Nam Định: Phát hiện trên 1,5 tỷ đồng tiền, tài sản tham nhũng

Thứ hai, 21/08/2023 10:37
(ThanhtraVietNam) - Thời gian vừa qua, toàn tỉnh Nam Định có 13 vụ việc tham nhũng được phát hiện qua hoạt động điều tra, truy tố, xét xử; tổng số tiền, tài sản tham nhũng phát hiện được trên 1,5 tỷ đồng, trong đó đã thu hồi hơn 1,2 tỷ.

Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2023; căn cứ kế hoạch của tỉnh, các cấp các ngành đã xây dựng Kế hoạch PCTN năm 2023 của địa phương, đơn vị mình, nội dung tập trung vào việc hoàn thiện chính sách pháp luật về PCTN, hệ thống hóa văn bản về PCTN, triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN, thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng như: Công khai minh bạch; xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn; kiểm soát xung đột lợi ích; thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của công chức; chuyển đổi vị trí công tác; cải cách hành chính; kiểm soát tài sản, thu nhập; tiếp tục thực hiện Chỉ thị 10/TTg của Thủ tướng Chính phủ.

6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã ban hành 60 văn bản để triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN; UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo thực hiện công tác PCTN,  đặc biệt là các văn bản  chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung quán triệt và tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo, kết luận của Ban Chỉ đạo và Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực trong công tác PCTN, tiêu cực.

leftcenterrightdel
 Một góc thành phố Nam Định. Ảnh minh hoạ: st

Các quyết định, văn bản liên quan đến quyền, lợi ích của cán bộ, công chức như điều động, chuyển đổi vị trí công tác, quy hoạch, bổ nhiệm, tuyển dụng, phân bổ chỉ tiêu biên chế… đã được các đơn vị công khai bằng hình thức thông báo, niêm yết tại đơn vị, công bố tại cuộc họp và công khai trên cổng thông tin điện tử của đơn vị. UBND tỉnh đã thực hiện việc công khai ngân sách theo quy định của pháp luật về ngân sách bằng hình thức gửi cho các đơn vị trên trục liên thông điện tử và công khai trên cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh. Các cấp, các ngành đã công khai về tài chính ngân sách của đơn vị mình theo quy định tại các thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Việc công khai, minh bạch trong hoạt động đấu thầu, đầu tư mua sắm công, đấu giá tài sản được các cấp, các ngành thực hiện nghiêm theo quy định. UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo về việc đẩy mạnh công tác đấu thầu qua mạng và công khai tình hình phát triển kinh tế của tỉnh. Công tác xúc tiến và thu hút đầu tư được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo các đơn vị chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật công vụ, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 15/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật kỷ cương, đạo đức công vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước và Chỉ thị số 11/CT-UBND, ngày 09/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh; công tác kiểm tra, giám sát được chỉ đạo quyết liệt. Các cấp, các ngành thường xuyên quán triệt cán bộ, công chức, viên chức phải thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, các quy định của ngành, địa phương khi thực thi nhiệm vụ, công vụ, chấp hành nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg  và Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Hoạt động kiểm tra công vụ của tỉnh thường xuyên được kiện toàn, công tác kiểm tra công vụ được thực hiện ngày càng hiệu quả. Trong 6 tháng đầu năm, Tổ công tác công vụ của tỉnh đã triển khai kiểm tra công vụ tại 06 xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Nam Định và huyện Mỹ Lộc; những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ, trong thực hiện nội quy quy chế cơ quan và thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức đã được chấn chỉnh kịp thời.

Việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của đối tượng phải kê khai dã đi vào nền nếp; việc kê khai, công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập của người được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đảm bảo thực hiện theo đúng quy định. UBND tỉnh đã có văn bản số 32/UBND-VP8 ngày 16/01/2023 phê duyệt nội dung kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2023; Thanh tra tỉnh đã triển khai và hoàn thành việc xác minh tài sản, thu nhập đối với 24 người tại 04 cơ quan, đơn vị được lựa chọn ngẫu nhiên. Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ đã và đang triển khai xác minh tài sản, thu nhập đối với 14 người thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý; Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ các huyện, thành phố đã triển khai xác minh tài sản, thu nhập đối với 16 người thuộc quyền quản lý của mình.

Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã và đang xử lý 13 vụ việc, với 30 đối tượng; trong đó, có 05 vụ, với 10 đối tượng mới thụ lý giải quyết. Qua đó, đã phát hiện trên 1,5 tỷ đồng tiền và tài sản tham nhũng, đã thu hồi hơn 1,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, UBND tỉnh đã chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến Luật PCTN năm 2018, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP đến các doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi nhằm khuyến khích cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp, ngăn ngừa tham nhũng. Khuyến khích, tạo điều kiện để người dân tham gia PCTN; nâng cao vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức, đoàn thể và cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền, phổ biến và thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN đến các tầng lớp Nhân dân...

Nhìn chung, công tác PCTN trên địa bàn tỉnh Nam Định đã được UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc; các biện pháp phòng ngừa được triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả tại các đơn vị, góp phần hạn chế phát sinh tham nhũng; các hành vi tham nhũng sau khi được phát hiện đã được kịp thời xử lý; các vụ việc tham nhũng phát hiện đang được các cơ quan tư pháp đẩy nhanh điều tra, truy tố, xét xử, góp phần răn đe và nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực thi đúng chức trách, nhiệm vụ của mình, tránh các hành vi tham nhũng. Kết quả tự đánh giá, chấm điểm công tác PCTN cấp tỉnh theo Bộ chỉ số đánh giá của Thanh tra Chính phủ năm 2022 của tỉnh Nam Định đạt 70,37/100 điểm.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian tới, UBND tỉnh Nam Định cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN; triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; nâng cao chất lượng công khai, minh bạch của cơ quan, tổ chức, đơn vị; giám sát chặt chẽ việc thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức; chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thực hiện Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đã xây dựng. Chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại của các đơn vị sau khi đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2022. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ; thanh tra việc chấp hành pháp luật về PCTN nhằm chấn chỉnh và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị trong công tác PCTN; kịp thời xử lý, giải quyết các đơn tố cáo, phản ánh liên quan đến tham nhũng.

 

 

 

Hà Tuấn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra