thực hiện kiến nghị của ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại của công dân gửi đến Quốc hội năm 2021, trong đó đã yêu các cơ quan, đơn vị thực hiện biện pháp cụ thể để chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết KNTC.

Nhìn chung, thời gian qua, các cấp, các ngành đã cử lãnh đạo, công chức trực tiếp thực hiện Tiếp công dân thường xuyên, định kỳ tại các Trụ sở Tiếp công dân theo đúng quy định. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm về thực hiện các quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo để chấn chỉnh, nâng cao trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện đầy đủ nhiệm vụ trong việc tiếp công dân, giải quyết KNTC thuộc thẩm quyền. Kết quả giải quyết các vụ việc KNTC đã được thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Đặc biệt, hạn chế KNTC đông người, vượt cấp, không để xảy ra điểm nóng, góp phần ổn định tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương (so với cùng kỳ năm 2021, số lượt tiếp công dân giảm 17%, đoàn đông người giảm 14 đoàn, tổng số đơn KNTC, kiến nghị phản ảnh tiếp nhận giảm 22%).

Nhiều nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm

Căn cứ từ thực tiễn giải quyết KNTC và định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, UBND tỉnh Sơn La đã dự báo tình hình KNTC trong 3 tháng cuối năm 2022 vẫn tiềm ẩn yếu tố phức tạp, tập trung ở một số lĩnh vực như: đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội; công tác cán bộ; các chính sách xã hội. Do vậy đã đưa ra các nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC.

Một là, chú trọng làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở gắn với công tác dân vận, tích cực vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đồng thời nghiên cứu, phát huy cách làm mới phù hợp trước những diễn biến của tình hình dịch bệnh Covid-19 để nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC.

Hai là, thủ trưởng các cấp, các ngành tiếp tục nghiêm túc thực hiện Kế hoạch số 136-KH/TU ngày 02/5/2015 của Tỉnh ủy Sơn La về thực hiện Chỉ thị số 35- CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị và tổng hợp kết quả thực hiện theo định kỳ.

Ba là, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về KNTC, nhất là công tác nắm tình hình, tham mưu, phối hợp xử lý, giải quyết các vụ việc phức tạp, đông người. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đối với công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với công dân theo quy định của Luật Tiếp công dân năm 2013 và Quyết định số 12-Qđ/TU ngày 27/02/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quy định về đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; người đứng đầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh với nhân dân.

Bốn là, tập trung giải quyết có chất lượng các vụ việc KNTC, phấn đấu đạt tỉ lệ trên 85% đối với các vụ việc mới phát sinh; thực hiện tốt các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu đạt tỷ lệ từ 90% trở lên. Tiếp tục tăng cường tổ chức đối thoại với người khiếu nại và công khai kết quả giải quyết các vụ việc KNTC theo đúng quy định pháp luật. Các vụ việc đã có quyết định giải quyết có hiệu lực pháp luật phải được công khai và thực hiện nghiêm túc.

Năm là, khi xảy ra các vụ việc KNTC đông người, phức tạp trên địa bàn, lĩnh vực thuộc quyền quản lý, Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố cần chủ động nắm tình hình, có giải pháp xử lý để ổn định tình hình, kịp thời giải quyết vụ việc trên cơ sở chính sách, pháp luật, phù hợp với thực tiễn, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người dân, không để phát sinh điểm nóng, hạn chế khiếu kiện vượt cấp, đông người. Đồng thời, tiếp tục đôn đốc, kiểm tra việc nhập dữ liệu và triển khai Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về KNTC đến cấp xã. Đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị sử dụng phần mềm Cơ sở dữ liệu báo cáo công tác thanh tra, giải quyết KNTC và phòng, chống tham nhũng./.

Quỳnh An
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra