Địa vị pháp lý của các cơ quan thanh tra để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong giai đoạn hiện nay

Địa vị pháp lý của các cơ quan thanh tra để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong giai đoạn hiện nay(*)

(ThanhtraVietNam) - Luật Thanh tra năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho tổ chức và hoạt động của các cơ quan thanh tra nhà nước. Tuy nhiên hiện nay, tổ chức và hoạt động của cơ quan thanh tra còn phụ thuộc rất nhiều vào cơ quan quản lý nhà nước, chưa đảm bảo được tính độc lập và tự chịu trách nhiệm của Thanh tra Chính phủ nói riêng và của các cơ quan thanh tra nói chung về các hoạt động, quyết định.
Tăng cường kiểm tra, giám sát của Đảng nhằm phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng
Tăng cường kiểm tra, giám sát của Đảng nhằm phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng
(ThanhtraVietNam) – Trước yêu cầu không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, đòi hỏi việc giám sát phải mở...
Thực trạng cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước nhìn từ công tác thanh tra
Thực trạng cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước nhìn từ công tác thanh tra
(ThanhtraVietNam) - Thanh tra cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (DNNN) nhằm mục đích đánh giá việc thực hiện các quy định của Nhà nước về cổ phần hoá,...
Giải pháp phòng, chống tham nhũng khu vực doanh nghiệp
Giải pháp phòng, chống tham nhũng khu vực doanh nghiệp
(ThanhtraVietNam) - Doanh nghiệp có vị trí, vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, là tế bào của nền kinh tế, thu hút hàng chục triệu lao...