Chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Thứ ba, 07/11/2023 09:50
(ThanhtraVietNam) - Để thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật, góp phần quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, khai thác có hiệu quả tài sản công, phòng, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang yêu cầu chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Cụ thể, theo Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang, ngay sau khi Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật có hiệu lực thi hành, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 2896/CT-UBND ngày 31/12/2019 về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và nhiều văn bản liên quan đến công tác quản lý, sử dụng tài sản công; qua đó đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng tài sản công và nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức làm công tác theo dõi, quản lý về tài sản công.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa (nguồn: tuoitrethudo.com.vn) 

Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số cơ quan, tổ chức, đơn vị áp dụng các quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật chưa đúng; việc đầu tư mua sắm, trang thiết bị, máy móc, quản lý, khai thác sử dụng tài sản chưa chặt chẽ. Công tác thực hiện sắp xếp lại, xử lý các cơ sở đất và bàn giao các công trình điện được đầu tư từ ngân sách nhà nước còn chậm chễ, chưa được kịp thời; việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, thuê, liên doanh liên kết tại một số đơn vị sự nghiệp công lập chưa thực hiện theo đúng quy định.

Do đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, doanh nghiệp nhà nước có liên quan tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật và các văn bản liên quan đến công tác quản lý, sử dụng tài sản công do HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành.

Đồng thời, xây dựng Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý và có trách nhiệm công khai tài sản tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, cùng với việc xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm; chủ động rà soát, tự kiểm tra định kỳ việc tổ chức thực hiện quy chế. Tài sản công phải được theo dõi, kiểm kê và hạch toán kế toán theo quy định của Luật Kế toán.

Việc mua sắm máy móc, trang thiết bị phải theo đúng tiêu chuẩn, định mức quy định tại Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ, các Quyết định của UBND tỉnh về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng và phải thực hiện trình tự, thủ tục mua sắm theo đúng quy định Luật Đấu thầu, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Ngân sách nhà nước và các quy định, văn bản hướng dẫn khác có liên quan để đảm bảo tính cạnh tranh, công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả và chống lãng phí.

Mặt khác, tiếp nhận, quản lý, sử dụng đối với tài sản được các tổ chức, cá nhân biếu, tặng cho, đóng góp, tài trợ... đảm bảo theo đúng quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng; pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và các pháp luật khác có liên quan; đồng thời, thực hiện xác lập quyền sở hữu toàn dân theo quy định tại Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ.

Đặc biệt, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật về tài sản công theo quy định và chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 2100/UBND-KTTH ngày 10/7/2023 về việc thực hiện kiểm tra chuyên đề công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.

Dương Nguyễn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra