Cao Bằng:

Khuyến kích và có cơ chế bảo vệ người dân phát hiện, tố giác, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Thứ ba, 05/12/2023 12:58
(ThanhtraVietNam) - Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh đã ký ban hành Kế hoạch số 3317/KH-UBND triển khai thực hiện Kết luận số 54-KL/TW ngày 09/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017. Qua đó, yêu cầu nâng cao hiệu quả, cơ chế bảo vệ, khuyến kích người dân phát hiện, tố giác, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng yêu cầu tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW gắn với Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên, các quy định có liên quan của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy chế, quy định để thực hiện tốt phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng".

leftcenterrightdel
 Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh. Ảnh: daibieunhandan.vn

Tăng cường công khai minh bạch trong hoạt động quản lý điều hành, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; thường xuyên thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, tạo điều kiện để Nhân dân đóng góp ý kiến, phản ánh, giám sát biểu hiện tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; coi trọng việc lấy ý kiến góp ý của các tầng lớp Nhân dân. Thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức và thực hiện phương châm "nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin", lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả công việc.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng thực thi công vụ, hiệu lực quản lý nhà nước. Tăng cường tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương với Nhân dân; tiếp nhận, trả lời, giải quyết kịp thời phản ánh, kiến nghị chính đáng, hợp pháp, khiếu nại, tố cáo của công dân và những vấn đề Nhân dân quan tâm, dư luận bức xúc. Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu quả, cơ chế bảo vệ, khuyến kích người dân phát hiện, tố giác, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống “tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị, nhất là công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước, chính quyền các cấp. Đề cao tinh thần trách nhiệm tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới sáng tạo, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Tăng cường mối liên hệ mật thiết của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức với tổ chức đảng, Nhân dân nơi cư trú. Phối hợp tạo điều điều kiện để Mặt trận Tổ quốc thực hiện công tác giám sát; kịp thời giải quyết phản ánh, kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội cùng cấp.

Đồng thời, chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên, xây dựng, tài chính, chính sách xã hội...; tăng cường công khai, minh bạch thông tin, đặc biệt là việc thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án; tạo điều kiện để Nhân dân góp ý, giám sát đối với hoạt động quản lý nhà nước và thực hiện quyền và nghĩa vụ của Nhân dân.

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư; định hướng thông tin, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; xử lý nghiêm minh, kịp thời của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức suy thoái về tư tường chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, kịp thời thông tin kết quả xử lý vi phạm theo phản ánh, kiến nghị của Nhân dân. Phát hiện, biểu dương, khen thưởng tổ chức, cá nhân có cách làm sáng tạo, hiệu quả; nhân rộng mô hình thực hiện tốt Quyết định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư./.

Hà Tuấn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra