Huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu:

Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ sáu, 08/03/2024 19:06
(ThanhtraVietNam) - Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu xác định là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Trong bối cảnh nền kinh tế và xã hội ngày càng phát triển, việc xây dựng một hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là một ưu tiên hàng đầu. Tại huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, việc đảm bảo sự công khai, minh bạch trong quản lý và sử dụng nguồn lực là một trách nhiệm không thể phủ nhận. UBND huyện đã và đang không ngừng nỗ lực để thúc đẩy các biện pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cùng với việc thực hiện các chính sách tiết kiệm, chống lãng phí.

UBND huyện đã tăng cường công tác lãnh đạo và chỉ đạo, đảm bảo thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng và tiêu cực. Việc ban hành các chỉ thị, nghị quyết, quyết định và văn bản để triển khai thực hiện đã diễn ra kịp thời và có hiệu quả. Tuyên truyền, học tập và phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và pháp luật của nhà nước đã được thực hiện đầy đủ và rộng rãi tới cơ quan, tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn.

Bên cạnh đó, huyện cũng tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Việc công khai minh bạch được thực hiện cơ bản đảm bảo theo quy định; các cơ quan, đơn vị, địa phương đã xây dựng quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, phân công nhiệm vụ, xây dựng và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn theo quy định, góp phần nâng cao hiệu lực,hiệu quả trong hoạt động.

Công tác cải cách hành chính (CCHC) cũng đã được triển khai một cách hiệu quả, đồng thời sử dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hàng ngày. Việc chi trả lương và các khoản phụ cấp thông qua tài khoản đối với cán bộ công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước đã được thực hiện một cách hiệu quả, giúp đảm bảo tính minh bạch.

Công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát cũng đã được triển khai một cách có hiệu quả, việc tự kiểm tra tại cơ quan, tổ chức, đơn vị được quan tâm thực hiện đã góp phần tích cực vào công tác phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực và chống lãng phí.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa (nguồn: laichau.dcs.vn)

Tuy nhiên, không phủ nhận rằng vẫn còn tồn tại một số hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng và tiêu cực. Một số doanh nghiệp và người dân vẫn chưa có nhận thức cao trong việc phát hiện và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Nguyên nhân được xác định là do nhận thức việc tham gia vào đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của một số tổ chức, cá nhân, người dân, doanh nghiệp chưa cao. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã được tăng cường nhưng sự vào cuộc hưởng ứng của người dân, doanh nghiệp vẫn còn hạn chế. Mặt khác, một số đơn vị và cá nhân người đứng đầu chưa quyết liệt về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, có lúc, có nơi còn có mặt hạn chế; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo ở một số đơn vị, địa phương còn chưa đúng mức, chưa thường xuyên.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra ở một số lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực

Để cải thiện thực trạng trên, UBND huyện đã đề ra một số phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm, kèm theo các giải pháp cụ thể như sau:

Về phương hướng, một số nhiệm vụ trọng tâm, trong năm 2024, huyện tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thực hành tiết kiệm chống lãng phí theo quy định; tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền các quy định pháp luật, nâng cao hiệu quả phối kết hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thực hành tiết kiệm chống lãng phí; kiên quyết xử lý nghiêm, kịp thời những hành vi vi phạm. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc chi tiêu ngân sách nhà nước.

Đồng thời, tiếp tục tăng cường thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; công khai, minh bạch trong việc thu, chi ngân sách, việc mua sắm tài sản công đảm bảo theo quy định; thực hiện nghiêm túc cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí được giao đối với các cơ quan, đơn vị.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong công tác quản lý đầu tư các chương trình, dự án được giao thực hiện trên trên địa bàn. Tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra ở một số lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực; quan tâm giải quyết đơn thư tố cáo, tố giác, nhất là các đơn thư tố cáo, tố giác về hành vi tham nhũng, lãnh phí, tiêu cực.

Rà soát các trường hợp có xung đột lợi ích tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị

Về các giải pháp thực hiện, UBND huyện yêu cầu trong năm 2024 tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, của huyện tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; tiếp tục thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI; Kết luận 21-KL/TW của BCH Trung ương Đảng, thực hiện thông qua các chi, đảng bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, xây dựng kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 đảm bảo bám sát văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên, đầy đủ nội dung và kịp thời tổ chức triển khai thực hiện. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; thực hiện tốt công khai, minh bạch trong hoạt động tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, tạo điều kiện để các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp và người dân tham gia giám sát hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

Thực hiện tốt quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, rà soát các trường hợp có xung đột lợi ích tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nêu cao nhận thức, vai trò và tầm quan trọng của công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Mặt khác, trong năm 2024, UBND huyện sẽ tiếp tục thanh tra, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; khuyến khích nhân dân tích cực tham gia giám sát, phát hiện, tố giác các hành vi tham nhũng, tiêu cực; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Bằng việc thực hiện những phương hướng và giải pháp này, UBND huyện tin tưởng sẽ giúp cải thiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng và tiêu cực, qua đó góp phần xây dựng một xã hội trong sạch và phát triển bền vững.

Dương Nguyễn

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra