Đà Nẵng triển khai 7 nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng

Thứ năm, 03/11/2022 20:32
(ThanhtraVietNam) - Ngày 27/10/2022, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành kế hoạch triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) trong thời gian tới.

Kế hoạch ban hành nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và bài học kinh nghiệm được tổng kết từ thực tiễn công tác PCTN, TC trong thời gian qua. Đồng thời, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác PCTN, TC trong thời gian tới và kiên quyết, kiên trì thực hiện các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực.

Theo đó, Kế hoạch tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kiên trì xây dựng văn hóa tiết kiệm, liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân; đề cao sự gương mẫu, quyết liệt, nói đi đôi với làm và làm đi đôi với nói của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong PCTN,TC.

Hai là, tiếp tục rà soát, xây dựng, hoàn thiện đồng bộ cơ chế, chính sách, pháp luật về quản lý kinh tế - xã hội và PCTN, TC, nhất là pháp luật liên quan đến đấu giá, đấu thầu, quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công, tài chính công, xã hội hóa, ngân hàng, tài chính, xây dựng, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp... và trên các lĩnh vực mà các đoàn kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử đã kiến nghị, đề xuất; kịp thời khắc phục ngay những bất cập, sơ hở dễ bị lợi dụng để tham nhũng, tiêu cực.

leftcenterrightdel
Thành ủy Đà Nẵng chỉ đạo về PCTN, TC tại cuộc họp tháng 2/2022. (Ảnh: danang.gov.vn) 

Ba là, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, thi hành án; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh, đồng bộ các hành vi tham nhũng, tiêu cực; ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết của công việc; nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng.

Bốn là, tiếp tục hoàn thiện và thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, nhất là các quy định về công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Năm là, đẩy nhanh tiến độ xử lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm trên địa bàn thuộc diện Ban Chỉ đạo các cấp về PCTN, TC theo dõi, chỉ đạo. Rà soát, lựa chọn, phân công cán bộ, công chức có đủ bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức tham gia các Đoàn kiểm tra, giám sát của Thành ủy về PCTN, TC, các Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC (nếu có).

Sáu là, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị có chức năng PCTN, TC, trước hết là cơ quan thanh tra nhà nước, các đơn vị chuyên trách về PCTN, TC. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm soát quyền lực để PCTN, TC; phối hợp thực hiện đồng bộ, thống nhất giữa xử lý kỷ luật Đảng với kỷ luật hành chính của Nhà nước, kỷ luật đoàn thể và xử lý hình sự, nhất là thực hiện nghiêm túc, hiệu quả cơ chế phối hợp trong phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực qua kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Bẩy là, tăng cường phối hợp với HĐND Thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp, cơ quan báo chí và đề cao vai trò giám sát của Nhân dân trong PCTN, TC. Triển khai có hiệu quả hoạt động PCTN, TC ra khu vực ngoài nhà nước.

UBND thành phố Đà Nẵng giao Thanh tra Thành phố theo dõi, đôn đốc việc xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch này, Kế hoạch PCTN năm 2022 và các kế hoạch có liên quan đến công tác PCTN, TC của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; kiến nghị UBND Thành phố các biện pháp thực hiện hiệu quả; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt kết quả tổng kết 10 năm công tác PCTN, TC giai đoạn 2012 – 2022...

Mặt khác, UBND Thành phố đề nghị Công an Thành phố, Cục Thi hành án dân sự Thành phố đẩy nhanh tiến độ xử lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm trên địa bàn thuộc diện Ban Chỉ đạo các cấp về PCTN,TC theo dõi, chỉ đạo; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan điều tra, thi hành án ở các cấp; tăng cường kiểm soát quyền lực để PCTN,TC; phối hợp thực hiện đồng bộ, thống nhất giữa xử lý kỷ luật Đảng với kỷ luật hành chính của Nhà nước, kỷ luật đoàn thể và xử lý hình sự, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả cơ chế phối hợp trong phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực qua kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố, Tòa án nhân dân Thành phố tăng cường kiểm soát quyền lực để PCTN,TC; phối hợp thực hiện đồng bộ, thống nhất giữa xử lý kỷ luật Đảng với kỷ luật hành chính của Nhà nước, kỷ luật đoàn thể và xử lý hình sự, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả cơ chế phối hợp trong phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực qua kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án./.

Thanh Thúy - Phòng Thanh tra PCTN
Thanh tra thành phố Đà Nẵng
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra