Thanh tra tỉnh Thái Bình chú trọng công tác tiếp công dân định kỳ

Thứ tư, 18/01/2023 14:54
(ThanhtravietNam) - Năm vừa qua, UBND tỉnh Thái Bình thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện toàn diện công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC). Việc tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh được duy trì nền nếp; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chú trọng thực hiện trách nhiệm tiếp công dân định kỳ, tiếp công dân đột xuất.

Trong năm 2022, cơ quan hành chính các cấp của tỉnh Thái Bình đã tiếp 4.851 lượt đoàn, giảm 1.369 lượt (giảm 22%) so với cùng kỳ năm 2021, với 7.175 lượt người được tiếp, giảm 1.326 lượt người (giảm 15,59%), về 3.171 vụ việc, tăng 354 vụ việc (tăng 12,56%).

Bên cạnh đó, Thủ trưởng các đơn vị hành chính các cấp đã tiếp 8.307 kỳ, 2.168 lượt tiếp, với 3.438 lượt người được tiếp, về 1.184 vụ việc; trong đó có 37 đoàn đông người, với 720 lượt người, về 68 vụ việc.

Nội dung khiếu nại, kiến nghị, phản ánh chủ yếu liên quan đến việc dừng trợ cấp người có công đổi với các trường hợp hưởng sai quy định theo Kết luận thanh tra số 44/KL-TTr ngày 02/4/2015 của Thanh tra Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; một số nội dung liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng; một số nội dung liên quan thực hiện chính sách, chế độ với giáo viên mầm non...

Nội dung tố cáo chủ yếu là tố cáo cán bộ không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao; thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý kinh tế, đất đai, xây dựng cơ bản và thực hiện chính sách xã hội; tố cáo thủ trưởng một số cơ quan hành chính thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC...

Ngoài ra, thực hiện Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ và Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 05/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Tổ công tác 363 của tỉnh đã thực hiện các bước kiểm tra, rà soát, giải quyết theo trình tự quy định đối với 05 vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh. Kết quả, UBND tỉnh đã giải quyết xong 03 vụ việc, đưa 01 vụ việc ra khỏi danh sách các vụ việc được rà soát theo Kế hoạch số 363; Tổ công tác đã có Báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát đối với 01 vụ việc còn lại.

Nhìn chung, công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC của tỉnh Thái Bình thường xuyên được lãnh đạo quan tâm chỉ đạo. Sau mỗi kỳ tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh đều có văn bản phân công lãnh đạo phụ trách, chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc việc giải quyết các vụ việc, do đó chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân được nâng lên. Trên địa bàn toàn tỉnh, công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC được Thủ trưởng các cấp, các ngành xác định là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, quan trọng nên đã tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Thủ trưởng cơ quan hành chính các cấp trong tỉnh đã thực hiện khá nghiêm túc việc tiếp công dân định kỳ theo Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 06/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về nâng cao hiệu quả công tác về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC và phòng, chống tham nhũng.

Ngoài ra, thủ trưởng các đơn vị còn thực hiện việc tiếp công dân đột xuất theo quy định và chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt việc tiếp công dân thường xuyên tại cơ quan, đơn vị. Công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn KNTC, kiến nghị, phản ánh được chú trọng thực hiện. Chất lượng giải quyết KNTC có chuyển biến tích cực cả về trình tự, thủ tục và nội dung; công tác phối hợp trong giải quyết đơn thư khiếu nại, tổ cáo có nhiều tiến bộ nhất là đối với các vụ việc KNTC đông người, phức tạp; nhiều đơn vị đã thực hiện tốt việc đối thoại, giải thích và hòa giải để giải quyết dứt điểm vụ việc ngay từ cơ sở. Việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc KNTC phức tạp, tồn đọng, kéo dài được các cấp, các ngành chủ động phối hợp thực hiện nên đã giải quyết dứt điểm được nhiều vụ việc, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và ổn định tình hình. Kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC được Tổ công tác Thanh tra Chính phủ đánh giá cao, thống nhất với phương án xử lý, giải quyết của tỉnh đối với cac vụ việc tiềm ẩn KNTC đông người, phức tạp, kéo dài.

Tuy nhiên, công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC tại một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức; địa điểm tiếp công dân, nhất là tại cấp xã chưa đáp ứng tốt yêu cầu. Việc thực hiện quy trinh, thủ tục tiếp công dân, xử lý đơn nhiều nơi còn lúng túng; tại nhiều địa phương cấp xã, việc thực hiện trách nhiệm tiếp công dân của người đứng đầu còn hạn chế. Một số đơn thư KNTC còn phải gia hạn thời gian giải quyết. Còn một số công dân đi KNTC kéo dài, vượt cấp.

Nguyên nhân là do, nhiều vụ việc KNTC có nguồn gốc phát sinh qua thời gian đã lâu, hồ sơ không đầy đủ nên việc giải quyết gặp nhiều khó khăn, nhất là trong lĩnh vực đất đai, chính sách xã hội. Ngoài ra, số lượng, chất lượng cán bộ, công chức làm công tác thanh tra, tiếp công dân tuy đã từng bước được nâng lên nhưng còn một số ít chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân mặc dù đã được quan tâm thực hiện nhưng hiệu quả chưa cao; nhận thức của một bộ phận nhân dân về chính sách pháp luật nói chung, pháp luật về KNTC nói riêng còn hạn chế.

Theo đó, năm 2023, tiếp tục xác định công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC là nhiệm vụ trọng tâm; tỉnh Thái Bình tổ chức thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, đặc biệt là Chỉ thị số 35-CT/TW. Duy trì nền nếp công tác tiếp công dân, đặc biệt là trách nhiệm tiếp công dân của người đứng đầu theo đúng tinh thần Chỉ thị số 31-CT/TU và quy định tại Chỉ thị số 20/CT-UBND; chú trọng công tác kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị giải quyết KNTC theo thẩm quyền.

Đồng thời, chỉ đạo xử lý, xác minh, giải quyết kịp thời các đơn KNTC, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật. Tuân thủ nghiêm trình tự, thủ tục, thời hạn trong việc giải quyết KNTC; tăng cường đối thoại để tạo sự đồng thuận và nâng cao hiệu quả giải quyết. Tổ chức thực hiện tốt các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.

Đặc biệt, chỉ đạo cơ quan hành chính các cấp thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác tự kiểm tra, rà soát, giải quyết theo thẩm quyền các vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài.

Quỳnh An
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra