Ninh Bình:

Chủ động tuyên truyền, phổ biến quán triệt chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước về phòng, chống tham nhũng

Thứ ba, 27/12/2022 15:02
(ThanhtraVietNam) - Ngay từ đầu năm 2022, Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình đã chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) đến đội ngũ cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị. Do đó, trong thời gian qua, cơ quan chưa phát hiện được trường hợp nào có dấu hiệu tham nhũng.

Năm 2022, Văn phòng UBND tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai kịp thời các Kết luận của Ban Bí thư, Chỉ thị, Nghị định của Chính phủ, các Quyết định, Thông tư hướng dẫn của các Bộ ngành Trung ương; tham mưu cho UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan Sở, ban, ngành; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí trong hoạt động hàng ngày của cơ quan.

Văn phòng đã thường xuyên phổ biến, quán triệt nội dung Luật Phòng chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị số 50- CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; các Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí ... đến công chức, viên chức và người lao động thông qua hội nghị cơ quan, sinh hoạt Chi bộ và chuyển qua Hệ thống quản lý và điều hành văn bản I-Office tới các phòng, đơn vị trực thuộc để triển khai thực hiện.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần tại Văn phòng UBND tỉnh. Ảnh: vanphong.ninhbinh.gov.vn

Trong công tác phòng ngừa tham nhũng, Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức thực hiện nghiêm túc về công khai, minh bạch các hoạt động của cơ quan theo quy định. Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào quy trình tiếp nhận và xử lý văn bản, đảm bảo công khai, minh bạch trong triển khai thực hiện; công khai thông tin về thời gian, lịch công tác, các thông tin về văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện của UBND tỉnh, của Chủ tịch UBND tỉnh... trên Cổng thông tin điện tử; tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; công khai minh bạch trong thu - chi ngân sách, đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản công, công tác tổ chức cán bộ; công khai các hồ sơ, thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi trong giải quyết công việc của các cơ quan, tổ chức, công dân; sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan Văn phòng cho phù hợp với đặc thù công tác của cơ quan Văn phòng.

Việc kiện toàn công tác tổ chức và cán bộ được thực hiện nghiêm túc theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Đảm bảo công khai, khách quan trong bổ nhiệm và bổ nhiệm lại. Công tác tuyển dụng được thực hiện theo đúng trình tự và quy định của cơ quan có thẩm quyền, tuyển dụng đúng đối tượng và vị trí việc làm trong từng bộ phận công tác, đảm bảo phù hợp với chuyên môn và nhiệm vụ được giao. Việc thực hiện chính sách pháp luật có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viêc chức, người lao động đã được Văn phòng triển khai kịp thời, đúng chế độ, công khai, minh bạch về tiền lương, bảo hiểm, chế độ đào tạo bồi dưỡng ...

Bên cạnh đó, Văn phòng tỉnh đã đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới phong cách, lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ công chức và người lao động cơ quan. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện có hiệu quả phần mềm theo dõi văn bản chỉ đạo, điều hành của cơ quan.

Chủ động sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công của cơ quan theo quy định hiện hành về chế độ, định mức, tiêu chuẩn và tình hình thực tế của cơ quan. Đồng thời, nghiêm túc thực hiện các quy định về định mức, tiêu chuẩn và quy chế chi tiêu nội bộ để phòng, ngừa tham nhũng; thực hiện trả lương và các chế độ khác qua tài khoản theo đúng quy định, hạn chế tối đa việc chi tiêu bằng tiền mặt.

Triển khai, đôn đốc việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập đối với người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập thuộc Văn phòng quản lý theo quy định tại Luật PCTN năm 2018 và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ. Công tác kê khai tài sản, thu nhập tại Văn phòng được thực hiện đầy đủ, khách quan, đối tượng kê khai được xác định đúng quy định, đồng thời công khai bản kê khai của các đối tượng để toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan biết.

Có thể nói, trong năm 2022, Văn phòng UBND tỉnh đã quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ công chức trong cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra đôn đốc việc triển khai nhiệm vụ, duy trì chế độ báo cáo về kết quả giải quyết công việc được giao và những việc chưa hoàn thành, qua đó mọi cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị đều chấp hành tốt Quy chế làm việc của UBND tỉnh, Quy chế làm việc của Văn phòng UBND tỉnh; cán bộ, công chức, viên chức luôn có ý thức trách nhiệm đối với công việc được giao, không có biểu hiện gây phiền hà, sách nhiễu đối với tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong quá trình tiếp xúc, phối hợp giải quyết nhiệm vụ được giao.

Đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2023, Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình sẽ tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Luật PCTN, các văn bản hướng dẫn thi hành, các văn bản chỉ đạo của cấp trên về PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao nhận thức của cán bộ công chức, viên chức gắn với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Rà soát các tiêu chuẩn, định mức, chế độ trong các lĩnh vực, đặc biệt tập trung vào lĩnh vực quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, xây dựng cơ bản, tài sản công; lập danh mục các tiêu chuẩn, định mức, chế độ cần thiết hoặc không còn phù hợp để có kế hoạch sửa đổi, bổ sung, ban hành theo thẩm quyền.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, trong đó xác định phòng ngừa là chính, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN; Tăng cường thực hiện công khai, nâng cao hiệu quả giám sát công tác PCTN.

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác PCTN; người đứng đầu phải luôn gương mẫu, nói đi đôi với làm, chủ động phòng ngừa tham nhũng, kịp thời phát hiện, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý nghiêm minh các vụ việc tham nhũng trong tổ chức, cơ quan, đơn vị mình. Tăng cường thực hiện công khai, nâng cao hiệu quả giám sát công tác PCTN.

Đồng thời, tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cơ quan Văn phòng để lãnh đạo thực hiện các giải pháp thiết thực, hiệu quả trong công tác PCTN trên địa bàn tỉnh nói chung và trong cơ quan Văn phòng nói riêng./.

Hà Tuấn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra