Bộ Nội vụ tăng cường công khai, minh bạch trong mọi hoạt động nhằm phòng, chống tham nhũng

Thứ sáu, 19/05/2023 20:45
(ThanhtraVietNam) - Thời gian qua, Bộ Nội vụ luôn chỉ đạo sát sao các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ làm tốt công tác phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực nên trong thời gian qua công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) của Bộ Nội vụ vẫn được kiểm soát chặt chẽ. Tuy nhiên, để thực hiện tốt hơn nữa công tác PCTN, Bộ Nội vụ cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện các quy định về PCTN tiêu cực, chú trọng việc phòng ngừa là chính, nhằm ngăn chặn những hành vi dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực trong việc thực thi công vụ; kiểm soát chặt chẽ các hành vi lợi ích nhóm liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN

Trong những tháng đầu năm, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ thường xuyên quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN, nổi bật là Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân…

Bên cạnh đó, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ đã ban hành các Kế hoạch như: Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Kế hoạch về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị (khoá X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới từ năm 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và phòng, chống mua bán người năm 2023 của Bộ Nội vụ gửi Ban chỉ đạo 138/CP; Kế hoạch phòng, chống khủng bố năm 2023 và dự thảo Kế hoạch PCTN, tiêu cực năm 2023 của Bộ Nội vụ.

Theo đó, Bộ Nội vụ ban hành các văn bản, báo cáo liên quan như: Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư gửi Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp; kết quả thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và quy định về tặng quà, nhận quà trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về TCD; giải quyết khiếu nại, tố cáo; PCTN, tiêu cực.

leftcenterrightdel
Bộ Nội vụ tăng cường công khai, minh bạch trong mọi hoạt động nhằm phòng, chống tham nhũng 

Công khai, minh bạch trong mọi hoạt động

Bộ Nội vụ tiếp tục thực hiện việc công khai, minh bạch trong mua sắm công và xây dựng cơ bản; quản lý dự án đầu tư xây dựng; tài chính và ngân sách; quản lý và sử dụng đất, trụ sở làm việc; đào đạo, bồi dưỡng; khoa học - công nghệ; thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết các công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân và thực hiện công khai, minh bạch việc bổ nhiệm, tuyển dụng, tiếp nhận, sử dụng, quản lý công chức, viên chức; thi nâng ngạch…; báo cáo định kỳ của các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ.

Ngoài các hình thức công khai theo quy định của pháp luật, Bộ Nội vụ còn công khai dưới các hình thức như:

leftcenterrightdel
 

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ đã ban hành Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan Bộ Nội vụ, Quy chế chi tiêu nội bộ tại cơ quan Bộ Nội vụ, Quy chế về quản lý trụ sở cơ quan Bộ Nội vụ; thực hiện kiểm soát chặt chẽ hồ sơ, chứng từ thanh toán, bảo đảm đúng chế độ, định mức, tiêu chuẩn theo quy định của nhà nước và Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan Bộ; đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chi thường xuyên.

Đồng thời, đã cắt giảm các cuộc họp, hội thảo, hội nghị, các cuộc kiểm tra và tập huấn không cần thiết hoặc lồng ghép nhiều nội dung để giảm thiểu số lượng cuộc họp, hội nghị, hội thảo, kiểm tra và tập huấn, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đạt chất lượng, đúng mục đích.

Chuyển đổi vị trí công tác nhằm phòng ngừa tham nhũng

Tiếp tục thực hiện Quyết định số 638/QĐ-BNV ngày 24/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, Bộ Nội vụ đã triển khai các bước về công tác nhân sự, đảm bảo quy hoạch và có tính kế thừa; chú trọng việc không bố trí những người có quan hệ gia đình cùng làm một số công việc dễ xảy ra tham nhũng; kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý các cấp theo phân cấp quản lý, tập trung vào việc sắp xếp, kiện toàn lại đội ngũ cán bộ. Sau khi được bổ nhiệm, chuyển đổi, đa số cán bộ quản lý các cấp đã phát huy được vai trò, vị trí lãnh đạo của mình. Một số đơn vị thuộc Bộ đã triển khai việc chuyển đổi vị trí công tác của công chức không giữ chức danh lãnh đạo, quản lý.

Từ đó, tạo thế chủ động, tính kế thừa phát triển và sự chuyển tiếp liên tục giữ các thế hệ công chức Bộ Nội vụ, đồng thời góp phần PCTN, tiêu cực trong công tác cán bộ.

Nhìn chung, phát huy kết quả đã đạt được, Bộ Nội vụ luôn chỉ đạo sát sao các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ làm tốt công tác phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực nên trong Quý I/2023 công tác PCTN của Bộ Nội vụ vẫn được kiểm soát chặt chẽ. Tuy nhiên, để thực hiện tốt hơn nữa công tác PCTN, Bộ Nội vụ cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện các quy định về PCTN, tiêu cực, chú trọng việc phòng ngừa là chính nhằm ngăn chặn những hành vi dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực trong việc thực thi công vụ đặc biệt là việc tập trung kiểm soát công tác mua sắm công, chi tiêu nội bộ, quản lý tài sản; đôn đốc thực hiện đúng kế hoạch công tác; kiểm soát chặt chẽ các hành vi lợi ích nhóm liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ.

Với kết quả đạt được trên mọi mặt trong thời gian qua, có thể xác định các giải pháp trong công tác PCTN, tiêu cực tại Bộ Nội vụ đã và đang thực hiện có hiệu lực, hiệu quả. Trong thời gian tới, Bộ Nội vụ vẫn tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác PCTN, cụ thể như sau:

Một là, tiếp tục nghiên cứu xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

Hai là, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ các quy định của pháp luật về PCTN, tiêu cực; nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ Nội vụ về công tác PCTN, tiêu cực; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức liêm khiết, tận tụy, đảm bảo các chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp.

Ba là, triển khai Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030 của Bộ Nội vụ và thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác của công chức không giữ chức danh lãnh đạo theo quy định của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP.

Bốn là, tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ Nội vụ giai đoạn 2021-2025.

Năm là, tiến hành xác minh tài sản, thu nhập năm 2022, 2023 đối với công chức, viên chức theo Kế hoạch đã được phê duyệt.

Sáu là, xây dựng ban hành Kế hoạch PCTN, tiêu cực năm 2023 của Bộ Nội vụ./.

Quỳnh An
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra