Quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ:

Tập trung xử lý khiếu nại, tố cáo, không để phát sinh điểm nóng

Thứ hai, 28/08/2023 21:24
(ThanhtraVietNam) - Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ thường xuyên chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn quận, Chủ tịch ủy ban nhân dân các phường nghiêm túc thực hiện chế độ tiếp công dân, tăng cường rà soát, xử lý đơn thư và giải quyết dứt điểm các khiếu nại, tố cáo phát sinh, không để tập trung đông người phát sinh “điểm nóng”.

Triển khai đồng bộ các giải pháp đổi mới trong công tác tiếp công dân

Ủy ban nhân dân Quận đã chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp đổi mới trong công tác tiếp công dân, tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo phát sinh; tăng cường thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn quận và Chủ tịch ủy ban nhân dân các phường trong việc thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Thực hiện công tác triển khai, tuyên truyền các văn bản về tiếp dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng thường xuyên đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động và nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức cũng như trong nhân dân về ý thức trách nhiệm đấu tranh phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Đồng thời, thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, hoạt động trong cơ quan đều dân chủ, công khai, minh bạch; chi có tiết kiệm theo Quy chế chi tiêu nội bộ. Chế độ thông tin báo cáo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng được thực hiện nghiêm túc.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa (nguồn: baodautu.vn)

Tập trung các giải pháp phòng, ngừa và đấu tranh chống tham nhũng

Ủy ban nhân dân Quận cho biết, căn cứ vào tình hình chung hiện nay, nhiều vụ án tham nhũng được phát hiện và xử lý, do đó dự báo ở một số lĩnh vực, nhóm hành vi dễ xảy ra tham nhũng, cần phải tập trung các giải pháp phòng, ngừa và đấu tranh trong thời gian tới như: lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, tài chính - kế toán, đất đai, thuế, thực hiện các chế độ, chính sách...

Vì vậy, trong những tháng cuối năm, Ủy ban nhân dân Quận tiếp tục tuyên truyền những chủ truơng của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của công chức và nhân dân.

Thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng gắn liền với thực hành tiết kiệm tiết kiệm, chống lãng phí và việc thực hiện Nghị quyết Trung ưong 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đồng thời, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, chống lãng phí. Trong đó, xác định phòng ngừa là chính; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng. Tăng cường đôn đốc, kiếm tra, hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở các cơ quan ban ngành quận và các phường.

Thực hiện công tác tiếp công dân đến tố cáo các hành vi có liên quan đến tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức để kịp thời xử lý theo quy định pháp luật. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân Thành phố, Thanh tra Thành phố.

Ngoài ra, cũng thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân Thành phố, Thanh tra Thành phố, Thường trực Hội đồng nhân dân Quận.

Giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ khi mới phát sinh

Đối với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, Ủy ban nhân dân Quận yêu cầu thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Thành ủy, HĐND-UBND Thành phố, Quận ủy, HĐND Quận và các văn bản quy phạm pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Chỉ đạo nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn, có kế hoạch tổ chức tiếp công dân, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh. Theo dõi, xử lý kịp thời các khiếu kiện, không để phát sinh khiếu kiện đông người hoặc phát sinh thành điểm nóng.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân định kỳ, đột xuất, gắn với việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng quy định vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ lúc mới phát sinh, phấn đấu đạt tỉ lệ 100% đúng thời gian quy định.

Tiếp tục và đổi mới phương thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, công chức và nhân dân thông qua việc tiếp công dân, qua các cuộc thanh tra... Tăng cường và nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các phòng ban chuyên môn quận, ủy ban nhân dân các phường (nếu có) gắn với kết quả kiểm tra kết quả thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố, Thanh tra Thành phố.

Mặt khác, chỉ đạo công chức quản trị Hệ thống thông tin điện tử của quận phối hợp Ban Tiếp công dân quận tích cực đưa Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo vào sử dụng để việc tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo kịp thời, chính xác.

 

Dương Nguyễn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra