Bộ GTVT phổ biến, quán triệt về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực & tội phạm

Thứ năm, 29/12/2022 22:41
(ThanhtraVietNam) - Ngày 29/12/2022, Bộ GTVT đã tổ chức “Hội nghị phổ biến, quán triệt về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực & tội phạm”.

Hội nghị được tổ chức nhằm Triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; các văn bản chỉ đạo của Trung ương Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC); Nghị quyết số 50-NQ/BCSĐ của Ban Cán sự đảng Bộ GTVT về tiếp tục tăng cường công PCTN, TC, Quyết định số 1504/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả PCTN, TC giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030 của Bộ GTVT” Kế hoạch số 13647/KH-BGTVT ngày 22/12/2022 của Bộ GTVT về kế hoạch tiếp tục thực hiện “Đề án phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong huy động, sử dụng các nguồn vốn thuộc lĩnh vực GTVT giai đoạn 2021 - 2025, gắn với kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng”; tình hình thực tiễn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, ngành GTVT đang tập trung chỉ đạo quyết liệt triển khai thực hiện “3 đột phá chiến lược” theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với nhiều nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách; trong đó, có đột phá về kết cấu hạ tầng giao thông; tập trung phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm, liên vùng, mạng lưới đường bộ cao tốc, các cảng biển, cảng hàng không đầu mối, nghiên cứu đường sắt tốc độ cao; nâng cao chất lượng dịch vụ, tháo gỡ “điểm nghẽn” của nền kinh tế; đồng thời đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền và kiểm soát quyền lực trong tổ chức thực hiện;

leftcenterrightdel
Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn phát biểu tại Hội nghị  

Hội nghị đã đánh giá thực trạng công tác PCTN, TC và công tác PCTP của Bộ GTVT trong thời gian qua; qua rà soát, tổng kết 10  năm thực hiện công tác PCTN của Bộ GTVT thời gian qua đã đạt được một số kết quả như: công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế được đẩy mạnh, từng bước hình thành cơ chế quản lý, giám sát chặt chẽ nhằm giảm thiểu các sơ hở trong công tác quản lý nhà nước; công tác tuyên tuyền, phổ biến pháp luật PCTN được quan tâm thực hiện, nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động được nâng lên; công tác thanh tra, kiểm tra đã được tăng cường góp phần nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Ngành GTVT; công tác tổ chức cán bộ, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, công khai, minh bạch các hoạt động, thực hiện chế độ thanh toán không dùng tiền mặt đạt được kết quả tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác PCTN, TC và PCTP còn một số tồn tại, hạn chế như: công tác chỉ đạo có lúc còn chưa thường xuyên, cấp ủy và người đứng đầu của một số cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ GTVT chưa tập trung, quyết liệt; công tác tự phòng ngừa, tự phát hiện tham nhũng chưa tốt; thể chế, pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn vẫn còn sơ hở, bất cập chưa phù hợp với yêu cầu; công tác tuyên truyền, giáo dục còn chưa thực chất, chưa có kết quả cụ thể, đâu đó vẫn còn thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, một số đơn vị, doanh nghiệp đã có sai phạm bị cơ quan pháp luật xử lý.

leftcenterrightdel
Chánh Thanh tra Bộ GTVT  Lâm Văn Hoàng phát biểu tại Hội nghị 

Hội nghị đã phổ biến, quán triệt các văn bản quy định về công tác PCTN, TC, công tác phòng chống tội phạm (PCTP) của Đảng, Nhà nước; Thông báo Kết luận số 12-TB/TW, ngày 06/4/2022 của Bộ Chính trị về “tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, TC” và tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC và các văn bản của Ban Cán sự đảng Bộ GTVT, Bộ GTVT về công tác PCTN, TC & công tác PCTP như: Nghị quyết số 50-NQ/BCSĐ; Đề án về công tác PCTN, TC; Kế hoạch tiếp tục triển khai Đề án về công tác PCTP; Quyết định số 2007/QĐ-BGTVT ngày 23/11/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Kế hoạch PCTN giai đoạn 2021-2026 của Bộ GTVT…

Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm

Hội nghị đã triển khai các nhiệm vụ và giải pháp chính để các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ thực hiện trong giai đoạn từ nay đến 2025 gồm:

Thứ nhất, tiếp tục chỉ đạo, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng, người đứng đầu đơn vị, doanh nghiệp và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong PCTN, TC, PCTP.

Thứ hai, rà soát, chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện thể chế về PCTN, TC, PCTP gắn với công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; thể chế hóa kịp thời các chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước; kịp thời phát hiện những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật để khắc phục, kiến nghị khắc phục để tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định về PCTN, TC, PCTP.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh Hội nghị 

Thứ ba, triển khai các biện pháp, giải pháp cụ thể nhằm phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, trong đó đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học, công nghệ, công khai, minh bạch các hoạt động của đơn vị, doanh nghiệp, tạo điều kiện cho việc giám sát của xã hội; chủ động nhận diện cụ thể những khâu, công việc, vị trí tiềm ẩn nguy cơ tham nhũng, tiêu cực của tổ chức, cá nhân để xây dựng quy định và cơ chế tự kiểm tra, kiểm soát, giám sát PCTN, TC, PCTP, trong đó tập trung một số lĩnh vực: công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; công tác tổ chức, cán bộ; công tác xây dựng thể chế; quy hoạch, xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức; quản lý bảo trì, khai thác công trình giao thông; quản lý tài chính công, tài sản công; công tác đào tạo, sát hạch, cấp bằng; công tác đăng kiểm phương tiện, thiết bị GTVT...

Thứ tư, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, giám sát, kiểm soát tài sản thu nhập, kiểm toán nội bộ, tập trung vào các lĩnh vực chuyên môn sâu, hoạt động có tính khép kín, nhạy cảm.

Thứ năm, kiện toàn tổ chức tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao vị trí, vai trò và trách nhiệm của Ban Cán sự đảng, cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và người đứng đầu các đơn vị, doanh nghiệp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo PCTN, TC, PCTP trong tình hình mới.

leftcenterrightdel
Phó Cục trưởng Cục Phòng, Chống tham nhũng TTCP Ngô Mạnh Hùng phát biểu tại Hội nghị 

Thứ sáu, tăng cường công tác phối hợp để huy động sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị thực hiện công tác PCTN, TC, PCTP.

Với nhiệm vụ, giải pháp đến năm 2030 gồm tiến hành sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2022-2025 và đưa ra nhiệm vụ, giải pháp đến năm 2030. Đồng thời căn cứ vào Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, các văn bản, quy định, hướng dẫn của Trung ương và tình hình thực tiễn thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ GTVT, tiến hành rà soát, triển khai Đề án phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của Bộ GTVT đến năm 2030.

Hội nghị cũng đã triển khai việc giao trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ. Cụ thể, Thanh tra Bộ: chủ trì tổ chức phổ biến, quán triệt toàn diện nội dung; tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát; sơ kết, tổng kết việc thực hiện các yêu cầu, nội dung của Nghị quyết và Đề án; tham mưu, đề xuất khen thưởng, kỷ luật và các hình thức xử lý khác đối với tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện. Các cơ quan, tổ chức đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ: tuyên truyền, phổ biến và xây dựng, ban hành nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN, TC, PCTP tại đơn vị, doanh nghiệp mình; lập kế hoạch dài hạn và kế hoạch hàng năm, xác định cụ thể nhiệm vụ, giải pháp, biện pháp, sản phẩm đầu ra và tiến độ, thời gian thực hiện của từng nhiệm vụ; tăng cường tự kiểm tra, giám sát. Trung tâm Công nghệ thông tin: phối hợp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng, nâng cấp hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực và làm tốt công tác tuyên truyền.

leftcenterrightdel
 

Cũng tại Hội nghị, đại diện Thanh tra Chính phủ phổ biến, quán triệt các quy định cũng như kinh nghiệm trong công tác kê khai, xác minh tài sản, thu nhập; đại diện Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ GTVT đã chủ trì thảo luận và trả lời các tồn tại, vướng mắc của các đơn vị trong công tác PCTN, TC, PCTP cũng như trong công tác kê khai, xác minh tài sản, thu nhập.

An Khang
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra