Bộ Nông nghiệp và PTNT: Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 168/NQ-CP

Thứ tư, 17/01/2024 16:00
(ThanhtraVietNam) - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (PTNT) vừa ký Quyết định về việc ban hành Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 11/10/2023 của Chính phủ về Chiến lược quốc gia Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) đến năm 2030 của Bộ Nông nghiệp và PTNT (gọi tắt trong bài là Kế hoạch 168). Kế hoạch này là căn cứ để các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ xây dựng kế hoạch thực hiện công tác PCTN, TC đến năm 2030, Kế hoạch PCTN, TC hàng năm và tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ PCTN, TC.

Được biết, Kế hoạch 168 nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 11/10/2023 của Chính phủ về Chiến lược quốc gia PCTN, TC đến năm 2030; khắc phục những sơ hở, bất cập trong chính sách, pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và PTNT nhất là những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; tạo bước chuyển biến rõ rệt về nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhất là người đứng đầu trong PCTN, TC, tạo sự thống nhất, tự giác và quyết tâm cao trong hành động; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, kỷ cương, liêm chính. Qua đó, tăng cường các biện pháp phòng ngừa; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh mọi hành vi tham nhũng, tiêu cực, thu hồi triệt để tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát (nếu có).

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa. Nguồn: ITN

Để thực hiện hiệu quả mục đích trên, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng 04 nhóm nhiệm vụ, giải pháp: (1) Hoàn thiện chính sách, pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, góp phần thực hiện hiệu quả công tác PCTN, TC; (2) Kiện toàn tổ chức bộ máy, hoàn thiện chế độ công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức liêm chính; nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật; (3) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để phòng ngừa, phát hiện hành vi tham nhũng; (4) Nâng cao nhận thức và phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội và các tổ chức đoàn thể trong PCTN, TC.

Kế hoạch 168 được thực hiện theo hai giai đoạn:

Giai đoạn thứ nhất (từ nay đến năm 2026): Trong giai đoạn này, các cơ quan, đơn vị chức năng tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, trong đó tập trung nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung khắc phục những sơ hở bất cập của pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ về PCTN, TC để xây dựng các văn bản QPPL thuộc thẩm quyền của Bộ và đề xuất các nhiệm vụ cụ thể trong chương trình xây dựng pháp luật của Chính phủ, Quốc hội; trong đó chú trọng nâng cao năng lực, hiệu quả trong phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực. Để thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trong giai đoạn thứ nhất (từ nay đến năm 2026), căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình chung, hàng năm Bộ Nông nghiệp và PTNT và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ sẽ ban hành Kế hoạch PCTN, TC cụ thể để triển khai thực hiện và sơ kết việc thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ.

Giai đoạn thứ 2 (từ năm 2026 đến năm 2030): Phát huy những kết quả đã đạt được trong giai đoạn thứ nhất. Căn cứ vào Kế hoạch cụ thể của Chính phủ và các cơ quan, ban, ngành có liên quan và 6 yêu cầu của công tác PCTN, TC trong tình hình mới, Bộ sẽ xây dựng Kế hoạch cụ thể để thực hiện Chiến lược của Chính phủ; đồng thời, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch này thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ.

K. Dung
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra