Lãnh đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Bắc Giang

Thứ hai, 11/12/2023 16:15
(ThanhtraVietNam) - Một kế hoạch gồm 6 nội dung về lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) năm 2024 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang ban hành được kỳ vọng sẽ nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác PCTNTC theo các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, ngăn chặn và từng bước đẩy lùi TNTC.

Ngày 06/4/2022, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 12-KL/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTNTC.

Theo đó, để tiếp tục đẩy mạnh, kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi TNTC theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Bộ Chính trị yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí; gắn bó chặt chẽ PCTN với phòng, chống TC.

Trong đó, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt, đi đầu, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác PCTNTC; khẩn trương rà soát, bổ sung, hoàn thiện thể chế phòng ngừa TN, lãng phí, TC, nhất là cơ chế kiểm soát quyền lực trong các lĩnh vực, hoạt động dễ phát sinh TNTC; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán; đẩy mạnh điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc, vụ án TNTC; tiếp tục đẩy mạnh, tạo chuyển biến rõ rệt hơn nữa trong phát hiện, xử lý tham nhũng ở địa phương, cơ sở; xử lý nghiêm những trường hợp nhũng nhiễu, vòi vĩnh, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; từng bước mở rộng phạm vi PCTN ra khu vực ngoài nhà nước…

Kết quả điểm đánh giá công tác PCTN của Thanh tra Chính phủ đối với tỉnh Bắc Giang năm 2022 đạt 63,01/100 điểm. Con số này thấp hơn điểm trung bình cả nước (66,06 điểm).

Một số nhóm tiêu chí cũng đạt thấp hơn so với thang điểm chuẩn như: Thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng (đạt 18,84/30 điểm); đánh giá việc phát hiện và xử lý tham nhũng (đạt 23,9/40 điểm ) và đánh giá về thu hồi tài sản tham nhũng rất thấp (chỉ đạt 2,07/10 điểm)…

Vừa qua, căn cứ các nghị quyết, kết luận của Trung ương và đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC..., Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang đã ban hành Kế hoạch số 106-KH/TU về lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác PCTNTC năm 2024.

Theo đó, Kế hoạch hướng tới nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác PCTNTC theo các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, ngăn chặn và từng bước đẩy lùi TNTC. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đấy phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức kỷ luật, kỷ cương, liêm chính; củng cố lòng tin của Nhân dân với các cấp ủy đảng, chính quyền.

Kế hoạch bao gồm 6 nội dung lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác PCTNTC năm 2024 như sau:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác quán triệt, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về PCTNTC.

Hai là, nâng cao hơn nữa trách nhiệm của cấp ủy đảng, tính tiền phong gương mẫu, kiên trì xây dựng văn hóa liêm chính; chấn chỉnh, khắc phục tư tưởng sợ sai, đùn đẩy, né tránh, làm việc cầm chừng của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Ba là, tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật trên các lĩnh vực để PCTNTC.

Bốn là, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa TNTC, ngăn ngừa có hiệu quả các hành vi “tham nhũng vặt”, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện công vụ.

Năm là, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát đấu tranh phát hiện, xử lý TNTC và thu hồi tài sản tham nhũng.

Sáu là, phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của Hội đồng Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan báo chí và Nhân dân trong đấu tranh PCTNTC.

leftcenterrightdel
Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh Bắc Giang ra mắt  tháng 6/2022. Ảnh: bacgiang.gov.vn

Nhấn mạnh vai trò của công tác tự kiểm tra, tự phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ, Kế hoạch này nêu rõ: Cơ quan, đơn vị, địa phương nào nếu tự kiểm tra, giám sát không phát hiện TNTC mà sau đó các đoàn kiểm tra, giám sát, thanh tra, các cơ quan chức năng lại phát hiện có thì người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương đó bị xử lý trách nhiệm theo quy định.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang cũng yêu cầu kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh, khắc phục ngay những biểu hiện làm “cầm chừng”, “phòng thủ”, “che chắn”, giữ an toàn, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, sợ sai không dám làm trong một bộ phận cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu ở cơ quan, đơn vị, địa phương có những biểu hiện như trên để làm gương, tạo sự cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, phòng ngừa chung. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29/9/2023 của Chính phủ quy định khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị của tỉnh Bắc Giang được yêu cầu thực hiện công tác PCTNTC với quyết tâm chính trị cao hơn; bám sát chỉ đạo của Trung ương , với phương châm phòng ngừa là chính, tích cực phát hiện, đấu tranh ngăn chặn kịp thời, xử lý dứt điểm, nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng, các hành vi “tham nhũng vặt” trên địa bàn, việc xử lý phải lấy giáo dục, răn đe, phòng ngừa làm chính, kết hợp giữa trừng trị và khoan hồng; phải tiến hành đồng bộ giữa kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính nhà nước, đoàn thể và xử lý hình sự.

Đồng thời, cần nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác PCTNTC, phải xác định công tác này là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục, cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực ngay trong cơ quan, đơn vị, tổ chức.

Gắn công tác đấu tranh PCTNTC với đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến về tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, khuyến khích tự tu dưỡng, rèn luyện, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phòng chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.


Kế hoạch nhấn mạnh: Tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị để xảy ra thiếu sót, vi phạm trong thực hiện các giải pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý trong PCTNTC; có kết quả chấm điểm theo Bộ chỉ số đánh giá về công tác PCTN của Thanh tra Chính phủ thuộc trách nhiệm ngành, lĩnh vực phụ trách đạt thấp, làm ảnh hưởng đến vị trí xếp hạng thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm.

Thái Minh

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra