Hòa Bình: Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án

Thứ năm, 07/12/2023 16:35
(ThanhtraVietNam) - Nhằm giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình đã ban hành Kế hoạch về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Cụ thể, nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoạt động tố tụng, thi hành án và hoạt động khác có liên quan theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đưa Quy định số 132-QĐ/TW nhanh chóng được triển khai thực hiện trong thực tiễn đảm bảo đúng quy định, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình đã ban hành Kế hoạch số 213-KH/TU, ngày 28/11/2023 về triển khai quán triệt thực hiện Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo tô chức quán triệt, thực hiện nghiêm Quy định số 132-QĐ/TW và Kế hoạch này; báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, rà soát, sửa đổi, tham mưu, hoàn thiện, nâng cao hiệu quả cơ chế giám sát đối với hoạt động tố tụng, thi hành án và các hoạt động khác có liên quan, giám sát việc thực hiện Quy định số 132-QĐ/TW; đề xuất cơ quan có thấm quyền xem xét, xử lý các trường hợp vi phạm được phát hiện qua giám sát và phản ánh của ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan truyền thông, báo chí và Nhân dân (nếu có).

leftcenterrightdel
Hội nghị quán triệt triển khai các văn kiện của Trung ương của tỉnh Hòa Bình về công tác xây dựng đảng. (Ảnh: Đoàn Cần) 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chu trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan chỉ đạo nghiên cứu, phổ biến và tuyên truyền việc thực hiện Quy định số 132- QĐ/TW. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về công tác kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Đảng ủy Công an tỉnh, Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo rà soát đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản có liên quan đến hoạt động tố tụng, thi hành án và các hoạt động khác có liên quan đảm bảo chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất với Quy định 132-QĐ/TW, không để sơ hở bị lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn, lạm quyền, tham nhũng, tiêu cực; quán triệt, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quy định 132- QĐ/TW. Thường xuyên kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm, lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn, lạm quyền, tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động tố tụng, thi hành án và các hoạt động khác có liên quan.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các cấp ủy, tổ chức đảng có liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy định số 132-QĐ/TW; định kỳ tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết, tổng kết theo quy định.

Đoàn Cần
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra