Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế:

Huyện Phong Điền kiểm điểm những tồn tại, thiếu sót trong phòng, chống tham nhũng

Thứ tư, 03/04/2024 07:21
(ThanhtraVietNam) - Chánh Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến những tồn tại và thiếu sót trong công tác thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại UBND huyện Phong Điền.

Tại Kết luận thanh tra 114/KL- TTr của Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế, Thanh tra tỉnh đã chỉ ra loạt tồn tại, thiếu sót trong thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) tại UBND huyện Phong Điền.

Cụ thể, về ban hành Kế hoạch công tác PCTN, Văn phòng HĐND và UBND, Trung tâm Phát triền Quỹ đất không ban hành Kế hoạch công tác PCTN năm 2019, năm 2020 và năm 2021; Phòng Nội vụ không ban hành kế hoạch công tác PCTN năm 2020; chậm ban hành kế hoạch công tác PCTN năm 2021.

Trách nhiệm của thiếu sót nêu trên thuộc về Chánh Văn phòng HĐND và UBND; Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thời kỳ 2020-2021; Trưởng phòng Nội vụ thời kỳ 2020-2021.

Về công khai việc bố trí, quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công UBND huyện chưa công khai chi tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình HĐND quyết định dự toán ngân sách và phân bổ ngân sách; số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán quý, 6 tháng, năm và chưa thực hiện công khai trên Trang thông tin điện tử của UBND huyện.

Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Nội vụ không thực hiện công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán quý, 6 tháng, năm. Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển Quy đất không thực hiện công khai số liệu và và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán quý, 6 tháng và quyết toán ngân sách đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Nội vụ, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển Quỹ đất không thực hiện công khai việc quản lý và sử dụng tài sản công.

Trách nhiệm của các thiếu sót nêu trên thuộc về Chủ tịch UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch, Thủ trưởng và Phụ trách kế toán thời kỳ 2019-2021 các đơn vị trực thuộc.

leftcenterrightdel

Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế kiến nghị huyện Phong Điền kiểm điểm, rút kinh những tồn tại, thiếu sót trong công tác phòng, chống tham nhũng (Ảnh: phongdien.thuathienhue.gov.vn) 

Về xây dựng, thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ, UBND huyện chưa xây dựng định mức phân bổ chi ngân sách tại địa phương theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Quyết định số 87/2016/QĐ -UBND.

Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển Quỹ đất xây dựng, ban hành quy chế chi tiêu nội bộ vẫn còn một số tồn tại, thiếu sót.

Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Nội vụ, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển Quỹ đất chưa ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản công.

Văn phòng HĐND và UBND thanh toán chế độ bồi dưỡng hiện vật bằng tiền mặt, quản lý và sử dụng vượt định mức 01 xe ô tô. Trung tâm Phát triển Quỹ đất chưa trích lập các quỹ theo quy định.

Trách nhiệm của các thiếu sót nêu trên thuộc về Chủ tịch UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch, Thủ trưởng và Phụ trách kế toán thời kỳ 2019-2021 các đơn vị trực thuộc.

Về chuyển đổi vị trí công tác Năm 2019 và năm 2020, UBND huyện không ban hành kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác và không thực hiện chuyển đổi vị trí của người không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý công tác trên địa bàn Huyện.

Trách nhiệm của thiếu sót nêu trên thuộc về Chủ tịch UBND huyện và Trưởng phòng Phòng Nội vụ thời kỳ 2019-2020.

Về tổ chức kê khai tài sản, thu nhập, Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Nội vụ, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển Quy đất chưa mở sổ theo dõi kê khai, giao, nhận bản kê khai.

Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển Quỹ đất đã lập thừa đối tượng kê khai tài sản, thu nhập.

Khi tiếp nhận bản kê khai từ người có nghĩa vụ kê khai nộp, các đơn vị chưa kiểm tra tính đầy đủ của các nội dung phải kê khai nên vẫn còn một số thiếu sót.

Trách nhiệm của các thiếu sót nêu trên thuộc về Thủ trưởng, cán bộ tham mưu công tác kê khai tài sản, thu nhập các đơn vị thời kỳ 2020-2021.

Trên cơ sở Kết luận thanh tra, đối chiếu với các quy định của pháp luật, Chánh Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Phong Điền tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến những tồn tại và thiều sót đã được kết luận và thực hiện các yêu cầu sau:

UBND huyện thực hiện công khai việc bố trí, quản lý, sử dụng tài chính công đầy đủ các nội dung và hình thức công khai theo quy định tại Thông tư số 343/2016/TT-BTC.

Tăng cường chỉ đạo các đơn vị trực thuộc trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm túc công tác kê khai, công khai tài sản, thu nhập theo hướng dẫn được ban hành kèm theo Phụ lục I, Phụ lục II của Nghị định số 130/2020/NĐ -CP.

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc được thanh tra nghiêm túc thực hiện kết luận thanh tra của Chánh Thanh tra tỉnh; đồng thời tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến những tồn tại và thiếu sót và xây dựng kế hoạch công tác PCTN hàng năm theo quy định; thực hiện đầy đủ các nội dung công khai và hình thức công khai tài chính theo quy định tại Thông tư số 61/2018/TT-BTC và biểu mẫu theo quy định tại Thông tư số 90/2018/TT-BTC; thực hiện công khai việc quản lý và sử dụng tài sản công theo Điều 11 Thông tư số 144/2017/TT-BTC

Các đơn vị trên cũng phải rà soát, bổ sung, sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ hiện hành bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật; xây dựng quy chế quản lý và sử dụng tài sản công theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 144/2017/TT-BTC. Tăng cường hướng dẫn công tác kê khai tài sản, thu nhập cho người có nghĩa vụ kê khai theo hướng dẫn được ban hành kèm theo Phụ lục I, Phụ lục II của Nghị định số 130/2020/NĐ-CP./.

An Khang

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra