Thái Bình:

Tăng cường kiểm tra, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài

Thứ tư, 31/08/2022 18:11
(ThanhtraVietNam) - Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Thái Bình trong 6 tháng đầu năm được cấp ủy đảng, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo chỉ đạo và có chuyển biến tích cực. Việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc KNTC phức tạp, tồn đọng, kéo dài được các cấp, các ngành chủ động phối hợp thực hiện nên đã giải quyết dứt điểm được nhiều vụ việc, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và ổn định tình hình.

Số lượng người khiếu nại tố cáo giảm

Trong 6 tháng đầu năm 2022, cơ quan hành chính các cấp của tỉnh Thái Bình đã thực hiện 3.015 lượt tiếp công dân, giảm 471 lượt so với cùng kỳ năm 2021, với 3.665 lượt người được tiếp giảm 1.192 lượt người, về 1.568 vụ việc giảm 113 vụ việc. Trong đó, có 28 đoàn đông người, với 411 lượt người và 71 vụ việc.

Thủ trưởng các đơn vị hành chính các cấp đã tiếp 3.143 kỳ, 1.232 lượt tiếp, với 1.569 lượt công dân, về 846 vụ việc; trong đó, có 13 đoàn đông người, với 221 lượt người, về 51 vụ việc.

Nội dung khiếu nại, kiến nghị, phán ánh chủ yếu liên quan đến việc dừng trợ cấp người có công đối với các trường hợp hưởng sai quy định theo Kết luận thanh tra số 44/KL-TTr ngày 02/4/2015 của Thanh tra Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, một số nội dung liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng....

Nội dung tố cáo chủ yếu là tố cáo cán bộ không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao; thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý kinh tế, đất đai, xây dựng cơ bản và thực hiện chính sách xã hội; tố cáo thủ trưởng một số cơ quan hành chính thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC...

6 tháng đầu năm 2022, cơ quan hành chính các cấp trong tỉnh đã tiếp nhận 2.272 đơn khiếu nại, tổ cáo, kiến nghị, phản ánh giảm 695 đơn so với cùng kỳ năm 2021; trong đó, kỳ trước chuyển sang 120 đơn, tiếp nhận trong kỳ 2.152 đơn, có 1.718 đơn đủ điều kiện xử lý về 1.283 vụ việc.

Thực hiện Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ và Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 05/12/2019 của UBND tỉnh, Tổ Công tác 363 của tỉnh đã thực hiện các bước kiểm tra, rà soát, giải quyết theo trình tự quy định đối với 05 vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh. Kết quả, UBND tỉnh đã giải quyết dứt điểm 01 vụ việc, ra thông báo chấm dứt giải quyết đối với 02 vụ việc, đưa 01 vụ việc ra khỏi danh sách các vụ việc được rà soát, 01 vụ việc còn lại đang được khẩn trương rà soát, thống nhất phương án giải quyết.

leftcenterrightdel
 Số lượng người khiếu nại, tố cáo giảm

Công tác tiếp công dân thường xuyên được duy trì nền nếp

Cấp ủy đảng và chính quyền các cấp đã tích cực tuyên truyền, tổ chức thực hiện có hiệu quả văn bản chi đạo của Trung ương, của tỉnh trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC và phòng, chống tham nhũng. Công tác tiếp công dân thường xuyên được duy trì nền nếp; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã thực hiện khá nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân định kỳ, đột xuất cùa người đứng đầu. Công tác giải quyết KNTC được cấp ủy đảng, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo chỉ đạo và có chuyển biến tích cực; công tác phối hợp trong giải quyết đơn thư KNTC có nhiều tiến bộ, nhất là đối với các vụ việc KNTC đông người, phức tạp; nhiều đơn vị đã thực hiện tốt việc đối thoại, giải thích và hòa giải để giải quyết dứt điểm vụ việc ngay từ cơ sở. Việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc KNTC phức tạp, tồn đọng, kéo dài được các cấp, các ngành chủ động phối hợp thực hiện nên đã giải quyết dứt điểm được nhiều vụ việc, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và ổn định tình hình.

Bên cạnh đó, công tác thanh tra được triển khai, tổ chức thực hiện đúng tiến độ kế hoạch thanh tra được phê duyệt, đã kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót, tồn tại, thu hồi tiền, tài sản có nguy cơ thất thoát cho ngân sách nhà nước. Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được các cấp, các ngành của tỉnh quan tâm, chủ động thực hiện. Các tổ chức thanh tra trong tỉnh đã tập trung tham mưu giúp các cấp, các ngành xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Công tác tổ chức, xây dựng lực lượng cũng được quan tâm; cán bộ, công chức trong ngành thường xuyên được cử dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Để thực hiện nhiệm vụ và khắc phục những khó khăn vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC trong thời gian tới, Thanh tra tỉnh Thái Bình đưa ra một số giải pháp cụ thể như:

Một là, tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC. Duy trì nền nếp công tác tiếp công dân thường xuyên, phối hợp tham mưu việc tiếp công dân định kỳ của thủ trưởng các cấp; tiếp tục cử cán bộ theo dõi, bám sát tình hình địa bàn, lĩnh vực để kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý, giải quyết các đơn KNTC.

Hai là, tập trung giải quyết có chất lượng các vụ việc KNTC mới phát sinh; chủ động rà soát, đôn đốc, phối hợp giải quyết các vụ việc KNTC phức tạp, tồn đọng, đông người ngay tại cơ sở, hạn chế tối đa khiếu kiện vượt cấp, tổ chức thực hiện tốt các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.

Bà là, đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân và KNTC. Tăng cường thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước, nhất là đối với Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn trong công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC của công dân, nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại, cũng như tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong thực tiễn để nâng cao hiệu quả của công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC của các địa phương, đơn vị./.

Quỳnh An
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra