Thành ủy thành phố Cần Thơ:

Đưa Quy định 131-QĐ/TW vào từ nhận thức đến hành động của từng cán bộ, đảng viên

Thứ hai, 25/03/2024 15:00
(ThanhtraVietnam) - Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị “Về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán” được Thành ủy thành phố Cần Thơ tổ chức thực hiện nghiêm túc.
leftcenterrightdel
Trụ sở cơ quan Văn phòng Thành ủy Cần Thơ. Ảnh: cantho.gov.vn 

Quy định số 131-QĐ/TW của Bộ Chính trị phải đi vào nhận thức của từng cán bộ, đảng viên

Thành ủy Cần Thơ tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, sâu sắc Quy định số 131-QĐ/TW của Bộ Chính trị, nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; người có thẩm quyền trong công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng và hoạt động thanh tra, kiểm toán; các tổ chức, cá nhân được kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, bị thi hành kỷ luật; qua đó, chấp hành nghiêm túc các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai, quán triệt Quy định số 131-QĐ/TW của Bộ Chính trị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên, công chức và các tầng lớp nhân dân, nhất là người đứng đầu các cấp ủy đảng, chính quyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, triển khai Quy định số 131-QĐ/TW của Bộ Chính trị, gắn với tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán phù hợp với từng đối tượng đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Công tác kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thống nhất, chặt chẽ của Đảng, sự kiểm soát của cơ quan nhà nước theo thẩm quyền.

Đồng thời, thường xuyên tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn, tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao.

Cùng với đó, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội trong công tác giám sát hoạt động của các cơ quan, đơn vị; kịp thời phản ánh đến các cơ quan chức năng xem xét, chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém, làm rõ những vấn đề có nhiều dư luận xã hội, xử lý theo quy định của pháp luật những sai phạm (nếu có).

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong hoạt động thanh tra, kiểm toán

Với nhận thức này, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị phải nắm vững và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán theo thẩm quyền.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tổ chức thực hiện tốt các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định, quy chế, quy trình nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện và xử lý theo thẩm quyền các hành vi lạm dụng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, tham nhũng, tiêu cực trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, cần thường xuyên rà soát sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định về công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng và hoạt động thanh tra, kiểm toán phù hợp với tình hình, khắc phục những sơ hở, chồng chéo; quy định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo dân chủ, công khai minh bạch; bảo vệ, khen thưởng các tổ chức, cá nhân phát hiện, phản ánh, tố cáo đúng các hành vi vi phạm trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và hoạt động thanh tra, kiểm toán.

Để thực hiện hiệu quả kế hoạch trên, Thành ủy giao Ủy ban nhân dân thành phố có trách nhiệm chỉ đạo Thanh tra thành phố, Thanh tra các ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định số 131-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch này. Gắn với thực hiện đầy đủ các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy trình nghiệp vụ về hoạt động thanh tra; thường xuyên rà soát sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định, quy trình hoạt động thanh tra đảm bảo kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng trong hoạt động thanh tra, phù hợp tình hình địa phương, đúng quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đồng thời, Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền Quy định số 131-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch này, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố tăng cường giám sát hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương, kịp thời phản ánh đến cơ quan chức năng các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là các hành vi tham nhũng, tiêu cực hoặc bao che tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực; đồng thời, kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền bảo vệ, khen thưởng người phát hiện, tố cáo đúng hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Vũ Anh

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra