Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh:

Công tác phòng, chống tham nhũng đã chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động

Thứ ba, 21/06/2022 14:22
(ThanhtraVietNam) - Sau hơn 10 năm thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng (PCTN) đến năm 2020, Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn ban hướng dẫn thi hành, với quyết tâm cao của cấp ủy, lãnh đạo các cấp; đoàn kết, thống nhất cao của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, người lao động, công tác PCTN tại Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ban Quản lý Lăng) đã có những chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động.

Thường vụ Đảng ủy Đoàn 969, Lãnh đạo Ban Quản lý Lăng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, coi công tác PCTN là một trong các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong chương trình, kế hoạch công tác hàng năm. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; gương mẫu, quyết liệt, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp PCTN. Cấp ủy, lãnh đạo các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật về PCTN, lãng phí; nhận thức pháp luật, ý thức trách nhiệm, lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, người lao động được nâng cao, có nhiều chuyển biến tiến bộ. Do đó, trong thời gian qua, Ban Quản lý Lăng không có trường hợp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ, người lao động vi phạm pháp luật về PCTN, tiêu cực; đồng thời, không có đơn thư tố cáo, phản ánh liên quan đến công tác PCTN, tiêu cực; nội bộ đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị.

leftcenterrightdel
Cuộc họp triển khai nhiệm vụ của Ban Quản lý Lăng. Ảnh: mod.gov.vn 
  Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020, chương trình hành động của Chính phủ về PCTN, UNCAC được quan tâm, chỉ đạo thực hiện thường xuyên và kịp thời. Lồng ghép nội dung tuyên truyền về PCTN vào các cuộc giao ban, cuộc họp, các buổi sinh hoạt chi bộ. Đồng thời, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ và người lao động; quản lý chặt chẽ tình hình nội bộ, kiểm tra, nhắc nhở, ngăn ngừa và phát hiện vi phạm; nâng cao chất lượng đối thoại dân chủ tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong cơ quan, đơn vị.

Ban Quản lý Lăng đã tổ chức 2 hội nghị chuyên đề tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về PCTN, các văn bản chỉ đạo của Trung ương và các bộ, ngành chức năng cho hơn 700 lượt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động... Qua công tác quán triệt, thông tin, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN đã làm chuyển biến tư tưởng, nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, người lao động, đề cao trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo các cấp trong việc hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản, quy định hiện hành và kịp thời động viên, khuyến khích các cá nhân điển hình trong PCTN.

Đảng ủy Đoàn 969, Ban Quản lý Lăng luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách hành chính, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020. Trên cơ sở quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về cải cách hành chính, Ban Quản lý Lăng đã ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn và kế hoạch từng năm nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, yêu cầu của Chương trình, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Ban.

Thời gian qua, Ban Quản lý Lăng đã chú trọng công tác kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị về công tác PCTN, lãng phí; chỉ đạo cơ quan kế hoạch - tài chính, tổ chức cán bộ, pháp chế thường xuyên bám sát cơ sở, hàng quý phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước; đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà công vụ, xe ô tô, sử dụng điện thoại, điện, nước; mua sắm tài sản, trang thiết bị làm việc… Qua kiểm tra, đánh giá cơ quan, đơn vị thực hiện tốt quy định của pháp luật, sử dụng ngân sách, tài sản được giao hiệu quả, tiết kiệm, đúng mục đích, đúng định mức.

Bên cạnh đó, thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động, nâng cao chất lượng việc tự kiểm tra các nhiệm vụ được giao, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, đặc biệt đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành quy định pháp luật, quy định, quy chế cơ quan, đơn vị về PCTN, lãng phí của cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, người lao động. Tăng cường hiệu quả giám sát của các tổ chức quần chúng đối với công tác PCTN, lãng phí của cơ quan, đơn vị.

Để góp phần nâng cao hiệu quả công tác PCTN, trên cơ sở tổng kết, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện 10 năm Chiến lược quốc gia về PCTN, Ban Quản lý lăng kiến nghị các cơ quan chức năng cần sớm tiếp tục nghiên cứu, xây dựng, ban hành Chiến lược quốc gia về PCTN đến năm 2030, trong đó cần đề ra mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể phù hợp với thực tế để bảo đảm tính khả thi; đồng thời, đề ra các giải pháp đột phá, hiệu quả hơn trong việc phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng như: thu hồi tài sản tham nhũng, đảm bảo tính độc lập của cơ quan chuyên trách PCTN, xử lý tội phạm tham nhũng có yếu tố nước ngoài; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán...; đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng nền công vụ minh bạch, hiệu quả.

Cùng với đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện thể chế để ‘‘không thể tham nhũng”. Trọng tâm là hoàn thiện thể chế kiểm soát quyền lực để PCTN, tiêu cực trong các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; cơ chế kiểm soát tài sản, thu nhập, đảm bảo thực chất, hiệu quả; rà soát, khắc phục những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đấu thầu, đấu giá, quản lý, sử dụng đất đai, tài chính, tài sản công,...; sửa đổi, bổ sung Luật Thanh tra, Luật Đất đai, Luật Thực hành dân chủ ở xã, phường, thị trấn và các dự án luật liên quan trực tiếp đến PCTN, tiêu cực.

Hà Tuấn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra