Thanh tra tỉnh Đồng Tháp:

Ban hành kế hoạch thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2022

Thứ sáu, 01/07/2022 09:07
(ThanhtraVietNam) – Thanh tra tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022.

Theo đó, mục đích của kế hoạch là đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội.

Bên cạnh đó, phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng lãng phí góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực tài chính, tài sản, thời gian và nhân lực. Nâng cao ý thức trách nhiệm của đơn vị, công chức và người lao động về THTK, CLP.

Yêu cầu của Kế hoạch THTK, CLP phải được tiến hành đồng bộ với các hoạt động phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong đơn vị.

Công chức và người lao động cần hiểu rõ ý nghĩa thiết thực của việc THTK, CLP, tạo được ý thức tự giác ở mỗi cá nhân thể hiện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội nhằm góp phần thúc đẩy tiến trình phát triển kinh tế - xã hội. THTK, CLP phải được xác định là nhiệm vụ thường xuyên với sự tham gia của tất cả công chức và người lao động; THTK, CLP phải gắn với các hoạt động phòng chống tham nhũng, thanh tra, kiểm tra, cải cách hành chính, nhằm sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

leftcenterrightdel
Thanh tra tỉnh Đồng Tháp phấn đấu tiết kiệm 10% số tiền chi hoạt động thường xuyên năm 2022 (Ảnh: TTT.ĐT) 

Về nội dung thực hiện, trong năm 2022 đơn vị tiếp tục thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên theo quy định. Triệt để tiết kiệm các khoản chi ngân sách; rà soát sắp xếp các nhiệm vụ chi chưa thực sự cấp thiết; hạn chế tối đa tổ chức hội nghị, lễ hội, hội thảo, khánh tiết, đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài đảm bảo phục vụ yêu cầu công tác.

Tích cực triển khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đến toàn thể công chức, người lao động. Thực hiện cơ chế quản lý tài chính, đặc biệt là thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính trong đơn vị; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công cụ thể, đầy đủ, rõ ràng; công khai các định mức, tiêu chuẩn, chế độ chi tiêu tạo điều kiện giám sát, xây dựng phương án chi trả tăng thu nhập, góp phần cải tiến lề lối làm việc và cải cách hành chính.

Quản lý thời gian làm việc hiệu quả chống lãng phí, từng bước nâng cao hiệu quả công việc, tạo môi trường làm việc lành mạnh, dân chủ. Từng vị trí việc làm phải nghiêm túc, tự giác chấp hành nghiêm các quyết định về THTK, CLP nhất là tiết kiệm điện, nước, xăng xe, điện thoại, tiếp khách, chống lãng phí.

Đối với, lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ, phương tiện đi lại, tài sản công, kế hoạch yêu cầu: Đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ được giao phải được quản lý, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả. THTK, CLP trong mua sắm, sử dụng phương tiện đi lại và phương tiện, thiết bị làm việc của cơ quan theo đúng tiêu chuẩn, định mức quy định, phục vụ thiết thực, hiệu quả, đúng mục đích và đối tượng sử dụng theo quy định.

Thực hiện mua sắm tài sản theo đúng tiêu chuẩn, định mức và chế độ quy định, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Thực hiện đúng quy định về việc mua sắm tài sản theo phương thức tập trung đối với những tài sản theo danh mục đã được quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Kế hoạch cũng yêu cầu, đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, gắn kết chặt chẽ với việc kiện toàn tổ chức, tinh giản biên chế, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân.

Kế hoạch cũng giao Phó Chánh Thanh tra phụ trách lĩnh vực hành chính, pháp chế tham mưu trình Chánh Thanh tra thành lập tổ công tác kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này trong Quý 4 năm 2022.

Đình Thuyết
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra