Kon Tum:

Kê khai tài sản, thu nhập đảm bảo chất lượng, hiệu quả

Thứ sáu, 08/03/2024 19:06
(ThanhtraVietNam) - Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Kon Tum chủ động quán triệt, hướng dẫn và triển khai việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Kiểm tra, chấn chỉnh trong thực hiện cải cách hành chính

Giám sát chặt chẽ không để xảy ra tiêu cực trong hoạt động thanh tra

Xử lý nghiêm các vi phạm quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Triển khai kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024

Đưa công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trở thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên

Những trường hợp kê khai tài sản, thu nhập

Ngày 05/3/2024, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch số 763/KH-UBND thực hiện kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập (TSTN) năm 2024.

Theo đó, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho các đơn vị trực thuộc, người có nghĩa vụ kê khai TSTN biết, thực hiện nghiêm túc việc kê khai, công khai Bản kê khai TSTN theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ.  

Đồng thời, chỉ đạo lập danh sách người có nghĩa vụ kê khai TSTN lần đầu, hằng năm, bổ sung và phục vụ công tác cán bộ của năm 2024 theo đúng quy định.

Chỉ đạo bộ phận tiếp nhận, quản lý bản kê khai kiểm tra nội dung kê khai TSTN bảo đảm đầy đủ; lập sổ theo dõi kê khai, giao nhận bản kê khai giữa người có nghĩa vụ kê khai với cơ quan, đơn vị; bàn giao Bản kê khai cho các cơ quan kiểm soát TSTN đúng quy định.

Kế hoạch của UBND tỉnh Kon Tum nêu rõ việc thực hiện kê khai TSTN đối với kê khai lần dầu, kê khai hằng năm và kê khai phục vụ công tác cán bộ.

Cụ thể, thực hiện kê khai lần đầu đối với người lần đầu giữ vị trí công tác quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 34 Luật Phòng, chống tham nhũng. Việc kê khai phải hoàn thành chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày được tiếp nhận, tuyển dụng, bố trí vào vị trí công tác.

Kê khai hằng năm được thực hiện đối với những người có nghĩa vụ kê khai quy định tại khoản 3 Điều 36 Luật Phòng, chống tham nhũng và Điều 10 Nghị định 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Việc kê khai phải hoàn thành trước ngày 31/12/2024.

Việc kê khai bổ sung được thực hiện khi người có nghĩa vụ kê khai có biến động về TSTN trong năm có giá trị từ 300 triệu đồng trở lên; phải hoàn thành trước ngày 31/12/2024. Những người thuộc diện kê khai hằng năm nếu có biến động về TSTN thì không thực hiện kê khai bổ sung riêng, mà thực hiện kê khai vào bản kê khai hằng năm.

Ngoài ra, việc kê khai phục vụ công tác cán bộ được thực hiện đối với những người có nghĩa vụ kê khai khi dự kiến bầu, phê chuẩn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cử giữ chức vụ khác. Việc kê khai phải hoàn thành chậm nhất là 10 ngày trước ngày dự kiến bầu, phê chuẩn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cử giữ chức vụ khác.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa. Nguồn: plo.vn 

Thanh tra tỉnh hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện công khai bản kê khai TSTN theo đúng quy định tại Điều 39 Luật Phòng, chống tham nhũng và tại các Điều 11, 12, 13 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Bên cạnh đó, việc bàn giao các bản kê khai TSTN cho các cơ quan kiểm soát TSTN thực hiện như sau:

Các cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng người có nghĩa vụ kê khai TSTN có trách nhiệm bàn giao 01 bản kê khai về cơ quan kiểm soát TSTN để quản lý; đồng thời phải lưu giữ 01 bản kê khai TSTN tại đơn vị theo quy định.

Đối với người có nghĩa vụ kê khai TSTN thuộc diện Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Thành ủy kiểm soát TSTN thì bàn giao bản kê khai về các cơ quan kiểm soát TSTN trên theo quy định.

Đối với người có nghĩa vụ kê khai TSTN thuộc thẩm quyền kiểm soát TSTN của Thanh tra tỉnh thì bàn giao bản kê khai về Thanh tra tỉnh theo quy định.

Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện việc kê khai TSTN năm 2024. Trong đó, giao cho 01 phòng, ban tại đơn vị làm đầu mối để tiếp nhận và bàn giao bản kê khai TSTN cho các cơ quan kiểm soát TSTN đúng đối tượng và thời gian quy định. Báo cáo UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) kết quả thực hiện kê khai TSTN năm 2024 trước ngày 15/01/2025.

UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện; tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh các nội dung liên quan đến công tác kiểm soát TSTN theo đúng thẩm quyền quy định.

Việc thực hiện kê khai, công khai bản kê khai TSTN nhằm thực hiện đầy đủ, có hiệu quả việc kiểm soát TSTN của người có nghĩa vụ kê khai theo đúng quy định của pháp luật.

Mặt khác, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc kê khai, công khai TSTN của người có chức vụ, quyền hạn; kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về việc kê khai TSTN.

Năm 2023, UBND tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc kê khai, bàn giao và công khai bản kê khai TSTN theo quy định.

Kết quả, Thanh tra tỉnh đã tiếp nhận 2.620 bản kê khai TSTN, trong đó có 166 bản kê khai lần đầu; 2.207 bản kê khai hằng năm; 61 bản kê khai bổ sung và 186 bản kê khai phục vụ công tác cán bộ. Các bản kê khai TSTN được công khai đầy đủ.

Tiến hành xác minh TSTN đối với 41 cá nhân tại 10 đơn vị, đến cuối tháng 12/2023, Thanh tra tỉnh đã hoàn thành xác minh đối với 47 cá nhân tại 8 đơn vị. Qua xác minh đã kiến nghị cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 19 cá nhân về thực hiện kê khai TSTN chưa đầy đủ, rõ ràng theo quy định.


Minh Nguyệt

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra