Thành phố Hồ Chí Minh:

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ hai, 04/04/2022 16:44
(ThanhtraVietNam)- UBND TP HCM vừa báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo quý I năm 2022 trên địa bàn.

Theo báo cáo, trong quý I năm 2022, UBND TP đã triển khai, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và Ban Thường vụ Thành ủy trong thi hành Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. UBND TP luôn kịp thời quán triệt, đôn đốc, nhắc nhở thủ trưởng các sở, ngành và Chủ tịch UBND quận, huyện nâng cao trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. UBND TP đã ban hành Chỉ thị số 19/CT-UBND về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn TP HCM.

Đồng thời, qua từng buổi duyệt nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch công tác năm 2022, lãnh đạo UBND TP đã chỉ đạo cụ thể những nội dung cần phải chú trọng thực hiện để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân cũng như không phát sinh các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, nhất là đối với các địa bàn đã và đang phát sinh nhiều dự án.

Bên cạnh đó, thực  hiện nghiêm túc Chỉ thị nêu trên, chỉ đạo của lãnh đạo UBND TP và các quy định pháp luật, trong quý 1 năm 2022, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được Thủ trưởng các sở ngành, Chủ tịch quận, huyện, TP Thủ Đức quan tâm chỉ đạo thực hiện. Cụ thể như: Duy trì việc xây dựng và bố trí lịch tiếp công dân định kỳ cho người đứng đầu theo quy định; việc tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân được thực hiện kịp thời, đúng quy định; quá trình xác minh, tham mưu, giải quyết khiếu nại, tố cáo đều có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Trong quý 1, toàn TP đã thực hiện 92 cuộc thanh tra, trong đó có 59 cuộc thanh tra năm 2021 chuyển sang và 33 cuộc thanh tra triển khai trong kỳ.

Qua đó, đã ban hành kết luận 49 cuộc thanh tra, có 136 đơn vị đã ban hành kết luận thanh tra. Qua thanh tra, đã phát hiện những vi phạm chủ yếu trên các lĩnh vực quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng, quản lý và sử dụng tài chính, ngân sách, quản lý, sử dụng đất và lĩnh vực khác. Đồng thời, đã phát hiện các sai phạm với số tiền hơn 1 tỷ đồng; đã kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước hơn  901 triệu đồng; xử lý khác hơn 197 triệu đồng. Bên cạnh đó, xử lý hành chính 6 tổ chức và 94 cá nhân.

Về công tác tiếp công dân, trong quý 1, toàn TP đã tổ chức tiếp 4.315 lượt/4.516 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, gồm tiếp thường xuyên 3.208 lượt/3.447 người, Thủ trưởng tiếp 1.107 lượt/1.069 người (trực tiếp tiếp 955 lượt/815 người, ủy quyền tiếp 152 lượt/254 người), nội dung chủ yếu khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai.

Quý 2 năm 2022, UBND TP tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Thành ủy trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đồng thời, tăng  cường công tác giám sát trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết vụ việc gắn với thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Khánh Nghi
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra