Sơn La: Không để phát sinh khiếu nại, tố cáo vượt cấp

Thứ năm, 11/01/2024 10:22
(ThanhtraVietNam) - Xác định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cơ quan, đơn vị, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La cho biết, năm 2024, tỉnh sẽ đẩy mạnh công tác đối thoại gắn với giải thích quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong khiếu nại, tố cáo; đồng thời, đảm bảo các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân được giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, không để phát sinh khiếu nại, tố cáo vượt cấp.

Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo công khai, chính xác, kịp thời

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền, theo Kế hoạch thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2024 được Văn phòng UBND tỉnh ban hành, trong năm 2024, tỉnh tiếp tục quán triệt, phổ biến đầy đủ, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đồng thời, tăng cường sự phối hợp giữa các tổ chức, đơn vị nhất là với Ban Tiếp công dân trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư; Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo công khai, chính xác, kịp thời theo đúng thẩm quyền và trình tự thực hiện quy định của pháp luật.

Thực hiện nghiêm túc tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và đột xuất; gắn việc tiếp công dân với việc tuyên truyền chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh công tác đối thoại gắn với giải thích quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong khiếu nại, tố cáo; xác định rõ nội dung giải quyết, hướng giải quyết, cơ quan, đơn vị giải quyết, thời hạn giải quyết; đảm bảo các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân được giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, không để phát sinh khiếu nại, tố cáo vượt cấp.

leftcenterrightdel
 Thành phố Sơn La (ảnh: baochinhphu.vn)

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC); Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Quy định số 11 - QĐ/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính Trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân; Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng thi hành; Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22/3/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Trong Quý I, II năm 2024, các phòng, ban, đơn vị tiến hành rà soát các văn bản pháp luật, văn bản chỉ đạo về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo để cụ thể hóa thành các Quyết định, Quy chế, Nội quy thực hiện và bổ sung, hoàn thiện các quy định đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

Giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo đúng trình tự, thủ tục

Các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tiếp nhận trực tiếp qua công tác tiếp dân, bưu điện hoặc do các cơ quan, tổ chức, cơ quan có thẩm quyền chuyển đến; phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đảm bảo theo quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Đối với các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh không thuộc thẩm quyền giải quyết của Chánh Văn phòng, giao phòng Nội chính chủ trì, phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh tham mưu cho Chánh Văn phòng hướng dẫn chuyển đơn thư đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Đối với các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết của Chánh Văn phòng, giao phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị chủ trì, phối hợp với phòng Nội chính, Ban Tiếp công dân tham mưu Chánh Văn phòng giải quyết theo đúng trình tự, thủ tục, quy định của pháp luật.

Các trường hợp khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tổ chức đảng, đảng viên, giao Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và Tổ giúp việc công tác tiếp công dân của Bí thư Đảng ủy Văn phòng tham mưu thực hiện theo quy trình quy định của Đảng và quy chế của Đảng ủy Văn phòng.

Thực hiện tốt trách nhiệm của người đứng đầu

Để thực hiện các kế hoạch đề ra, Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu Trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiếp tục thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường đoàn kết nội bộ, quan tâm đối thoại, tuyên truyền pháp luật và vận động viên chức, lao động thực hiện tốt các quy định về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo, đảm bảo lợi ích chính đáng của công chức, viên chức, lao động và nhân dân theo quy định của pháp luật.

Dương Nguyễn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra