Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác thanh tra trong giai đoạn hiện nay

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác thanh tra trong giai đoạn hiện nay

(ThanhtraVietNam) - Ngày 27/10/2023, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định 131-QĐ/TW về “Kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán”. Đối với công tác thanh tra, đây là Quy định quan trọng, là bước tiếp tục hoàn thiện thể chế, đồng bộ các quy định của Đảng và hệ thống pháp luật của Nhà nước trong công tác thanh tra.
Đẩy mạnh thanh tra diện rộng, thanh tra chuyên đề góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước
Đẩy mạnh thanh tra diện rộng, thanh tra chuyên đề góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước
(ThanhtraVietNam) - Trong nỗ lực xây dựng Nhà nước kiến tạo, Chính phủ liêm chính, hành động và phục vụ thì không thể thiếu vai trò của công tác thanh...
Xử lý chồng chéo từ xác định thẩm quyền, thực hiện thẩm quyền của các cơ quan thanh tra
Xử lý chồng chéo từ xác định thẩm quyền, thực hiện thẩm quyền của các cơ quan thanh tra
(ThanhtraVietNam) - Để khắc phục tình trạng chồng chéo trùng lặp trong hoạt động thanh tra, trong thời gian tới, ngành Thanh tra cần thực hiện một số...
Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí Phong trào chuyển biến, lan tỏa bằng nhiều hoạt động thiết thực
Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí: Phong trào chuyển biến, lan tỏa bằng nhiều hoạt động thiết thực
(ThanhtraVietNam) - Với từng cách làm riêng cụ thể và thiết thực, nhiều cơ quan báo chí – Chi hội Nhà báo đã tạo nên phong trào xây dựng môi trường...