Văn phòng UBND tỉnh Sơn La:

Kiểm soát quyền lực không có “vùng cấm”, không loại trừ đối tượng

Thứ năm, 14/03/2024 17:14
(ThanhtraVietNam) - Kiểm soát quyền lực không có “vùng cấm”, không loại trừ bất cứ đối tượng nào, ở bất kỳ cấp nào, giữ bất kỳ cương vị nào là một trong những giải pháp mạnh mẽ được Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La chú trọng trong thời gian tới.

Thực hiện công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động

Qua việc ban hành kế hoạch thực hiện, các phòng, đơn vị đã cụ thể hóa bằng kế hoạch hành động, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong công tác phòng, chống tham nhũng được nâng cao. Trong Quý I/2024, tình trạng tham nhũng được phòng ngừa, ngăn chặn trong tất cả các lĩnh vực, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính và tài sản công, trong đầu tư xây dựng... cũng như tiêu dùng của đơn vị, tổ chức và cá nhân trong cơ quan, làm căn cứ để cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch hành động về thực hiện phòng, chống tham nhũng trong công tác quản lý và sử dụng tài chính, tài sản, đầu tư và xây dựng...

Lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản đúng định mức, tiêu chuẩn trang thiết bị và thực sự cần thiết để phục vụ công tác của UBND tỉnh, Văn phòng. Chỉ mua sắm những tài sản có nhu cầu cần thiết và tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành. Thực hiện đúng quy định về công khai thu chi tài chính của cơ quan trong quản lý tài chính và mua sắm tài sản. Mọi khoản thu, chi được hạch toán và theo dõi trong sổ sách của bộ phận kế toán, phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị.

Ngoài ra, đơn vị cũng đã tuân thủ các quy định pháp luật về công tác tổ chức và cán bộ, bao gồm việc công khai quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, chuyển ngạch, luân chuyển, điều động, khen thưởng và kỷ luật cán bộ. Công tác rà soát và bổ sung quy hoạch cán bộ cũng được thực hiện đúng quy định.

Để tăng cường sự tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh từ người dân, các đơn vị đã tiếp tục thực hiện nghiêm quy trình tiếp nhận hồ sơ và công khai thông tin liên quan. Đặc biệt, số điện thoại tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về TTHC của tỉnh và thông tin về Đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân trong hoạt động quản lý Nhà nước đã được thực hiện một cách công khai.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa (nguồn: baosonla.org.vn)

Thực hiện nghiêm túc việc kê khai tài sản, thu nhập

Đối với việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn, Văn phòng coi đây là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên ở các cơ quan, đơn vị nhằm thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng. Việc chuyển đổi và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức thực hiện theo đúng quy định.

Về thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã ban hành Kế hoạch số 59/KH-VPUB ngày 06 tháng 12 năm 2023 và lập danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2023 gửi Thanh tra tỉnh và gửi tới các phòng, ban, đơn vị trực thuộc để hướng dẫn, triển khai việc kê khai đến người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2023: 30 người thuộc đối tượng kê khai hằng năm.

Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hằng năm đều thực hiện nghiêm túc, kê khai trung thực, đầy đủ, rõ ràng, đúng thời hạn các thông tin về số lượng, giá trị tài sản, thu nhập phải kê khai theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, đơn vị.

Văn phòng đã tổ chức rà soát, thực hiện đồng bộ việc sửa đổi, bổ sung các quy chế làm việc, chi tiêu nội bộ, quy định, quy trình giải quyết công việc nội bộ, phân công nhiệm vụ rõ ràng theo nguyên tắc phù hợp với trình độ chuyên môn đào tạo làm tăng hiệu quả quản lý, điều hành, thực hiện nhiệm vụ; tăng cường các biện pháp, giải pháp đẩy mạnh công tác quản lý tài chính, tài sải; thực hiện công khai, minh bạch trong mua sắm hàng hóa, văn phòng phẩm, dụng cụ phục vụ hoạt động của UBND tỉnh; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; công khai tài chính; thực hiện nghiêm chương trình tiết kiệm, phòng, chống lãnh phí; đẩy mạnh các giải pháp phòng, chống hiệu quả tham nhũng nên dự báo không có khả năng để xảy ra tình trạng tham nhũng tại cơ quan.

Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với nội dung đẩy mạnh việc kiểm soát quyền lực được chú trọng triển khai, quán triệt, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan. Trong thời gian qua cơ quan đã sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả tài sản, ngân sách, không có biểu hiện tham nhũng, lãng phí.

Nhìn chung, trong Quý I/2024, Văn phòng UBND tỉnh thực hiện nghiêm túc các giải pháp về phòng ngừa tham nhũng; thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, công chức, viên chức về pháp luật phòng chống tham nhũng. Công tác quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng được tăng cường, hạn chế tối đa các sai sót trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng

Về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, Văn phòng tiếp tục tuyên truyền và thực hiện một cách nghiêm túc các quy định của Luật Phòng, Chống Tham Nhũng. Triển khai các nghị quyết và kết luận của Trung ương và các cơ quan lãnh đạo về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng.

Đồng thời, đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng. Lồng ghép các chuyên đề vào các cuộc họp giao ban, tổng kết hàng tuần để tăng cường nhận thức và sự tham gia của cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, gắn với kiểm soát quyền lực trên cơ sở kết hợp giữa xây và chống, lấy xây là chính, chống phải kiên quyết, nghiêm minh và lấy chống để xây; kiểm soát quyền lực không có “vùng cấm”, không loại trừ bất cứ đối tượng nào, ở bất kỳ cấp nào, giữ bất kỳ cương vị nào.

Mặt khác, thực hiện các quy định về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác và chặt chẽ kiểm soát các khâu trong công tác cán bộ. Tăng cường thực hiện các kế hoạch và quy định về dân chủ cơ sở, đảm bảo sự minh bạch và công bằng trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Nâng cao ý thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc công khai minh bạch tài sản và thu nhập.

Dương Nguyễn

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra