Quảng Bình:

Công tác phòng, chống tham nhũng chuyển biến tích cực

Thứ ba, 27/09/2022 08:01
(ThanhtraVietNam) - Thời gian qua Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh Quảng Bình luôn quan tâm, chú trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN). Năm 2021, công tác PCTN ở tỉnh Quảng Bình có nhiều chuyển biến tích cực.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

Báo cáo tự đánh giá công tác PCTCN của UBND tỉnh Quảng Bình năm 2021 cho thấy, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương đã thực hiện tốt việc công khai, minh bạch, như: Công khai các nội quy, quy chế; công khai quy hoạch, kế hoạch quản lý, sử dụng đất; công khai tài chính; công khai về đấu thầu các công trình, dự án có nguồn vốn từ ngân sách nhà nước; công khai công tác tiếp nhận, bố trí, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm và quản lý cán bộ... trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên website của đơn vị, địa phương, niêm yết tại nơi làm việc. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ và Nhân dân tham gia quản lý, giám sát.

Xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, có giải pháp cụ thể trong kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) hằng năm, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo cụ thể đối với công tác CCHC, gắn kết quả thực hiện công tác CCHC với trách nhiệm của người đứng đầu. Theo đó, 100% sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã đã kết nối Internet. Mạng diện rộng (WAN) của tỉnh được triển khai trên nền tảng Mạng truyền số liệu chuyên dùng đã kết nối đến 100% sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã. Hệ thống mạng LAN đã được triển khai tại tất cả các cơ quan hành chính nhà nước 3 cấp của tỉnh.

Năm 2021, có 32/36 cơ quan, đơn vị, địa phương ban hành kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức (4 cơ quan không xây dựng kế hoạch do không có đối tượng chuyển đổi trong năm) với 427 trường hợp và thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 402 trường hợp; thay đổi vị trí công tác theo Công văn số 700/UBND-NC ngày 16/5/2016 của UBND tỉnh đối với 40 trường hợp. Đồng thời, 69 cơ quan, tổ chức, đơn vị đã thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của Luật PCTN và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP, đạt tỷ lệ 100%.

Đặc biệt, các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã ban hành chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị mình để tổ chức thực hiện hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ nhằm tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Qua đó, đã hạn chế được tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc; nghiêm chỉnh thực hiện đúng quy định việc tiếp công dân, tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân.

Về công tác phòng ngừa tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước, năm 2021, các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã triển khai nhiều hình thức thực hiện dân chủ, công khai minh bạch trong doanh nghiệp. Trong đó, đã tổ chức đối thoại trực tiếp với người lao động định kỳ hoặc đột xuất khi có sự việc xảy ra; thông qua các cuộc họp, hội nghị cốt cán hàng tháng, quý, năm để bàn bạc những vấn đề có liên quan đến trách nhiệm và quyền lợi của doanh nghiệp, của người lao động.

leftcenterrightdel
Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Bình họp phiên thứ nhất vào tháng 7/2022. (Ảnh minh họa, nguồn: Báo Nhân dân) 

Xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng

Năm 2021, toàn ngành Thanh tra tỉnh Quảng Bình đã triển khai thực hiện 301 cuộc thanh tra, trong đó có 64 cuộc thanh tra hành chính và 237 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua kiểm tra đảng viên có dấu hiện vi phạm là công chức UBND xã Cao Quảng, Ủy ban Kiểm tra Huyện uỷ Tuyên Hoá đã chuyển cơ quan điều tra khởi tố 01 vụ án hình sự liên quan đến lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều 280 Bộ Luật hình sự năm 1999.

Đồng thời, các ngành, các cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh đã giải quyết 60/65 đơn tố cáo. Qua giải quyết tố cáo không phát hiện hành vi tham nhũng.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Quảng Bình thụ lý điều tra 03 vụ/03 bị can, khởi tố 03 vụ/03 bị can, gồm: 02 vụ/02 bị can về tội tham ô tài sản (Điều 353); 01 vụ/01 bị can về tội lạm dụng, chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản (Điều 355).

Có thể nói, năm 2021, các biện pháp phòng ngừa tham nhũng được các cơ quan, đơn vị, địa phương tỉnh Quảng Bình triển khai có hiệu quả. Công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc tham nhũng được tăng cường; các vụ việc, vụ án có dấu hiệu tham nhũng được phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật. Việc rà soát, bổ sung, xây dựng thể chế được coi trọng; công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh; kịp thời sửa đổi, bổ sung một số định mức, tiêu chuẩn, chế độ chi tiêu ngân sách nhà nước địa phương phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại một số hạn chế, như: Công tác tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong nội bộ các cơ quan, đơn vị, địa phương nhìn chung chưa đạt yêu cầu; nhiều đơn vị, địa phương chưa thật chủ động trong việc nắm tình hình, phát hiện hành vi tham những trong đơn vị, địa phương mình; một số biện pháp phòng ngừa tham nhũng hiệu quả còn thấp. Nguyên nhân chủ yếu là do cấp ủy, người đứng đầu ở một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự quyết liệt trong chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ PCTN; vẫn còn tình trạng nể nang, ngại va chạm; do cơ chế, chính sách, thể chế về pháp luật chưa đồng bộ...

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tham nhũng

Trên cơ sở thực tiễn triển khai các giải pháp phòng ngừa tham nhũng cũng như xác định tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, UBND tỉnh Quảng Bình đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới.

Một là, đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, quán triệt các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. Đặc biệt, chú trọng việc thực hiện, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; công khai minh bạch; quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh cải cách hành chính và trách nhiệm giải trình trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; triển khai có hiệu quả công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Hai là, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục thực hiện nghiêm, có hiệu quả các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN, tiêu cực; Kết luận số 10-KL/W ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí”; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 17/01/2022 của UBND tỉnh về công tác PCTN năm 2022.

Ba là, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm Thủ trưởng; đôn đốc thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; tập trung thanh tra, kiểm tra, kiểm toán vào những nơi có vấn đề phức tạp, dư luận quan tâm, các lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực, tham nhũng; xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng vòi vĩnh, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Bốn là, kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, không có vùng cấm, không có đặc quyền, không có ngoại lệ. Nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử án hình sự nói chung và án tham nhũng nói riêng đảm bảo khách quan, trung thực, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, không làm oan người vô tội, không để lọt tội phạm.

Năm là, tích cực xác minh, kịp thời áp dụng các biện pháp kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản, thu hồi triệt để tài sản tham nhũng trong quá trình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án; khuyến khích người phạm tội tự nguyện bồi thường, khắc phục hậu quả trong các vụ án tham nhũng, kinh tế.

Sáu là, tiếp tục kiện toàn, sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức làm công tác PCTN có trình độ, năng lực chuyên môn và bản lĩnh vững vàng, tận tụy, gương mẫu, liêm chính, chuyên nghiệp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đáp ứng với tình hình đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay./.

Hoàng Minh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra