Bộ Nội vụ nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ năm, 18/05/2023 13:34
(ThanhtraViệt Nam) - Nhằm thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực cũng như nâng cao ý thức, trách nhiệm, vai trò của cấp uỷ, người đứng đầu, công chức, viên chức, người lao động các đơn vị thuộc, trực thuộc, Bộ Nội vụ đã ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ PCTN, tiêu cực năm 2023.

Kế hoạch nhằm tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ trong việc chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác PCTN, tiêu cực; thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp PCTN, tiêu cực theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Công chức, viên chức, người lao động phải thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về PCTN, tiêu cực, gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng thời, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của từng công chức, viên chức và người lao động trong công tác PCTN, tiêu cực; nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác PCTN, tiêu cực gắn với tăng cường hoạt động quản lý nhà nước về PCTN, tiêu cực; phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm về tham nhũng, tiêu cực theo quy định của pháp luật; kịp thời ngăn chặn, xử lý, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực.  Bộ Nội vụ yêu cầu Triển khai đồng bộ các giải pháp PCTN, tiêu cực gắn với công tác phòng, chống tội phạm, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong đó xác định phòng ngừa là chính; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, phòng ngừa, kiên quyết xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tội phạm, hành vi bao che, ngăn cản việc chống tham nhũng, tiêu cực; đề ra những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thực hiện một cách hiệu quả, phù hợp và thiết thực.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN, tiêu cực

Để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN, tiêu cực, cần chủ động tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trong việc tổ chức quán triệt và triển khai, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước và của Bộ Nội vụ về công tác PCTN, tiêu cực; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN, tiêu cực bằng nhiều hình thức phong phú, hiệu quả; tổ chức sinh hoạt chuyên đề để quán triệt nội dung các văn bản về PCTN, tiêu cực trong sinh hoạt Chi bộ gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật để có những hành động, việc làm cụ thể tạo chuyển biến thực sự đối với công tác PCTN, tiêu cực.

Nội dung tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về PCTN, tiêu cực, trọng tâm là: Luật PCTN và các văn bản hướng dẫn thi hành; Kết luận số 12-KL/TW ngày 06/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, tiêu cực; Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/06/2021 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kế hoạch số 18-KH/BCSĐ ngày 29/12/2021của Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 2/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc…

leftcenterrightdel
Bộ Nội vụ nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu

Trong năm 2023, Bộ Nội vụ nâng cao vai trò, trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động, nhất là người đứng đầu đơn vị và các tổ chức đoàn thể trong công tác PCTN, tiêu cực. Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ phải gương mẫu, quyết liệt và trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN, tiêu cực; phòng ngừa, phát hiện và phối hợp xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng theo quy định của pháp luật liên quan đến tham nhũng. Nghiêm túc thực hiện quy định về xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách. Đồng thời, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội của bộ; cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ; công chức, viên chức, người lao động trong công tác đấu tranh PCTN, tiêu cực; cũng như tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế và đối ngoại về PCTN, tiêu cực theo chỉ đạo của Chính phủ.

Bên cạnh đó, cần tăng cường quản lý, giám sát công chức, viên chức, người lao động; hoàn thiện, thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức cán bộ bằng cách rà soát, bổ sung, khắc phục những sơ hở, bất cập trong công tác tổ chức cán bộ; thực hiện phân công, phân cấp rõ ràng; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị.

Theo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ PCTN, tiêu cực, năm 2023, Bộ Nội vụ tiếp tục thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác theo quy định pháp luật và của Bộ Nội vụ nhằm phòng ngừa tham nhũng. Đẩy mạnh cải cách hành chính; xây dựng nền công vụ minh bạch, liêm chính, phục vụ; thực hiện nghiêm quy định về tặng quà, nhận quà tặng và có chế tài nghiêm khắc đối với cá nhân, tổ chức vi phạm.

Về công tác kiểm soát tài sản, thu nhập; tăng cường công khai, minh bạch trong thực thi công vụ. Bộ Nội vụ thực hiện nghiêm việc kê khai, công khai, kiểm soát tài sản, thu nhập, chế độ báo cáo về kê khai, công khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật; Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/1/2014 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản”; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Xây dựng, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền các văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; đảm bảo công khai, minh bạch nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực.

Đặc biệt, chủ động thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung; tiếp tục hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn và các lĩnh vực khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để phòng ngừa, phát hiện hành vi tham nhũng

Năm 2023, Bộ sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để phòng ngừa, phát hiện hành vi tham nhũng. Tiếp tục triển khai và thực hiện các chủ trương của Đảng, các quy định của pháp luật về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo nhất là Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo”; Chỉ thị số 27- CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”.

Thanh tra Bộ Nội vụ được giao nhiệm vụ thực hiện cuộc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác PCTN tại Viện Khoa học tổ chức nhà nước theo Kế hoạch thanh tra năm 2023 được phê duyệt tại Quyết định số 909/QĐ-BNV ngày 18/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Đồng thời, triển khai các cuộc thanh tra chuyên ngành theo Kế hoạch thanh tra năm 2023 đã được phê duyệt; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các cuộc thanh tra chuyên ngành của Ban Tôn giáo chính phủ, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Trong quá trình thực hiện thanh tra, nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm quy định về PCTN tiêu cực, đề xuất lãnh đạo Bộ báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét, xử lý./.

Quỳnh An
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra