Bình Phước: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Thanh tra, Luật Phòng, chống tham nhũng trên địa bàn

Thứ ba, 14/03/2023 09:46
(ThanhtraVietnam) - Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước đã ban hành Kế hoạch số 62-KH/UBND tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh tra, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo trên địa bàn tỉnh trong năm 2023.

Theo đó, Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật cho đội ngũ công chức, viên chức và người dân kịp thời, hiệu quả. Đồng thời, nâng cao nhận thức trách nhiệm của lãnh đạo các cấp, các ngành trong thực hiện một số quy định của pháp luật về thanh tra, phòng chống tham nhũng, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương và ý thức tuân thủ pháp luật trong hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước yêu cầu công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phải gắn liền với việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phải phù hợp với đường lối, chính sách của Đảng, tuân thủ các quy định pháp luật của Nhà nước, có nội dung thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm; hình thức phải phù hợp với các nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Nội dung tuyên truyền, phổ biến tập trung vào Luật Thanh tra năm 2022 và các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành như Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Thanh tra, Nghị định quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra; Tuyên truyền, phổ biến Luật Tiếp dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tập trung tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 20/10/2020 của Chính phủ quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đối tượng hướng tới là thủ trưởng các sở, ban, ngành, cán bộ, công chức làm công tác tổ chức; cán bộ phụ trách công tác thanh tra và phòng, chống tham nhũng, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố, huyện, thị xã, thanh tra thành phố, huyện thị xã, trưởng các phòng, ban chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, huyện, thị xã; hiệu trưởng, kế toán các trường học.

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng giao Thanh tra tỉnh thành lập tổ tuyên truyền, xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai tại các huyện, thị xã, thành phố; mời báo cáo viên cấp tỉnh chuẩn bị nội dung, thực hiện báo cáo các chuyên đề về Luật Thanh tra, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 20/10/2020 của Chính phủ quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đồng thời, xây dựng tài liệu, cấp phát phục vụ cho công tác tuyên truyền, phổ biến theo quy định và lập dự toán kinh phí chung cho hoạt động tuyên truyền gửi Sở Tài chính theo quy định.

Thời gian thực hiện Kế hoạch trong Quý III, IV năm 2023.

Vũ Anh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra