Giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước tiếp cận pháp luật của người dân trong điều kiện tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN trong giai đoạn mới phần 1

Giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước tiếp cận pháp luật của người dân trong điều kiện tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN trong giai đoạn mới (phần 1)

(ThanhtraVietNam) - Ngày 11/8/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 977/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân". Đề án được triển khai thực hiện trong phạm vi cả nước từ năm 2023 - 2030, được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân và thực hiện thắng lợi Nghị quyết XIII của Đảng. Đánh giá thực tiễn áp dụng pháp luật trong thời gian qua, từ đó, gợi mở giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước tiếp cận pháp luật của người dân.
Công cuộc phòng, chống tham nhũng tại Việt Nam củng cố niềm tin của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Công cuộc phòng, chống tham nhũng tại Việt Nam củng cố niềm tin của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
(ThanhtraVietNam) - Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của toàn bộ nền kinh tế Việt Nam...
Nhiều biện pháp thiết thực trong phòng, chống tham nhũng tại Kon Tum
Nhiều biện pháp thiết thực trong phòng, chống tham nhũng tại Kon Tum
(ThanhtraVietNam) - Trong những năm qua, UBND tỉnh Kon Tum thường xuyên chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN)...
Những sai sót thường gặp trong việc kê khai tài sản, thu nhập
Những sai sót thường gặp trong việc kê khai tài sản, thu nhập
(ThanhtraVietNam) - Căn cứ Kế hoạch số 22/KH-TTr.NV4 ngày 19/7/2022 về việc xác minh tài sản, thu nhập (TSTN) năm 2022 đã được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc...