Bà Rịa - Vũng Tàu triển khai Quy định số 131-QĐ/TW

Thứ năm, 21/03/2024 11:00
(ThanhtraVietnam) - Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu triển khai kế hoạch thực hiện Quy định số 131-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về “kiểm soát quyền lực; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán”
leftcenterrightdel
 Đoàn kiểm tra số 3 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bà Rịa - Vũng Tàu và các ngành chức năng có liên quan của tỉnh.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Kế hoạch số 318-KH/TU về thực hiện Quy định số 131-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về “Kiểm soát quyền lực; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán” (gọi tắt là Quy định số 131-QĐ/TW).

Kế hoạch được đề ra với mục đích giúp các cơ quan chức năng và cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra hiểu rõ các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nâng cao nhận thức về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát và trong hoạt động thanh tra.

Đồng thời, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương xác định rõ nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát và trong hoạt động thanh tra đóng vai trò rất quan trọng; do đó, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai học tập và thực hiện nghiêm Quy định số 131-QĐ/TW, xem đây là giải pháp căn cơ để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần bảo vệ sự lành mạnh trong quan hệ xã hội, sự minh bạch của hệ thống công quyền và nâng cao niềm tin, sự ủng hộ của Nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Theo Kế hoạch, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đưa ra 06 nhóm nhiệm và giải pháp cơ bản, trọng tâm để thực hiện trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

Một là, tổ chức quán triệt, triển khai Quy định số 131-QĐ/TW, lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm nội dung Quy định số 131-QĐ/TW.

Hai là, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu, thành viên cấp ủy, tổ chức đảng gương mẫu, không lợi dụng quyền hạn, chức vụ, trách nhiệm, ảnh hưởng cá nhân thực hiện hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và trong hoạt động thanh tra được quy định.

Ba là, tăng cường vai trò, trách nhiệm của ủy ban kiểm tra các cấp trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Bốn là, phát huy tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, tổ chức kiểm tra, thanh tra và các cá nhân có liên quan. Không thực hiện hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và trong hoạt động thanh tra được quy định.

Năm là, vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân khác. Theo đó, đối với cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo và người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị là đối tượng kiểm tra trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan dân cử các cấp; trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; các cơ quan thông tin, truyền thông.

Sáu là, xử lý vi phạm. Xử lý hành vi lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn, lạm quyền, tham nhũng, tiêu cực; xử lý trách nhiệm khi để xảy ra tham nhũng, tiêu cực.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, triển khai nội dung Quy định số 131-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ, đảng viên. Đồng thời, xây dựng kế hoạch cụ thể theo thẩm quyền, trách nhiệm được giao để tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.


Trong năm 2023, cấp ủy các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đã triển khai xuống các chi bộ, thực hiện nghiêm các quy định về quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định tại Điều 20 của Luật PCTN 2018. Chi ủy thường xuyên quán triệt, nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức khắc phục những hạn chế yếu kém, xây dựng tác phong, thái độ làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, hòa nhã hơn cũng như nâng mức độ hài lòng của công dân, doanh nghiệp.

Thực hiện đúng quy tắc ứng xử, quy chuẩn đạo đức nghề nghiệp của đơn vị mình và của cơ quan Trung ương quản lý ngành, lĩnh vực đã ban hành, nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức, viên chức và hiệu quả trong việc thực thi nhiệm vụ, công vụ; đồng thời xem đây là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 được triển khai kịp thời, đúng tiến độ yêu cầu. Đến nay, 07 Đoàn kiểm tra, giám sát đã hoàn thành theo Chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kiểm tra theo yêu cầu của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; duy trì theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch khắc phục, phòng ngừa hạn chế, vi phạm được chỉ ra sau kiểm tra, giám sát. Kịp thời củng cố, kiện toàn ủy ban kiểm tra các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai kịp thời các văn bản của Trung ương liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; Quy định số 131-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về “kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán”. Đồng thời, tổ chức đánh giá công tác kiểm tra, giám sát giữa nhiệm kỳ 2020-2025 và 02 năm thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 12/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ 2020-2025”.

Công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực được thực hiện thường xuyên và kịp thời. Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy và sơ tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng về công tác cải cách tư pháp; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các cơ quan tư pháp. Tổ chức đánh giá thực trạng phát sinh các vụ án hành chính và giải pháp hạn chế, kéo giảm án hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2022; qua đó, ban hành chủ trương lãnh đạo, chỉ đạp triển khai các nhiệm vụ kéo giảm án hành chính trong thời gian tới. Chỉ đạo thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tổ cáo, nhất là các vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài và các đơn, thư do Trung ương chuyển về.

Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; các kế hoạch, kết luận chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; các kiến nghị của các Đoàn Kiểm tra của Ban Nội chính Trung ương, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được tập trung triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc; Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp tục theo dõi, chỉ đạo giải quyết đối với 09 vụ án, 04 vụ việc; kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh; đánh giá kết quả 01 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh, qua đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh.


Vũ Anh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra