Thanh tra tỉnh Đồng Nai:

Thường xuyên tự giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại cơ quan, đơn vị

Thứ ba, 03/01/2023 12:53
(ThanhtraVietNam) - UBND tỉnh Đồng Nai vừa có báo cáo tổng kết công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022. Trong đó, đánh giá những mặt đã làm được, những tồn tại hạn chế và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Tập trung xử lý, giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp khi mới phát sinh

Cụ thể, về ưu điểm, theo UBND tỉnh, trong thời gian qua, các cấp, các ngành đã quan tâm thực hiện tốt công tác tiếp dân; phối hợp tiếp và giải thích chính sách pháp luật liên quan. Việc tiếp nhận xử lý đơn thư và đề xuất lãnh đạo xử lý, giải quyết theo quy định. Công tác thẩm tra, xác minh và giải quyết đơn khiếu nại được thực hiện đúng các bước theo quy trình giải quyết khiếu nại hành chính; quá trình xác minh có sự nghiên cứu, chuẩn bị chu đáo trước khi làm việc với các bên khiếu nại, bị khiếu nại và các bên liên quan nên kết quả làm việc được chặt chẽ, đảm bảo cơ sở cần thiết để làm căn cứ xem xét giải quyết. Trong quá trình giải quyết đơn khiếu nại gắn với giải thích pháp luật, do đó nhiều trường hợp công dân thông hiểu và tự nguyện rút đơn khiếu nại.

Các cấp, các ngành thuộc tỉnh tập trung xử lý, giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp khi mới phát sinh, không để phát sinh thành điểm nóng. Các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng luôn theo dõi, nắm bắt tình hình khiếu kiện trên địa bàn để phối hợp đề xuất biện pháp xử lý khi phát sinh khiếu nại đông người, phức tạp.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được trên, UBND tỉnh cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới, đó là: Một số đơn vị, địa phương vẫn còn hạn chế về số lượt tiếp công dân của thủ trưởng; một số đơn vị, địa phương chưa quan tâm, chỉ đạo bộ phận tiếp công dân chủ động lựa chọn vụ việc phức tạp, dư luận quan tâm để mời dân tiếp và lắng nghe ý kiến của người dân để kịp thời xử lý.

Bên cạnh đó, vẫn còn trường hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa đảm bảo về thời gian do nội dung vụ việc phức tạp, công tác phối hợp của các sở ngành, địa phương chưa kịp thời, vướng mắc về áp dụng văn bản quy phạm pháp luật, nên phải xin ý kiến của cấp trên; do đó, ảnh hưởng đến thời gian tham mưu xử lý vụ việc.

Việc rà soát, xử lý giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh được thường xuyên thực hiện, nhưng tiến độ xử lý dứt điểm vụ việc còn chậm do tính phức tạp của vụ việc.

Từ tình hình thực tế, UBND tỉnh dự báo về tình hình khiếu nại, tố cáo, trong thời gian tới, trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện các dự án để phát triển kinh tế của địa phương… Đi liền với chủ trương thực hiện dự án là công tác thu hồi đất và thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ dân có đất bị thu hồi; trong khi đó, pháp luật về đất đai đang trong thời gian hoàn thiện, chính sách bồi thường, hỗ trợ chưa phù hợp điều kiện thực tế; việc bố trí tái định cư còn chậm. Từ đó, dự báo tình hình khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là khiếu nại, tố cáo trong thời gian tới có thể tiếp tục phát sinh và diễn biến phức tạp tại các dự án.

leftcenterrightdel
Hội nghị giao ban của Thanh tra tỉnh Đồng Nai (Ảnh: ĐT) 

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Với nhận định tình hình nêu trên, UBND tỉnh đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong kỳ tiếp theo, đó là, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 29/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh.

Tập trung tham mưu cho lãnh đạo cùng cấp giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền theo đúng quy định pháp luật; tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thi hành quyết định giải quyết khiếu nại và kết luận nội dung tố cáo có hiệu lực pháp luật. Thanh tra tỉnh tiếp tục xác minh đơn khiếu nại, đơn tố cáo thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Tiếp tục rà soát, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp xử lý, giải quyết các vụ việc theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ và Kế hoạch số 237-KH/TU ngày 18/5/2015 của Tỉnh ủy.

Tập trung thực hiện tốt Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 26/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về khắc phục, chấn chỉnh các hạn chế, thiếu sót trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được Thanh tra Chính phủ chỉ ra tại kết luận số 1739/KL-TTCP ngày 30/9/2021.

Nắm bắt nội dung để có hướng xử lý dứt điểm vụ việc

UBND tỉnh Đồng Nai, cũng đề ra giải pháp cụ thể trong thời gian tới, đó là: Lãnh đạo các cấp, các ngành phải quan tâm chỉ đạo cơ quan tham mưu chọn những vụ việc phức tạp đề xuất lãnh đạo mời dân để tiếp, nắm bắt nội dung vụ việc để có hướng xử lý dứt điểm vụ việc hoặc xin ý kiến cấp trên nếu trong trường hợp vượt thẩm quyền của mình; gắn công tác tiếp công dân với giải quyết khiếu nại, tố cáo để qua đó, giải thích, vận động, thuyết phục người dân thực hiện theo chủ trương Đảng và chính sách của Nhà nước.

Quá trình giải quyết đơn thư phải có sự tham gia phối hợp của nhiều cấp, nhiều ngành để có sự thống nhất hướng xử lý, giải quyết vụ việc đúng pháp luật, hợp tình hợp lý và  đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19; nếu có vướng mắc, khó khăn, đơn vị, địa phương phải có văn bản xin ý kiến cơ quan chuyên môn có chức năng tham mưu các lĩnh vực liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo để đảm bảo việc giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng quy định của pháp luật; đồng thời, cơ quan chuyên môn phải kịp thời phản hồi, không để kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết đơn của đơn vị, địa phương.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tranh thủ các chức sắc và giáo dân để họ đồng thuận với chủ trương giải quyết của chính quyền, nhất là các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài.

Thường xuyên tự giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại cơ quan; kịp thời chỉ đạo xử lý các tình huống phát sinh để hạn chế vụ việc phức tạp, kéo dài; siết chặt kỷ cương, kỷ luật của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; các vụ việc liên quan đến việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước phải được giải quyết theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định; không để xảy ra vi phạm dẫn đến phát sinh đơn.

Lựa chọn, bố trí công chức thực hiện tiếp công dân có phẩm chất đạo đức tốt, vững về pháp luật, nghiệp vụ, có khả năng “dân vận tốt”; hướng dẫn, giải thích, thuyết phục để công dân hiểu và chấp hành đúng pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác này; các cấp các ngành thường xuyên trao đổi kinh nghiệm trong công công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Được biết trong năm 2022, toàn tỉnh đã tiếp nhận 9.772 đơn; trong đó, 512 đơn kỳ trước chuyển sang, 9.260 đơn tiếp nhận trong kỳ (tăng 2.238 đơn, tương đương tăng 32% so với cùng kỳ năm trước). Đến nay, đã xử lý 9.764 đơn/9.772 đơn tiếp nhận; trong đó, có 9.262 đơn đủ điều kiện xử lý.

Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền, trong kỳ, đã giải quyết 5.148 đơn (408 đơn khiếu nại, 47 đơn tố cáo, 4.693 đơn kiến nghị, phản ánh)/5.574 đơn (483 đơn khiếu nại, 53 đơn tố cáo, 5.038 đơn phản ánh, kiến nghị) phải giải quyết; tỷ lệ giải quyết là 92%.

Đình Thuyết
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra