Đổi mới công tác tiếp dân tại tỉnh Tuyên Quang

Thứ sáu, 17/02/2023 14:18
(ThanhtraVietNam) - Thường xuyên quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân (Chỉ thị số 35) và giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) và Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân (Quy định số 11), qua đó làm chuyển biến nhận thức và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu. Đồng thời, chính quyền các cấp tỉnh Tuyên Quang cũng thực hiện nghiêm các quy định về tiếp công dân (TCD) định kỳ, đột xuất và đối thoại trong giải quyết KNTC đã góp phần hạn chế phát sinh các vụ việc đông người, phức tạp, vượt cấp, kéo dài...

Nỗ lực nâng cao hiệu quả các mặt công tác

Trao đổi với Tạp chí Thanh tra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn chia sẻ, ở địa phương, cấp ủy, chính quyền luôn xác định công tác TCD, giải quyết KNTC là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng. Do đó, Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân (HĐND), UBND tỉnh đã thường xuyên chỉ đạo, triển khai, đôn đốc các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác TCD, giải quyết KNTC, trong đó có Chỉ thị số 35 và Quy định số 11 của Bộ Chính trị.

UBND tỉnh cũng trình HĐND tỉnh ban hành và ban hành theo thẩm quyền 02 văn bản quy phạm pháp luật, 01 chỉ thị, 01 văn bản phối hợp và nhiều văn bản chỉ đạo công tác TCD, giải quyết KNTC; đồng thời tổ chức hoàn thiện chính sách, pháp luật trong các lĩnh vực có liên quan đến quyền và lợi ích của người dân như đất đai, tài nguyên, lao động, an sinh xã hội...

Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh chủ trì, tham mưu phối hợp với các cấp, các ngành tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TCD, KNTC đến cán bộ, công chức, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và toàn thể Nhân dân các dân tộc với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Các cơ quan thông tin đại chúng chủ động phát sóng tin, bài phóng sự, hình ảnh tuyên truyền về công tác TCD, giải quyết KNTC, qua đó nâng cao nhận thức, góp phần định hướng dư luận xã hội và hỗ trợ công tác TCD, giải quyết KNTC trên địa bàn tỉnh; ngành Thanh tra tăng cường các cuộc thanh tra trách nhiệm tại các đơn vị trên địa bàn, qua đó kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, đồng thời có các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác TCD, giải quyết KNTC.

Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị 01/CT-UBND ngày 01/02/2019 về việc tăng cường phối hợp giữa các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố trong công tác TCD, giải quyết KNTC, kiến nghị, phản ánh, qua đó đã nâng cao hiệu quả công tác giải quyết đơn thư ngay từ cơ sở. Đối với các vụ việc thuộc thẩm quyền, Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh và các cơ quan chuyên môn kiểm tra, xác minh và tham mưu giải quyết; đồng thời tổ chức nghe trực tiếp và cho ý kiến báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh của các cơ quan tham mưu.

Có thể thấy, công tác TCD, giải quyết KNTC được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các cấp chính quyền tỉnh Tuyên Quang hết sức quan tâm, tạo điều kiện về mọi mặt để đưa công tác này đi vào hoạt động nề nếp, nhằm giúp người dân thực hiện quyền KNTC, kiến nghị, phản ánh được dễ dàng, nhanh chóng. Các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị, xã hội đã có nhiều chuyển biến trong nhận thức và triển khai các quy định pháp luật về TCD, KNTC.

Trụ sở TCD các cấp và địa điểm TCD của các cơ quan, đơn vị được bố trí thuận tiện, đảm bảo các điều kiện cần thiết cho công dân đến KNTC, kiến nghị, phản ánh. Các tổ chức thanh tra thực hiện tốt vai trò tham mưu cho chủ tịch UBND huyện, thành phố, giám đốc các sở, ban, ngành công tác quản lý nhà nước về TCD. Các vụ việc KNTC được các cấp, các ngành quan tâm giải quyết theo đúng quy định của pháp luật đảm bảo lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân”, đồng chí Nguyễn Văn Sơn khẳng định.

Thủ trưởng các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị đã nghiêm túc thực hiện trách nhiệm TCD định kỳ và đột xuất. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang TCD vào ngày 15 hàng tháng, Chủ tịch UBND huyện, thành phố thực hiện TCD vào ngày 10 và ngày 20 hàng tháng; thủ trưởng sở, ban, ngành tổ chức TCD 01 ngày/tháng. Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, đối với những vụ việc phát sinh đột xuất cần giải quyết ngay thì Trưởng Ban TCD, cán bộ TCD báo cáo, tham mưu lãnh đạo UBND, các cơ quan, đơn vị TCD kịp thời.

Tỷ lệ giải quyết KNTC đạt 90%

 Tại các buổi TCD định kỳ, Chủ tịch UBND tỉnh đã hướng dẫn, giải thích, trả lời công dân theo đúng các quy định pháp luật. Các vụ việc được Chủ tịch UBND tỉnh tiếp định kỳ, sau buổi tiếp đều ban hành thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời giao cho các cơ quan có thẩm quyền giải quyết và giao Thanh tra tỉnh và các sở có liên quan hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện đảm bảo đúng thời hạn.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, UBND tỉnh đánh giá, các cấp, các ngành trong tỉnh cơ bản đã chấp hành đúng trình tự, thủ tục giải quyết các vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật, đặc biệt chú trọng đối thoại, làm việc trực tiếp với công dân. Quá trình đối thoại tích cực tuyên truyền, vận động công dân hiểu đúng các quy định pháp luật, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh để rút đơn KNTC, qua đó nâng tỷ lệ rút đơn lên 18%.

Thực hiện Kế hoạch 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài, từ năm 2021 đến nay, UBND tỉnh đã tổ chức rà soát và giao các sở, ngành, UBND huyện, thành phố giải quyết dứt điểm 100 vụ việc KNTC, kiến nghị, phản ánh của công dân, nhất là các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài; đồng thời giao trách nhiệm Thanh tra tỉnh tổ chức theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị. Cũng trong năm 2021, toàn tỉnh đã tổ chức 569 kỳ TCD định kỳ và đột xuất, đã tiếp 990 người, trong đó thủ trưởng tiếp 467 kỳ (chiếm 82%) với 861 người; uỷ quyền cấp phó tiếp 102 kỳ với 129 người.

Trong công tác phối hợp, UBND tỉnh Tuyên Quang thường xuyên phối hợp với Ban TCD Trung ương để trao đổi, nắm bắt thông tin, kịp thời xử lý đối với các trường hợp phát sinh công dân của tỉnh đến TCD tại Trụ sở TCD Trung ương hoặc gửi đơn KNTC, kiến nghị, phản ánh đến Ban TCD Trung ương.

Năm 2020, phát sinh 01 trường hợp công dân đến Trụ sở TCD Trung ương, UBND tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cùng UBND thành phố vận động, đón công dân về địa phương; tiếp nhận 01 văn bản chuyển đơn do Ban TCD Trung ương chuyển về. Vụ việc trên đã được UBND tỉnh giao cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Trong năm 2021, toàn tỉnh đã giải quyết dứt điểm 90/100 vụ việc (đạt tỷ lệ 90%), còn 10 vụ việc tiếp tục được đưa vào Kế hoạch giải quyết năm 2022. Đây là một cách làm mới, sáng tạo và thực tế đã đạt được hiệu quả tích cực. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục thực hiện nội dung này, phấn đấu tỷ lệ hoàn thành giải quyết các vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền đạt 100%.

Nhìn lại giai đoạn vừa qua, tỉnh Tuyên Quang đã chấp hành nghiêm và thực hiện đầy đủ quy định TCD định kỳ và đột xuất, đồng thời chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức TCD theo đúng quy định. Bên cạnh đó, người đứng đầu cơ quan hành chính tỉnh Tuyên Quang cũng quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát và giao trách nhiệm giải quyết các vụ việc đơn thư và các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài; trong quá trình giải quyết, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị cần chú trọng TCD tại cơ sở, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân, chủ động đối thoại, vận động, thuyết phục công dân để giải quyết, tháo gỡ triệt để khiếu kiện, bức xúc của Nhân dân. Việc giải quyết đơn thư và đối thoại với người dân cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Không chỉ chú trọng công tác chuyên môn, cơ sở vật chất cũng như các điều kiện đảm bảo cho công tác TCD, giải quyết KNTC tại địa phương luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm. Trụ sở TCD, địa điểm TCD được bố trí khang trang, thuận tiện, đảm bảo các điều kiện cần thiết. Cùng với đó, thủ tục hành chính về TCD, giải quyết KNTC được công bố kịp thời và công khai trên cổng dịch vụ công của tỉnh, Trang thông tin điện tử và tại trụ sở cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở đề xuất của Thanh tra tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã thực hiện phê duyệt thủ tục hành chính về lĩnh vực TCD, giải quyết KNTC mức độ 3, 4 và tích hợp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Tăng cường việc giải thích, thuyết phục

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn cho biết, thời gian qua, UBND tỉnh Tuyên Quang cũng chỉ đạo Thanh tra tỉnh tăng cường hướng dẫn công dân thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến. Chỉ đạo các cấp, các ngành bố trí cán bộ làm công tác tiếp dân, giải quyết KNTC có trình độ, năng lực, chuyên môn, phẩm chất tốt, có khả năng hướng dẫn, giải thích, thuyết phục để công dân hiểu và chấp hành đúng pháp luật; đảm bảo chế độ, chính sách đối với công chức làm công tác tiếp dân, xử lý đơn theo đúng quy định.

Mới đây, để thực hiện Quyết định 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Thanh tra tỉnh tổ chức triển khai Cơ sở dữ liệu Quốc gia về KNTC để hoàn thiện hệ sinh thái bổ sung, làm giàu dữ liệu dân cư, phục vụ kết nối, khai thác, chia sẽ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về KNTC.

Đến nay, Cơ sở dữ liệu đã được triển khai trên địa bàn toàn tỉnh, từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã. Trong thời gian tới, tỉnh Tuyên Quang sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 35 và Quy định số 11 của Bộ Chính trị với các hình thức đổi mới, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chuyển đổi số.

Nhìn chung, tỉnh Tuyên Quang đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác TCD, giải quyết KNTC nói chung, cũng như kết quả thực hiện Chỉ thị số 35, Quy định số 11 nói riêng. Kết quả này đến từ sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cùng với sự quyết tâm, nỗ lực, không ngừng đổi mới, sáng tạo của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh cùng các cấp, các ngành trên địa bàn.        

Bên cạnh đó, để nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết KNTC, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành thường xuyên rà soát, nắm bắt các vụ việc phát sinh; đối với các vụ việc phức tạp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để có chủ trương, biện pháp chỉ đạo nhằm giải quyết dứt điểm KNTC, kiến nghị, phản ánh của công dân.

Trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ đã xây dựng kế hoạch chi tiết để giải quyết vụ việc KNTC, kiến nghị, phản ánh; tổ chức thực hiện và thường xuyên báo cáo kết quả theo đúng tiến độ. Đặc biệt, UBND tỉnh Tuyên Quang đã, đang và sẽ phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Chính phủ, Trụ sở TCD Trung ương để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác TCD, giải quyết KNTC; chú trọng khâu dự báo, thông tin kịp thời về các vụ việc KNTC đông người, phức tạp; kịp thời cử Tổ công tác có thẩm quyền phối hợp với Trụ sở TCD Trung ương để tiếp, đối thoại, vận động và đưa công dân trở về địa phương khi công dân trên địa bàn tụ tập đông người khiếu kiện tại các cơ quan Trung ương, đồng thời giải quyết dứt điểm đơn thư ngay từ cơ sở nhằm hạn chế phát sinh đơn thư khiếu kiện vượt cấp đến các cơ quan Trung ương./.

Lan Anh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra