Công tác phòng, chống tham nhũng tại Sơn La có nhiều chuyển biến tích cực

Thứ sáu, 18/08/2023 09:02
(ThanhtraVietNam) - Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng (PCTN) tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, công tác PCTN trên địa bàn tỉnh Sơn La đang có chuyển biến tích cực và đã đạt được những kết quả quan trọng.

Tập trung thực hiện chương trình công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực

Kể từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN tại các Hội nghị của tỉnh và trên các phương tiện thông tin, truyền thông. Đồng thời gửi các văn bản của cấp trên về các chính sách, pháp luật liên quan đến công tác PCTN cho các cơ quan, đơn vị để tuyên truyền, phổ biến quán triệt và tổ chức thực hiện. Đặc biệt, tuyên truyền, phổ biến quán triệt của các cơ quan, đơn vị được gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Bên cạnh đó, thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực tại phiên họp thứ 21 của Ban Chỉ đạo, các đơn vị, địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành văn bản, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên trong công tác PCTN, tiêu cực. Thường xuyên đổi mới công tác tuyên truyền, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về phát hiện và xử lý tham nhũng nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ và Nhân dân trong công tác PCTN, tiêu cực; nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục liêm chính, xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, trước hết trong cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, siết chặt kỷ luật, kỷ cương.

Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN bằng nhiều hình thức

Công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về PCTN tiếp tục được các cấp, các ngành chú trọng thực hiện, tập trung tuyên truyền bằng các hình thức: Tại các cuộc họp giao ban, lồng ghép trong các Hội nghị học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, sinh hoạt Đảng bộ, Chi bộ; đăng tải trên Trang thông tin điện tử, Hệ thống phần mềm văn bản quản lý và điều hành của cơ quan...

Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục, đào tạo tiếp tục đưa nội dung PCTN vào giảng dạy. Cụ thể, các đơn vị, địa phương đã mở được 115 cuộc tuyên truyền, phổ biến cho 9.325 lượt người nghe; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Trung tâm truyền thông văn hóa các huyện, thành phố đã đưa 108 tin bài, 43 ảnh và 31 buổi tuyên truyền. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các chủ trương, chính sách, pháp luật, đặc biệt là nội dung Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP; các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; công tác cải cách hành chính; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, phê phán những hành vi vi phạm, tham nhũng, lãng phí...

Ngoài ra, các trường THPT thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo đã giảng dạy nội dung PCTN cho 56.617 học sinh với tổng số 830 tiết học, bao gồm cả tiết học chính khóa và hoạt động ngoại khóa ngoài giờ lên lớp. Các trường Cao đẳng, Đại học đã giảng dạy nội dung PCTN cho 1.836 sinh viên, học viên.

leftcenterrightdel
 Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2023 của Thanh tra tỉnh Sơn La (Ảnh: PV)

Công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động

Các cơ quan, đơn vị của tỉnh đã thực hiện nghiêm túc việc công khai, nhất là công khai việc thực hiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính; chế độ, chính sách, quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công; công khai, minh bạch trong tuyển dụng, bố trí, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm; hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo... duy trì hoạt động thường xuyên số điện thoại “đường dây nóng”, địa chỉ hộp thư điện tử để tiếp nhận các thông tin tố cáo, phản ánh liên quan đến hành vi tiêu cực, tham nhũng.

Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã có 28 phòng, ban, đơn vị được kiểm tra việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động, qua kiểm tra không có trường hợp vi phạm.

Bên cạnh đó, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện chuyển đổi vị trí công tác tại cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ. Xây dựng Kế hoạch và ban hành Quyết định cụ thể danh mục các vị trí công tác phải chuyển đổi và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức. Trong kỳ báo cáo, các đơn vị, địa phương đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác cho 157/264 người theo danh mục vị trí công tác định kỳ phải chuyển đổi.

6 tháng đầu năm:

- Tổng số tiền, tài sản tham nhũng phát hiện được: 17.533 triệu đồng.

- Kết quả thu hồi tài sản tham nhũng: 4.853 triệu đồng.

Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Sơn La đã xét xử 06 vụ án với 13 bị cáo là người đứng đầu các đơn vị. Cụ thể, đã xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Giám đốc và 01 Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn Lan, kỷ luật cảnh cáo 01 Phó Chi cục thi hành án huyện Yên Châu về trách nhiệm của cấp phó người đứng đầu.

Nhìn chung, công tác PCTN trên địa bàn tỉnh Sơn La đang có chuyển biến tích cực và đã đạt được những kết quả quan trọng. Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng đã được triển khai đồng bộ, tích cực, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các sai phạm. Các cấp, các ngành đã nâng cao nhận thức về công tác PCTN, xác định công tác PCTN là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; gắn công tác PCTN với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng”.

Công tác lãnh chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN được chú trọng; các địa phương, đơn vị cơ bản thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh; các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý kinh tế - xã hội thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung.

Tuy nhiên, công tác PCTN tại Sơn La vẫn còn gặp phải những khó khăn, vướng mắc. Điển hình, qua giám sát, kiểm tra, thanh tra đã phát hiện vi phạm, tuy nhiên việc chứng minh hành vi tham nhũng, tiêu cực của đối tượng còn gặp rất nhiều khó khăn. Ngoài ra, việc kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ tham mưu thực hiện nhiệm vụ PCTN của một số đơn vị chưa đáp ứng được yêu cầu được giao. Tinh thần trách nhiệm, năng lực, trình độ của một bộ phận cán bộ, công chức có mặt còn hạn chế.

Nguyên nhân một phần là do việc phát hiện và chứng minh hành vi tham nhũng qua công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát là một công tác rất khó khăn, phức tạp, do hành vi tham nhũng được tiến hành tinh vi, với nhiều thủ đoạn và thường được che giấu hoặc được bao che dưới nhiều hình thức khác nhau, làm hạn chế việc phát hiện để chuyển các cơ quan chức năng xử lý. Bên cạnh đó, các quy định của pháp luật, cơ chế, chính sách về quản lý kinh tế - xã hội có nội dung chưa theo kịp sự phát triển của xã hội; một số quy định của pháp luật liên quan tới việc phát hiện, xử lý tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng chưa được quy định đầy đủ, chưa đủ sức răn đe đối với hành vi tham nhũng. Ngoài ra, vai trò, trách nhiệm của các tổ chức xã hội và nhân dân trong PCTN chưa thực sự được phát huy; cán bộ, công chức, viên chức, người dân chưa mạnh dạn tố cáo hành vi vi phạm và tham nhũng.

Mặt khác, người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị chưa quyết liệt trong chỉ đạo triển khai thực hiện một số biện pháp phòng ngừa tham nhũng nhất là công tác tự kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được giao nhằm tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc trong nội bộ các cơ quan, tổ chức, đơn vị; còn nể nang, né tránh, ngại va chạm, chưa mạnh dạn đấu tranh với các hành vi có nguy cơ tham nhũng, tiêu cực. Cũng như chưa có giải pháp cụ thể và hiệu quả để phát huy vai trò và trách nhiệm của, Ban Thanh tra nhân dân, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, nhất là người dân trong phát hiện, đấu tranh với các hành vi có nguy cơ tham nhũng, tiêu cực.

Nhiều nhiệm vụ trong thời gian tới

Đánh giá được những nguyên nhân khách quan và chủ quan khiến công tác PCTN trong những tháng đầu năm vẫn còn những mặt tồn tại, UBND tỉnh Sơn La đưa ra nhiều nhiệm vụ cần triển khai trong những tháng cuối năm, cụ thể là:

Một là, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN, tiêu cực; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện chương trình hành động của Chính phủ về PCTN gắn với thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng theo quy định.

Hai là, các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai đồng bộ, các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực: công khai minh bạch trong hoạt động cơ quan, đơn vị, xây dựng các chế độ định mức tiêu chuẩn; công tác cải cách hành chính...; triển khai đầy đủ kịp thời kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về PCTN, tiêu cực chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị.

Ba là, người đứng đầu các đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý tăng cường việc kiểm tra nội bộ để chủ động phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, tiêu cực; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, kịp thời giải quyết các nội dung tố cáo có dấu hiệu, hành vi tham nhũng, tiêu cực theo quy định của pháp luật; tăng cường thực hiện quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng.

Bốn là, các đơn vị, địa phương thực hiện tốt các biện pháp khắc phục sau đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2022; nâng cao chất lượng công tác tổng hợp, xây dựng báo cáo công tác PCTN, nội dung báo cáo phải phản ánh đầy đủ, kịp thời, chính xác kết quả thực hiện công tác PCTN của đơn vị mình./.

Quỳnh An
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra