Bộ Nội vụ đưa ra 3 giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng

Thứ hai, 28/11/2022 20:45
(ThanhtraVietNam) - 9 tháng đầu năm, Bộ Nội vụ luôn chỉ đạo sát sao các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực (TC).

Tăng cường phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN, TC

Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ luôn quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt, tuyên tuyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN, trong đó tập trung thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm mới năm 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ ngườiphát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Nghị quyết số 269-NQ/BCSĐ ngày 18/11/2020 của Ban Cán sự đảng Bộ về tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác PCTN, lãng phí; Chương trình công tác số 14-CTr/BCĐTW ngày 28/01/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC....

Đồng thời, trong 9 tháng đầu năm 2022, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác PCTN cụ thể: Kế hoạch số 1178/KH-BNV ngày 28/3/2022 của Bộ Nội vụ thực hiện công tác PCTN, TC năm 2022; Kế hoạch số 21-KH/BCSĐ ngày 18/4/2022 của Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; Kế hoạch số 20-KH/ĐUBNV ngày 07/4/2022 của Đảng ủy Bộ Nội vụ thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Kế hoạch số 1254/KH-BNV ngày 01/4/2022 của Bộ Nội vụ thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2022; Công văn số 354-CV/BCSĐ ngày 14/7/2022 của Ban Cán sự đảng Bộ về việc thực hiện Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm.

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị để xảy ra tham nhũng, tiêu cực

Trong 9 tháng đầu năm 2022, Bộ Nội vụ đã ban hành Kế hoạch duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động trong năm 2022 và Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ đã ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của Bộ Nội vụ (kèm theo Quyết định số 38/QĐ-BNV ngày 20/01/2022), trong đó yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ bám sát các yêu cầu, nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp tại Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Nội vụ, giai đoạn 2021 - 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 1255/QĐ- BNV ngày 14/12/2021 và Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022. Đồng thời, Bộ Nội vụ đã ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Nội vụ năm 2022 nhằm mục đích theo dõi tình hình thi hành pháp luật nhằm xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật, kiến nghị thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật của ngành Nội vụ. Ngày 13/7/2022, Đoàn Giám sát của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021” làm việc với Bộ Nội vụ nhằm đánh giá khách quan, toàn diện về công tác thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021 tại các cơ quan, đơn vị của Bộ Nội vụ và chức năng tham mưu cho lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo, điều hành, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

Đặc biệt, Bộ Nội vụ đã hoàn thành việc kê khai, công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ năm 2021, báo cáo Thanh tra Chính phủ trong quý I năm 2022. Ngày 10/8/2022, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 598/QĐ-BNV về việc xác minh tài sản, thu nhập năm 2021 của Bộ và tổ chức bốc thăm lựa chọn đối tượng được xác minh tài sản, thu nhập.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, chưa phát hiện đối tượng liên quan đến hành vi tham nhũng hoặc cơ quan, đơn vị để xảy ra hành vi tham nhũng, do vậy chưa có trường hợp bị xem xét trách nhiệm.

Phát huy kết quả đã đạt được, Bộ Nội vụ tiếp tục chỉ đạo sát sao các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ làm tốt công tác phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực nên trong 9 tháng đầu năm 2022 công tác PCTN, TC của Bộ Nội vụ vẫn được kiểm soát chặt chẽ. Tuy nhiên, thực hiện tốt hơn nữa công tác PCTN, TC cần chú trọng đến công tác phòng ngừa là chính nhằm ngăn chặn những hành vi dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực trong việc thực thi công vụ đặc biệt là việc tập trung kiểm soát công tác mua sắm công, chi tiêu nội bộ, quản lý tài sản; đôn đốc thực hiện đúng kế hoạch công tác; kiểm soát chặt chẽ các hành vi lợi ích nhóm liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ.

Nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm

Trong 3 tháng cuối năm, Bộ Nội vụ đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả công tác PCTN, cụ thể như sau:

Một là, tiếp tục tuyên truyền, quán triệt nghiêm túc các văn bản của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến PCTN, TC.

Hai là, thường xuyên theo dõi, kịp thời phát hiện những biểu hiện có liên quan đến tham nhũng trong các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ để thông tin, báo cáo lãnh đạo Bộ cùng các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Ba là, thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến công tác PCTN, TC do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN giao. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra đối với các cuộc thanh tra đã triển khai nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác xử lý sau thanh tra.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ cũng đưa ra kiến nghị cần tiếp tục nghiên cứu bổ sung cơ chế, chính sách phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của công tác PCTN, TC để tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác PCTN, TC. Đồng thời, hướng dẫn triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về PCTN, TC đảm bảo các quy định được thực hiện đầy đủ, kịp thời./.

Quỳnh An

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra