Viện kiểm sát nhân dân tối cao:

Tăng cường hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp năm 2023

Thứ ba, 10/01/2023 16:34
(ThanhtraVietNam) - Nhằm tăng cường hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC), VKSND tối cao đã đưa ra những hướng dẫn chi tiết về công tác tiếp công dân; kiểm sát và giải quyết đơn KNTC trong hoạt động tư pháp năm 2023.

Cụ thể, theo hướng dẫn số 38/HD-VKSTC, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 mà Viện kiểm sát nhân dân tối cao đặt ra là:

leftcenterrightdel
 

Qua đó, Hướng dẫn cũng đã nêu ra những nhiệm vụ cụ thể, chi tiết như sau:

Một là, về công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, quản lý đơn. Viện trưởng VKSND các cấp quan tâm, chỉ đạo sát sao công tác tiếp công dân, thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm tiếp công dân của Viện trưởng VKSND theo quy định của Luật Tiếp công dân và quy định của Ngành. Gắn công tác tiếp công dân thường xuyên với công tác tuyên truyền, phổ biến, giải thích pháp luật; tổ chức đối thoại khi giải quyết KNTC thuộc thẩm quyền, nhất là đối với những vụ việc phức tạp, bức xúc, kéo dài.

Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của công chức Kiểm sát trong việc tiếp nhận, phân loại, xử lý và quản lý đơn đảm bảo kịp thời, đầy đủ, chặt chẽ, chính xác, không để ảnh hưởng thời hạn giải quyết đơn thuộc thẩm quyền. Với đặc thù đơn KNTC tiếp nhận rất nhiều nhưng thuộc thẩm quyền giải quyết ít, do đó cần đặc biệt quan tâm đến công tác phân loại, xử lý đơn KNTC trong hoạt động tư pháp để phục vụ công tác kiểm sát việc giải quyết.

Hai là, công tác giải quyết KNTC trong hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền cần chú trọng công tác cán bộ làm công tác tham mưu giải quyết KNTC thuộc thẩm quyền; VKSND các cấp cần phân công cán bộ có kinh nghiệm nghiệp vụ chủ trì, tham mưu giải quyết.

Qua đó, tăng cường theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn VKSND cấp dưới giải quyết KNTC thuộc thẩm quyền; chú trọng các khiếu nại về oan sai và bỏ lọt tội phạm; kịp thời phát hiện sai sót, vi phạm để khắc phục ngay; hạn chế tối đa quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực thi hành có sai sót đến khi VKS có thẩm quyền kiểm tra lại mới phát hiện, yêu cầu sửa chữa, hoặc hủy bỏ gây khó khăn cho quá trình giải quyết tiếp theo.

Ba là, về công tác kiểm tra quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật. VKSND cấp có thẩm quyền tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác kiểm tra quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật, coi đây là biện pháp hữu hiệu kiểm soát oan, sai, bỏ lọt tội phạm.

VKSND cấp tỉnh phối hợp với các cơ quan tư pháp (Cơ quan điều tra, Tòa án) xây dựng cơ chế cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan khi có đề nghị để việc nghiên cứu, đánh giá chứng cứ được khách quan, toàn diện, nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật.

Tăng cường công tác phối hợp giữa Đơn vị kiểm sát và giải quyết đơn với các đơn vị nghiệp vụ liên quan để tham mưu, đề xuất giải quyết đơn đề nghị đúng quy định của pháp luật. Trường hợp qua kiểm tra phát hiện quyết định giải quyết khiếu nại có vi phạm pháp luật, Viện kiểm sát có thẩm quyền kiểm tra đã hủy bỏ quyết định giải quyết khiếu nại để yêu cầu giải quyết lại vụ việc theo quy định của pháp luật thì phải theo dõi, đôn đốc việc thực hiện. Nếu phát hiện thấy cơ quan tiến hành tố tụng cấp dưới không thực hiện hoặc tiếp tục ban hành quyết định giải quyết không có căn cứ, trái pháp luật, có dấu hiệu tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp thì kịp thời chuyển thông tin, tài liệu đến Cơ quan điều tra VKSND tối cao để xem xét xử lý, giải quyết theo thẩm quyền.

Bốn là, về công tác kiểm sát việc giải quyết KNTC trong hoạt động tư pháp. Viện kiểm sát phối hợp với cơ quan tư pháp cùng cấp để nắm thông tin tiếp nhận, thụ lý, giải quyết KNTC trong hoạt động tư pháp hoặc thông qua việc tiếp nhận, xử lý đơn KNTC để triệt để áp dụng các biện pháp kiểm sát phù hợp. Yêu cầu thực hiện nghiêm túc việc định kỳ hàng tháng báo cáo đầy đủ, kịp thời kết quả công tác kiểm sát việc giải quyết KNTC trong hoạt động tư pháp, đặc biệt trong lĩnh vực tố tụng dân sự, tố tụng hành chính về VKSND tối cao theo quy định.

Kiểm sát việc thụ lý, giải quyết các vụ việc KNTC trong hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền của các cơ quan tư pháp, nhất là những trường hợp khiếu nại thuộc thẩm quyền cơ quan điều tra cùng cấp nhằm hạn chế khiếu nại tiếp theo để VKSND phải giải quyết; trường hợp người tố cáo không nhất trí kết quả giải quyết tố cáo trong hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp khác, VKSND chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền đã giải quyết để tự kiểm tra lại; nếu phát hiện có tình tiết mới, thuộc trường hợp cơ quan tư pháp ngang cấp phải giải quyết lại thì theo dõi để thực hiện kiểm sát việc giải quyết.

Năm là, về công tác quản lý, kiểm tra, chỉ đạo, báo cáo. Người đứng đầu VKS các cấp và tập thể lãnh đạo phải tập trung xây dựng và giữ gìn đoàn kết, nêu cao hơn nữa vai trò trách nhiệm nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, gương mẫu trong công việc; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý chỉ đạo, điều hành, ứng dụng công nghệ thông tin, coi đây là một trong các giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát và giải quyết đơn KNTC trong hoạt động tư pháp; kịp thời đề ra biện pháp hữu hiệu, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị.

Tăng cường theo dõi, đôn đốc việc giải quyết KNTC của VKSND cấp dưới đảm bảo nội dung đầy đủ, có căn cứ và đúng pháp luật; chú trọng chất lượng trả lời thỉnh thị và thông báo rút kinh nghiệm nghiệp vụ, lựa chọn những trường hợp vi phạm có tính chất phổ biến để rút kinh nghiệm chung; những trường hợp vi phạm cá biệt, chưa đến mức phải hủy, VKSND cấp trên ban hành văn bản rút kinh nghiệm cần chỉ rõ, phân tích kỹ vi phạm, sai sót giúp VKSND cấp dưới nhận thức và thực hiện đúng quy định của pháp luật và của Ngành.

Đồng thời, trả lời đầy đủ, kịp thời các chất vấn, kiến nghị của Đại biểu Quốc hội, Đại biểu Hội đồng nhân dân và đơn do các cơ quan Đảng, Nhà nước, Quốc hội chuyển đến có liên quan đến trách nhiệm của đơn vị.

Từ đó, VKSND các cấp xây dựng chương trình công tác của VKSND cấp mình, hướng dẫn VKSND cấp dưới và tổ chức thực hiện có hiệu quả; phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu của ngành KSND, Nghị quyết của Quốc hội về tiếp công dân, giải quyết và kiểm sát việc giải quyết KNTC trong hoạt động tư pháp./.

 

 

Quỳnh An
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra