6 tháng đầu năm, Nam Định thu hồi hơn 1,2 tỷ đồng tài sản tham nhũng

Chủ nhật, 19/06/2022 19:11
(ThanhtraVietNam) - Công tác lãnh đạo, chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng (PCTN) đã được các cấp, các ngành tỉnh Nam Định triển khai thực hiện ngay từ đầu năm 2022; các biện pháp phòng ngừa được triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả tại các đơn vị, góp phần hạn chế việc phát sinh tham nhũng, tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà.

Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch công tác PCTN năm 2022; trong đó, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng Kế hoạch công tác PCTN năm 2022, nội dung tập trung vào việc hoàn thiện chính sách pháp luật về PCTN, hệ thống hóa văn bản về PCTN, triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN, thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; đặc biệt chú trọng đến các biện pháp phòng ngừa như: Công khai minh bạch; xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn; chuyển đổi vị trí công tác; cải cách hành chính; kiểm soát tài sản, thu nhập. Trong kỳ, UBND các huyện, thành phố và các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh đã ban hành 76 văn bản để chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN. Đã kịp thời triển khai và hoàn thành việc đánh giá công tác PCTN năm 2021 theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ tại Kế hoạch số 442/KHTTCP ngày 31/3/20223; theo đó số điểm tự chấm đạt 57,46/100 điểm.

Các quyết định, văn bản liên quan đến quyền, lợi ích của cán bộ, công chức như điều động, chuyển đổi vị trí công tác, quy hoạch, bổ nhiệm, tuyển dụng, phân bổ chỉ tiêu biên chế.… đã được các đơn vị công khai bằng hình thức thông báo, niêm yết tại đơn vị, công bố tại cuộc họp và công khai trên cổng thông tin điện tử của đơn vị. Việc công khai, minh bạch trong hoạt động đấu thầu, đầu tư mua sắm công, đấu giá tài sản được các cấp, các ngành thực hiện nghiêm theo quy định. UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo về việc đẩy mạnh công tác đấu thầu qua mạng, chỉ đạo tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Nam Định. Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất của huyện đã được UBND các huyện, thành phố công khai trên cổng thông tin điện tử của đơn vị, chỉ đạo công khai tại trụ sở UBND các xã, phường, trị trấn và được Sở Tài nguyên và Môi trường công khai trên trang thông tin điện tử của địa phương, đơn vị.

leftcenterrightdel
 UBND tỉnh Nam Định đã thu hồi được hơn 1,2 tỷ đồng tài sản tham nhũng trong 6 tháng đầu năm. Ảnh minh họa: dms.gov.vn

Các cấp, các ngành trong tỉnh đã rà soát, xây dựng kế hoạch và thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với những vị trí phải định kỳ chuyển đổi; tổ chức rà soát đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ: trưởng phòng, phó trưởng phòng trong 10 năm liên tiếp để thực hiện việc điều động sang vị trí công tác khác theo đúng tinh thần Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 20/10/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp từ năm 2016 đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Trong kỳ, đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của 66 công chức, viên chức để phòng ngừa tham nhũng.

Trong kỳ, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022, Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nam Định; trong đó, tập trung vào việc đẩy mạnh đơn giản hóa TTHC, cắt giảm chi phí và thời gian giải quyết trên tất cả các lĩnh vực; tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các thành phần kinh tế, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, thuận lợi. Đã triển khai tập huấn cho công chức làm việc tại Bộ phận một cửa cấp huyện và Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh về việc thực hiện Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ và chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính. Các đơn vị trong tỉnh tiếp tục triển khai việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; thanh toán trực tuyến phí, lệ phí và trả kết quả TTHC bằng văn bản điện tử.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh triển khai thực hiện tốt việc hướng dẫn kê khai, tiếp nhận bản kê khai tài sản, thu nhập của đối tượng phải kê khai; đảm bảo không bỏ sót đối tượng, thực hiện việc kê khai và công khai bản kê khai tài sản theo đúng quy định của Luật PCTN và Nghị định số 130/NĐ-CP của Chính phủ. Các đơn vị khi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức giữ chức vụ quản lý đều yêu cầu người được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kê khai TSTN, thực hiện công khai bản kê khai theo đúng quy định. Thực hiện Quyết định số 56-QĐ/TW ngày 08/02/2022 về Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; Thanh tra tỉnh đã phối hợp để bàn giao bản kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn thuộc quyền kiểm soát của UBKT tỉnh ủy, Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy và các Huyện ủy cho những đơn vị này quản lý.

6 tháng đầu năm, tổng số vụ việc tham nhũng đang được xem xét xử lý là 10 vụ việc với 34 đối tượng. Trong đó, số vụ phát hiện mới là 5 vụ với 13 đối tượng; số vụ phát hiện trong kỳ trước đang điều tra, xét xử trong kỳ này là 5 vụ với 21 đối tượng. Toàn tỉnh đã xem xét, xử lý 10 vụ án tham nhũng: 6 vụ đang trong giai đoạn điều tra; 2 vụ đang chờ Tòa án nhân dân xét xử; 1 vụ đã xét xử xong; 1 vụ đã xét xử nhưng chưa xong. Tổng số tài sản tham nhũng phát hiện trong kỳ là trên 1,5 tỷ đồng và đã thu hồi được hơn 1,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, tỉnh Nam Định đã tiếp tục công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về PCTN đến các doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợp nhằm để khuyến khích cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp, ngăn ngừa tham nhũng. Khuyến khích, tạo điều kiện để người dân tham gia PCTN; kịp thời xem xét và chỉ đạo các cấp, các ngành giải quyết đơn thư tố cáo, phản ánh của công dân đối với sai phạm của cơ quan, tổ chức, cán bộ công chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ công vụ; thực hiện nghiêm các quy định của Luật Tố cáo về bảo vệ người tố cáo nói chung và người tố cáo, phản ánh hành vi tham nhũng nói riêng. Nâng cao vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức, đoàn thể và cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền, phổ biến và thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN đến các tầng lớp nhân dân.

Hà Tuấn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra