Vĩnh Long:

Kịp thời đưa tin về hoạt động phòng, chống tham nhũng và những vụ việc tham nhũng được phát hiện đúng theo quy định

Thứ năm, 01/02/2024 14:57
(ThanhtraVietNam) - Đó là yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đối với các cơ quan báo chí trong Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN,TC) năm 2024.

Phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN,TC cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, kế hoạch đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện quy định của pháp luật về PCTN,TC; phản biện xã hội, kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật về PCTN,TC và việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng; động viên Nhân dân tham gia tích cực vào việc phát hiện, phản ánh, tố cáo, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng; cung cấp thông tin cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền trong việc phát hiện, xử lý tham nhũng; giám sát việc thực hiện pháp luật về PCTN,TC.

Phát huy vai trò và trách nhiệm của các cơ quan truyền thông, báo chí trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kịp thời đưa tin về hoạt động PCTN,TC và những vụ việc tham nhũng được phát hiện đúng theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh căn cứ Kế hoạch này và hướng dẫn của bộ, ngành quản lý chuyên môn xây dựng kế hoạch thực hiện công tác PCTN,TC của cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp; đồng thời, triển khai, quán triệt, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch với nội dung chi tiết, cụ thể, phù hợp theo lĩnh vực quản lý và đúng theo quy định của pháp luật về PCTN,TC để tổ chức triển khai thực hiện.

Đối với Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo kết quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN,TC và các văn bản pháp luật có liên quan cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

leftcenterrightdel
Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cũng yêu cầu Sở Nội vụ kiểm tra việc thực hiện các quy định về quy tắc ứng xử đối với người có chức vụ, quyền hạn (Ảnh: CTTĐT.VL) 

Tăng cường các biện pháp công khai minh bạch, xây dựng quy chế kiểm tra nội bộ

Đối với Sở Tài chính tham mưu thực hiện việc chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra; tổng hợp báo cáo kết quả việc triển khai thực hiện công khai, minh bạch trong quản lý tài chính, ngân sách Nhà nước; việc triển khai, thực hiện quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ; quản lý, mua sắm, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh theo quy định Luật PCTN năm 2018 và các văn bản pháp luật có liên quan.

Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu tổ chức thực hiện việc chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra; tổng hợp báo cáo việc công khai các nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản và môi trường thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định Luật PCTN năm 2018 và pháp luật có liên quan.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu tổ chức thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra; tổng hợp báo cáo việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về công khai các nội dung liên quan đến lĩnh vực đầu tư công trên địa bàn tỉnh theo quy định Luật PCTN năm 2018 và các văn bản pháp luật có liên quan; đồng thời, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính và đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn, triển khai thực hiện công tác phòng ngừa tham nhũng trong các doanh nghiệp theo quy định của Luật PCTN năm 2018; kiểm tra việc xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử, chế độ trách nhiệm của người đứng đầu, việc thực hiện các biện pháp công khai minh bạch, xây dựng quy chế kiểm tra nội bộ để kiểm soát xung đột lợi ích trong doanh nghiệp, tổ chức.

Đối với Sở Nội vụ tham mưu thực hiện việc chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra; tổng hợp báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính; công khai trong công tác tổ chức, cán bộ; việc thực hiện các quy định về quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn; việc chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh theo quy định Luật PCTN năm 2018 và các quy định của pháp luật có liên quan.

 Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đào tạo và quy định của Luật PCTN 2018; tổng hợp báo cáo kết quả việc triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Đối với Sở Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long thì tổ chức triển khai thực hiện việc phổ biến, tuyên truyền Luật PCTN năm 2018; Nghị định số 59/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ; các văn bản có liên quan về PCTN,TC và kế hoạch PCTN,TC trên các phương tiện thông tin truyền thông để cơ quan, tổ chức, đơn vị và người dân biết và thực hiện đúng quy định pháp luật.

Đình Thuyết
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra