Bộ Tư pháp phát hiện 5 đối tượng liên quan tham nhũng, tiêu cực tại cơ quan THADS

Thứ năm, 16/03/2023 10:12
(ThanhtraVietNam) - Trong năm 2022, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) trên các lĩnh vực thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý của Bộ Tư pháp tiếp tục đạt hiệu quả cao. Ban cán sự đảng, Đảng ủy và Lãnh đạo Bộ luôn tập trung chỉ đạo triển khai toàn diện, có trọng điểm, trọng tâm, tạo được chuyến biến tích cực trong nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức. Qua hoạt động kiểm tra nội bộ tại cơ quan Thi hành án Dân sự (THADS), đã có 5 đối tượng bị phát hiện tham nhũng, tiêu cực.

Ngay từ đầu năm, lãnh đạo Bộ Tư pháp đã luôn quan tâm chỉ đạo công tác PCTN, TC và xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, cấp bách. Ban cán sự đảng, Đảng ủy và lãnh đạo Bộ Tư pháp luôn đề cao ý thức chủ động của từng cán bộ, công chức trong công tác này. Dưới sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ được phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về PCTN, TC; tạo chuyển biến tích cực, thống nhất trong nhận thức và hành động của từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; góp phần nâng cao ý thức phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong toàn Ngành.

Việc thực hiện Chiến lược quốc gia PCTN, TC được Lãnh đạo Bộ tiếp tục quan tâm và chỉ đạo sâu sát. Bộ đã cử 01 đồng chí Thứ trưởng tham gia Ban Chỉ đạo xây dựng Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2030 và 02 đồng chí lãnh đạo cấp Vụ tham gia Tổ công tác liên ngành giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2030 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng.

leftcenterrightdel
 Hội nghị quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng tại Bộ Tư pháp. Ảnh minh hoạ: baophapluat.vn

Bộ Tư pháp đã thực hiện hiệu quả việc tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng trên Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ và đăng tải thông tin trên cổng Thông tin điện tử. Hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp đều được thực hiện công khai, minh bạch dưới hình thức thông báo, phổ biến công khai trong các cuộc họp của Bộ và của từng đơn vị. Đồng thời, các đơn vị cũng thực hiện việc niêm yết công khai tại đơn vị. Trong trường hợp công chức có thắc mắc, kiến nghị, thủ trưởng đơn vị sẽ tiến hành giải quyết theo quy định.

Hoạt động cấp phép trong các lĩnh vực quản lý của Bộ được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, không có biểu hiện tiêu cực, gây phiền hà cho công dân, tổ chức khi tiến hành thủ tục cấp phép. Tất cả các quyết định cấp phép đều được đăng tải công khai trên cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp để tất cả mọi cá nhân, cơ quan, tổ chức đều có thể tiếp cận.

Bên cạnh đó, công tác quản lý, điều hành ngân sách, tài chính đã được Bộ Tư pháp tổ chức thực hiện nghiêm theo đúng quy định. Việc phân bổ dự toán cho từng đơn vị được Bộ chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, công khai quy trình, định mức và được công khai tại Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Bộ Tư pháp; đồng thời, thực hiện công khai dự toán và quyết toán ngân sách năm trên cổng Thông tin điện tử. Trong năm 2022, Bộ Tư pháp đã ban hành 02 văn bản thực hiện quy định về minh bạch trong tổ chức và hoạt động.

Bộ đã chỉ đạo các cơ quan trong Hệ thống THADS thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) và dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC trong lĩnh vực THADS. Việc niêm yết công khai TTHC trong lĩnh vực THADS, triển khai thực hiện cơ chế một cửa và thực hiện dịch vụ bưu chính công ích trong lĩnh vực THADS đã góp phần tạo thuận lợi hơn cho người dân, tổ chức trong quá trình giải quyết TTHC tại các cơ quan THADS; tránh tình trạng gây phiền hà, nhũng nhiễu tại các cơ quan hành chính.

Tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của từng Chi bộ, Đảng bộ, phát huy vai trò tiên phong, gưong mẫu, tính tự giác của đảng viên; kiên quyết xử lý trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu đơn vị để xảy ra tiêu cực, tham nhũng; tăng cường quản lý việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và quan hệ xã hội của đảng viên, cán bộ, công chức; thường xuyên giáo dục, kiểm tra và kịp thời xử lý những trường hợp có dấu hiệu vi phạm. Đưa nội dung PCTN, TC vào tiêu chuẩn đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên. Thực hiện có hiệu quả cơ chế công khai, minh bạch trong sinh hoạt đảng.

Trong năm 2022, Bộ Tư pháp có 5 đối tượng bị phát hiện tham nhũng, tiêu cực thông qua hoạt động kiểm tra nội bộ tại cơ quan THADS. Tổng số tiền, tài sản tham nhũng, tiêu cực phát hiện được là trên 2,9 tỷ đồng. Kết quả thu hồi tài sản tham nhũng, tiêu cực bằng biện pháp hành chính là hơn 2,5 tỷ đồng.

Có thể thấy, công tác PCTN, TC trên các lĩnh vực thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý của Bộ Tư pháp tiếp tục đạt hiệu quả cao. Ban cán sự đảng, Đảng uỷ và Lãnh đạo Bộ luôn tập trung chỉ đạo triển khai toàn diện, có trọng điểm, trọng tâm, tăng cường công tác phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, tạo được chuyển biến tích cực trong nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức Bộ Tư pháp, đề cao trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; gắn việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác PCTN, TC. Xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, nhất là đối với các quy định không còn phù hợp, không chặt chẽ, hoặc sơ hở, chồng chéo có thể dẫn đến hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Cùng với đó, thực hiện có hiệu quả, thực chất công tác thanh tra theo kế hoạch và tăng cường thanh tra đột xuất theo quy định của Luật Thanh tra và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý hành vi tham nhũng, tiêu cực; chú trọng các lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ tham nhũng, tiêu cực cao như: THADS, công chứng, hộ tịch, bán đấu giá tài sản. Tăng cường kiểm tra trách nhiệm của người đúng đầu các đơn vị thuộc Bộ trong việc thực hiện pháp luật về PCTN, TC.

Đồng thời, thực hiện tốt công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức nhằm phục vụ tốt hơn nhiệm vụ phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, đảm bảo phát huy năng lực của mỗi cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ của Ngành./.

Hà Tuấn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra