Bộ Tư Pháp phát hiện hơn 17 tỷ đồng tiền, tài sản tham nhũng

Thứ năm, 09/11/2023 14:48
(ThanhtraVietNam) - 9 tháng đầu năm 2023, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN,TC) đã được Ban cán sự đảng, Đảng ủy và lãnh đạo Bộ Tư pháp tập trung chỉ đạo triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; đề cao trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, gắn việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực. Qua đó, phát hiện trên 17 tỷ đồng tiền, tài sản tham nhũng, đã thu hồi về ngân sách nhà nước hơn 2,5 tỷ.

Trong thời gian qua, Bộ Tư pháp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 12-KL/TW ngày 06/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công PCTN, TC; tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thực hiện Kết luận số 05- KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Bộ đã quán triệt nghiêm những chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN, TC tới từng công chức, người lao động của Bộ trong các buổi giao ban lãnh đạo Bộ cũng như cuộc họp giao ban định kỳ của các đơn vị, thông qua các buổi sinh hoạt Chi bộ, Đoàn Thanh niên. Hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp đều được thực hiện công khai, minh bạch dưới hình thức thông báo, phổ biến công khai trong các cuộc họp của Bộ và của từng đơn vị. Đồng thời, các đơn vị cũng thực hiện việc niêm yết công khai tại đơn vị.

leftcenterrightdel
 Hội nghị triển khai kế hoạch kiểm tra tại Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp. Ảnh minh hoạ: baophapluat.vn

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cơ bản đồng bộ, có hiệu quả các nhóm giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2030 như: tăng cường tính công khai, minh bạch trong việc hoạch định chính sách, xây dựng và thực hiện pháp luật; xây dựng và thực hiện công khai minh bạch các chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong sử dụng tài sản công của công chức; thực hiện phân công, phân cấp quản lý, khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ trống quản lý; hoàn thiện và thực hiện các quy định nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; thực hiện cơ chế về trách nhiệm giải trình của cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý; cơ chế miễn nhiệm, bãi nhiệm, cho từ chức, tạm đình chỉ chức vụ của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đon vị do mình quản lý; thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; việc thực hiện quy tắc úng xử, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, định kỳ chuyển đổi vị trí của cán bộ, công chức, viên chức...

Bên cạnh đó, công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tư pháp tiếp tục được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ đúng quy định của pháp luật. Công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng tiếp tục được chú trọng nhằm xây dựng nguồn cán bộ chất lượng, có chuyên môn sâu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác cải cách tư pháp trong tình hình mới. Trong 9 tháng năm 2023, Bộ Tư pháp đã thực hiện việc chuyển đổi 465 công chức, viên chức để PCTN, TC.

Đối với nhiệm vụ cải cách thể chế, Bộ đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tư pháp; xây dựng và ban hành Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về hướng dẫn vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Tư pháp và hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành và định mức số lượng người làm việc trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành tư pháp; xây dựng Đề án kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

Ngoài ra, Bộ đã chỉ đạo các cơ quan trong Hệ thống Thi hành án dân sự (THADS) thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) và dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC trong lĩnh vực THADS. Việc niêm yết công khai TTHC trong lĩnh vực THADS, triển khai thực hiện cơ chế một cửa và thực hiện dịch vụ bưu chính công ích trong lĩnh vực THADS đã góp phần tạo thuận lợi hơn cho người dân, tổ chức trong quá trình giải quyết TTHC tại các cơ quan THADS; tránh tình trạng gây phiền hà, nhũng nhiễu tại các cơ quan hành chính.

Trong 9 tháng đầu năm, Bộ đã phát hiện 04 vụ việc tham nhũng, tiêu cực thông qua công tác kiểm tra tại các cơ quan thi hành án dân sự; giải quyết 02 vụ việc khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác PCTN, TC và phát hiện 01 vụ việc tham nhũng, tiêu cực qua hoạt động khác. Tổng số tiền, tài sản tham nhũng phát hiện được là trên 17 tỷ đồng, trong đó đã thu hồi hơn 2,5 tỷ. Đối với việc xử ỉỷ trách nhiệm của người đứng đầu, Bộ cũng đã tiến hành xử lý trách nhiệm của 12 công chức.

Trong những tháng còn lại của năm, Bộ Tư Pháp sẽ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy có hiệu quả vai trò của các tổ chức đoàn thể và của viên chức, người lao động trong công tác PCTN; xác định mục tiêu phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ chính; chủ động phát hiện và xử lý kịp thời những biểu hiện tiêu cực, hành vi vi phạm pháp luật của đảng viên, viên chức và người lao động. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và tiếp tục thực hiện các quy định, chủ trương, chính sách, văn bản chỉ đạo của đảng, Nhà nước về công tác PCTN.

Thực hiện việc tổng kết, đánh giá, rà soát và lập danh mục những quy định pháp luật còn thiếu, sơ hở, dễ bị lợi dụng để tham nhũng, tiêu cực. Tiếp tục triển khai xây dựng các văn bản, đề án quản lý nội bộ nhằm bảo đảm minh bạch trong công tác tổ chức cán bộ để phòng ngừa tham nhũng. Thực hiện có hiệu quả Chiến lược quốc gia về PCTN và các nhiệm vụ, chương trình của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC.

Cùng với đó, đa dạng hóa các hình thức, nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, TC gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTN, TC theo hướng chuyên sâu, nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ chủ chốt, nhất là người đứng đầu.

Gắn công tác PCTN, TC với việc thực hiện phong trào thi đua, nâng cao tinh thần trách nhiệm và phẩm chất, đạo đức của công chức, viên chức và người lao động trong thực hiện đấu tranh PCTN, TC, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan thi hành án dân sự địa phương nhất là những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng; đẩy mạnh công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền./.

Hà Tuấn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra