Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Thanh tra Chính phủ:

Triển khai có hiệu quả Kết luận 72-KL/TW của Bộ Chính trị khóa X về “Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2020”

Thứ sáu, 24/06/2022 12:37
(ThanhtraVietNam) - Cùng với việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cấp và các cục, vụ, đơn vị bám sát chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những năm qua, Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Thanh tra Chính phủ đã tổ chức quán triệt ngay từ đầu và triển khai có hiệu quả Kết luận 72-KL/TW ngày 17/5/2010 của Bộ Chính trị khóa X về “Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2020” (gọi tắt là Kết luận 72) và các văn bản có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Thanh tra Chính phủ đã phát hiện những hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm của cá nhân, tổ chức để kịp thời cảnh báo, phòng ngừa, uốn nắn, chấn chỉnh, khắc phục vi phạm của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ; ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống; tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác.

Xác định được vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Thanh tra Chính phủ luôn chú trọng công tác này và đưa ra giải pháp hết sức quan trọng, góp phần bảo vệ tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, bảo đảm cho Thanh tra Chính phủ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong 10 năm qua, việc triển khai Kết luận 72-KL/TW tại Đảng bộ Thanh tra Chính phủ tập trung vào 6 nhiệm vụ chủ yếu: Nâng cao ý thức trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, ủy ban kiểm tra các cấp; xây dựng, hoàn thiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước phục vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; đổi mới, tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát bảo đảm hiệu lực, hiệu quả; kiện toàn Ủy ban Kiểm tra và đội ngũ cán bộ kiểm tra đảm bảo tương xứng, ngang tầm, thực hiện tốt nhiệm vụ; đầu tư, hiện đại hóa cơ sở vật chất, kỹ thuật, phương tiện làm việc phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Trong đó, trọng tâm là nhiệm vụ nâng cao ý thức trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp.

Cụ thể, Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Thanh tra Chính phủ thường xuyên quan tâm chỉ đạo các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, thủ trưởng đơn vị không ngừng nghiên cứu, học tập, nắm vững đường lối, quan điểm, nghị quyết, chỉ thị, quy định về công tác xây dựng Đảng; đồng thời, nêu cao trách nhiệm, đổi mới việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nguyên tắc, quy định, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng. Xây dựng và chỉ đạo cấp ủy cấp dưới xây dựng quy trình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và tổ chức thực hiện đảm bảo theo quy định. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng cho cán bộ, đảng viên, tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên về hoạt động kiểm tra, giám sát của Đảng, tạo sự đoàn kết, thống nhất, giữ nghiêm tính kỷ luật, kỷ cương của Đảng, phát huy tinh thần đoàn kết trong nội bộ. Sau mỗi nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, Đại hội của Đảng ủy Khối, Đại hội của Đảng bộ Thanh tra Chính phủ, Ủy ban Kiểm tra phối hợp với các ban của Đảng ủy Thanh tra Chính phủ tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Thanh tra Chính phủ xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ cho cấp ủy, bí thư, phó bí thư đảng bộ, chi bộ, cán bộ làm công tác đảng, ủy viên ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Thanh tra Chính phủ; quan tâm chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến các văn bản của cấp trên, của Ban Cán sự Đảng, của Đảng ủy, của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Thanh tra Chính phủ về công tác kiểm tra, giám sát.

leftcenterrightdel

Bí thư Ban Cán sự, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong phát biểu tại Lễ trao tặng huy hiệu Đảng ngày 13/01/2022

Bên cạnh nhiệm vụ nâng cao ý thức trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp, Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Thanh tra Chính phủ cũng chú trọng xây dựng, hoàn thiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước phục vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về việc thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, hằng năm, Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ đã ban hành các Nghị quyết về tăng cường lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành Thanh tra và Nghị quyết về việc lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát. Đồng thời, phối hợp với Đảng ủy Thanh tra Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả Kết luận số 10- KL/TW ngày 26/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020, nhằm cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, đặc biệt là các giải pháp đề ra trong Kết luận số 10-KL/TW, triển khai Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Qua đó, Thanh tra Chính phủ đã tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 12-CT/TTg ngày 28/4/2016 chỉ đạo các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc tham nhũng; gắn kết quả công tác phòng, chống tham nhũng với việc đánh giá phẩm chất, năng lực, trách nhiệm và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu; yêu cầu nâng cao hiệu quả phát hiện xử lý tham nhũng thông qua công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết tố cáo, kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên; từng bước chấn chỉnh, khắc phục khó khăn, vướng mắc và những tồn tại, hạn chế; giữ gìn đoàn kết nội bộ, nêu cao vai trò lãnh đạo, cấp ủy cơ quan và các đơn vị để hoàn thành nhiệm vụ. Đảng ủy Thanh tra Chính phủ ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ 2010-2015, nhiệm kỳ 2015-2020 và ban hành Kế hoạch, chương trình kiểm tra, giám sát của năm; chỉ đạo, đôn đốc các đảng bộ, chi bộ, cục, vụ, đơn vị trực thuộc bám sát vào các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Thanh tra Chính phủ để xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát phù hợp với thực tế của đơn vị; chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy ban hành các văn bản công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, hướng dẫn các đảng bộ, chi bộ thực hiện theo quy định; phân công các đồng chí trong cấp ủy theo dõi công tác kiểm tra, giám sát.

Ngoài ra, Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Thanh tra Chính phủ đã tích cực đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra, giám sát. Hằng năm, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Thanh tra Chính phủ tham mưu cho Đảng ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát; tập trung kiểm tra, giám sát đối với các cấp ủy, các đồng chí đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng phụ trách đơn vị; nội dung kiểm tra, giám sát về chấp hành cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước... đảm bảo 100% các đảng bộ, chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch, chương trình kiểm tra, giám sát và tự kiểm tra, giám sát. Cụ thể, từ năm 2010 đến nay, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Thanh tra Chính phủ đã kiểm tra, giám sát được 89 cuộc với 1120 đảng viên; xử lý khiển trách 01 chi ủy; xóa tên đảng viên 04 trường hợp; xử lý kỷ luật cảnh cáo về chính quyền và khai trừ đảng 02 trường hợp; xử lý kỷ luật khiển trách 25 trường hợp. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Thanh tra Chính phủ và cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã chủ động triển khai nhiều biện pháp để phòng ngừa, cảnh tỉnh, kịp thời phát hiện, răn đe và kiên quyết xử lý cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy trình, quy chế công tác, vi phạm pháp luật, góp phần nâng cao sức mạnh và uy tín của cán bộ thanh tra, được các tầng lớp Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Theo tinh thần Kết luận 72, Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Thanh tra Chính phủ các nhiệm kỳ Đại hội XXI, XXII, XXIII thường xuyên quan tâm kiện toàn Ủy ban Kiểm tra và đội ngũ cán bộ kiểm tra đảm bảo tương xứng, ngang tầm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị; đầu tư, hiện đại hóa cơ sở vật chất, kỹ thuật, phương tiện làm việc phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Thanh tra Chính phủ thường xuyên quan tâm chỉ đạo ủy ban kiểm tra các cấp không ngừng tổ chức học tập, nghiên cứu lý luận kết hợp với tổng kết thực tiễn về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, nhằm kịp thời phát hiện những quy định không còn phù hợp, bất cập, đề xuất, kiến nghị với cơ quan chức năng có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi, phát triển về phương pháp, kỹ năng, quy trình công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng cho phù hợp.

Có nhiều kinh nghiệm rút ra qua thực hiện Kết luận 72, trong đó không thể không kể đến kinh nghiệm trong việc triển khai, quán triệt; tuyên truyền sâu rộng Kết luận 72 kịp thời, đồng bộ, phát huy tốt vai trò cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp. Cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu phải nhận thức đúng đắn, đầy đủ về mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp của Kết luận 72, từ đó có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả ở cấp mình; đồng thời, phát huy vai trò ủy ban kiểm tra các cấp trong việc tham mưu cấp ủy xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, phục vụ tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Ban Cán sự và Đảng bộ Thanh tra Chính phủ. Đặc biệt, nơi nào cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn cán bộ kiểm tra có tính kế thừa thì nơi đó cán bộ ủy ban kiểm tra đủ năng lực, có bản lĩnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Bên cạnh đó, việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát cần có sự linh hoạt, nhạy bén, vận dụng sáng tạo; ủy ban kiểm tra các cấp chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy; các cơ quan, đơn vị có liên quan thông tin kịp thời tình hình tổ chức đảng và đảng viên, chủ động thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, nhằm ngăn chặn vi phạm. Quan tâm trang bị cơ sờ vật chất, phương tiện làm việc cho ủy ban kiểm tra và có chính sách chế độ đãi ngộ cho cán bộ làm công tác kiểm tra tốt hơn; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, có quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Thanh tra Chính phủ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác định kỳ sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kết luận 72 để rút ra những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn, cũng như phát hiện những bất cập, những vấn đề mới nảy sinh để kịp thời chỉ đạo, đề xuất Trung ương điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp.

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả Kết luận 72, trong thời gian tới, Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ủy Khối, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIII cùa Đảng bộ Thanh tra Chính phủ; Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn cùa Đảng, cấp ủy cấp trên và cấp mình có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.

Hai là, tiếp tục nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra và cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy về vị trí, vai trò, tầm quan trọng, tính cấp bách của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, tầm quan trọng Kết luận 72 đối với việc xây dựng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Thanh tra Chính phủ.

Ba là, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Thanh tra Chính phủ chủ động tham mưu giúp Đảng ủy Thanh tra Chính phủ xây dựng kế hoạch, chương trình công tác của Đảng ủy Thanh tra Chính phủ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên ở Đảng bộ Thanh tra Chính phủ. Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn đảng bộ, chi bộ, ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện hiệu quả nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, bảo đảm đổi mới, sát hợp với tình hình thực tế hiện nay và đúng với quy định của Đảng; trong đó, cần đặc biệt chú trọng tăng cường vai trò, trách nhiệm tự kiểm tra của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Thanh tra Chính phủ.

Bốn là, triển khai, thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW "Về đy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh " và triển khai học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - chuyên đề năm 2021, gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, trước hết là đợt sinh hoạt chính trị về nhận diện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống đối với cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Thanh tra Chính phủ và thực hiện nghiêm các chuẩn mức đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngành Thanh tra (theo Quyết định số 1821- QĐ/BCS, ngày 30/12/2011 của TTCP); nâng cao chất lượng thực thi công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thanh tra kỷ cương, trách nhiệm, cần kiệm, liêm, chính, chí công vô tư (theo Ch thị 345-CT/TTCP ngày 23/02/2012 của Tổng Thanh tra Chính phủ) nhằm xây dựng người cán bộ kiểm tra đảng trong Đảng bộ Thanh tra Chính phủ có phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, có năng lực, trình độ chuyên môn, đặc biệt là chuyên môn về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Năm là, hằng năm, cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp phải xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát bảo đảm thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm và tổ chức thực hiện đúng chương trình, kế hoạch đề ra. Coi trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong thực hiện kiểm tra, giám sát, bảo đảm xử lý vụ việc một cách đồng bộ, toàn diện. Đổi mới mạnh mẽ phương pháp kiểm tra, giám sát theo hướng chuyên sâu để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong toàn cơ quan, Đảng bộ Thanh tra Chính phủ.

Sáu là, thường xuyên kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy ủy ban kiểm tra đủ số lượng hoặc bố trí 01 đồng chí trong cấp ủy trực tiếp tham gia công tác kiểm tra, giám sát và từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ủy ban kiểm tra các cấp; thực hiện tốt công tác quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ kiểm tra; quan tâm chế độ, chính sách, điều kiện làm việc đối với cán bộ kiểm tra.

Bảy là, các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra chủ động nắm tình hình, xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát đột xuất đối với các tổ chức đảng trực thuộc, nhất là những nơi có biểu hiện nội bộ mất đoàn kết, biểu hiện sai phạm, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những nơi có vấn đề phức tạp mới nảy sinh, vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên, quần chúng quan tâm.

Tám là, định kỳ sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhằm đánh giá công tác xây dựng Đảng, gắn với tình hình thực hiện Kết luận 72 để có biện pháp chỉ đạo, thực hiện đồng bộ nhằm đạt được chất lượng, hiệu quả cao hơn./.

K. Dung
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra