Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Cà Mau

Thứ tư, 23/08/2023 08:39
(ThanhtraVietNam) - Xác định Công tác phòng, chống tham nhũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thành phố Cà Mau tăng cường thực hiện một cách đồng bộ.

Tăng cường công khai, minh bạch trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng 2018, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Cà Mau công khai, minh bạch việc thực hiện chính sách, pháp luật có nội dung liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức; công khai công tác tổ chức cán bộ; quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn; công khai, minh bạch về tài sản thu nhập, kết luận thanh tra, thủ tục hành chính... Hình thức công khai chủ yếu là công bố tại cuộc họp, niêm yết công khai, công bố công khai trên các cổng thông tin điện tử của tỉnh, trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị.

Các cơ quan nhà nước tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định của Chính phủ về việc xây dựng và thực hiện các định mức, tiêu chuẩn, chế độ. Các tiêu chuẩn, định mức, chế độ được tổ chức thảo luận công khai, minh bạch trong hội nghị cán bộ, công chức, viên chức ngay từ đầu năm, ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của từng đơn vị để triển khai thực hiện.Bên cạnh đó, để ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, các sở, ban ngành, chủ tịch UBND huyện, thành phố Cà Mau tiếp tục duy trì thực hiện công khai số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ hộp thư điện tử tại bộ phận tiếp công dân, trên cổng thông tin điện tử của tỉnh và Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị để tiếp nhận thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp. Qua đó, thủ trưởng sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố Cà Mau đã nghiêm túc quán triệt, chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ các giảp pháp nhằm tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Công tác kiểm soát xung đột lợi ích đã được các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thực hiện theo quy định. Việc giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ không để xảy ra việc xung đột lợi ích. Người được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ khi biết nhiệm vụ, công vụ được giao có xung đột lợi ích đã chủ động báo cáo để người có thẩm quyền kịp thời có biện pháp xử lý. Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau cho biết, trong năm 2022, có 21 đơn vị đã thực hiện kiểm tra rà soát xung đột lợi ích trong nội bộ đơn vị, chưa có trường hợp nào phải thực hiện giải quyết xung đột lợi ích. Ngoài ra, nhằm góp phần phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, tỉnh Cà Mau tiếp tục đẩy mạnh triển khai các giải pháp không dùng tiền mặt...

leftcenterrightdel

Ảnh minh họa (nguồn: wikipedia.org) 

Phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội về phòng, chống tham nhũng

Các cơ quan nhà nước đã tăng cường phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong công tác phòng, chống tham nhũng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tích cực giám sát đối với nhiều công việc của chính quyền, như: Việc tiếp công dân; công khai thu, chi ngân sách; công tác cán bộ. Tiếp tục thực hiện Quy chế phối hợp với HĐND, UBND tỉnh Cà Mau và một số cơ quan về cơ chế giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, tập trung vào giám sát phòng ngừa tham nhũng, giám sát cán bộ, đảng viên ở khu dân cư, đôn đốc hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát cộng đồng.

Các tổ chức thành viên của Mặt trận đã tích cực tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng đối với thành viên tổ chức mình và với Nhân dân, phối hợp thực hiện các chương trình công tác trọng tâm của các cấp chính quyền. Nhiều doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề đã chủ động trong công tác phòng, chống tham nhũng, như: Tham gia các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về phòng, chống tham nhũng, đóng góp ý kiến xây dựng pháp luật, kiến nghị đối với công tác phòng, chống tham nhũng. Nhiều doanh nghiệp xây dựng quy tắc ứng xử trong nội bộ, khuyến khích cạnh tranh lành mạnh. 

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, công tác phòng, chống tham nhũng vẫn còn bộc lộ một số khó khăn, vướng mắc; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng từng lúc triển khai thực hiện chưa đồng bộ; việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập ở một số cơ quan, đơn vị chưa đúng quy định; công tác tự kiểm tra trong nội bộ tại một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện thường xuyên, hiệu quả chưa cao; một số vụ việc xử lý, giải quyết chậm, kéo dài... 

Ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiên hà cho người dân, doanh nghiệp

Trong thời gian tới, tỉnh Cà Mau tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành văn bản triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tổ chức thực hiện tốt các quy định của đảng, các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền; tăng cường công tác tự kiểm tra, thanh tra; đẩy mạnh điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; phát hiện sớm, xử lý nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng; ngăn chặn có hiệu quả tệ “tham nhũng vặt”; thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát để thực hiện kịp thời, có hiệu quả chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra tại Báo cáo giám sát số 02/KL-HĐND ngày 19/10/2022 của HĐND tỉnh và Kết luận số 325/KL-TTCP ngày 10/02/2023 của Thanh tra Chính phủ đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Mặt khác, UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2023; thực hiện các quy định về kiểm soát xung đột lợi ích; thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng khu vực ngoài nhà nước; chỉ đạo cơ quan thuế và các đơn vị có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, rà soát và xử lý nghiêm hành vi trốn thuế trong chuyển quyền sử dụng đất. Có giải pháp khắc phục hiệu quả các hạn chế trong việc thực hiện các quy định về chuyển đổi vị trí công tác; tăng cường công tác kiểm tra nội bộ; tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện, nâng cao chỉ sô năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiên hà cho người dân, doanh nghiệp.

Nhìn chung, thời gian qua, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng. Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thành phố Cà Mau đã tổ chức thực hiện với nội dung và giải pháp phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của đơn vị và địa phương, cụ thể như về kế hoạch kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; kiểm tra, theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng./.

Dương Nguyễn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra