Nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Thứ ba, 05/12/2023 15:30
(ThanhtraVietNam) - Đây là nhiệm vụ cấp thiết, quan trọng bởi tuyên truyền, giáo dục là một trong những giải pháp căn bản để nâng cao nhận thức, ý thức, xây dựng đạo đức, văn hóa liêm chính, chống tha hóa, biến chất. Công tác tuyên truyền, giáo dục cần tập trung vào các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp, quy định của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng (PCTN). Qua đó, thúc đẩy sự tự giác, thống nhất cao về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về PCTN.

Công tác PCTN phải xem là một nhiệm vụ chính trị được thực hiện thường xuyên, liên tục, lâu dài; biện pháp triển khai phải cụ thể, thực hiện đồng bộ các giải pháp PCTN gắn với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa, chủ động phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời hành vi tham nhũng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không có đặc quyền, bất kể người đó là ai. Xác định PCTN là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt trong hoạt động quản lý nhà nước, trong đó phòng ngừa là chính, cơ bản, lâu dài, phát hiện, xử lý là quan trọng, cấp bách; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân trong công tác PCTN.

Để triển khai có hiệu quả công tác PCTN cần nâng cao vai trò, trách nhiệm và tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, công chức, viên chức, trước hết là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác PCTN. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) về PCTN, xây dựng văn hóa không tham nhũng; xây dựng, hoàn thiện đồng bộ các quy định theo thẩm quyền về quản lý kinh tế - xã hội, PCTN. Kịp thời khắc phục những bất cập, bịt kín những “khoảng trống”, “kẽ hở” để “không thể tham nhũng”;... Trong đó, một trong những nội dung quan trọng để đưa pháp luật PCTN vào cuộc sống đó là công tác tuyên truyền, PBGDPL về PCTN.

Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến, quán triệt và triển khai có hiệu quả Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân gắn thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về các quan điểm, quy định, nhiệm vụ của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTN; trước hết là sự gương mẫu của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Thứ hai, quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận, chương trình, văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác PCTN; Luật PCTN năm 2018 và các văn bản pháp luật về PCTN; Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa, internet

Thứ ba, chủ động công khai, cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền, PBGDPL về PCTN, nhất là về kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, xử lý cán bộ, công chức, viên chức vi phạm; về khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế; đăng tải thông tin người tốt, việc tốt, những cá nhân tiêu biểu trong công tác PCTN; bảo vệ, khen thưởng, động viên những người tích cực, dũng cảm đấu tranh chống tham nhũng. Đồng thời, xử lý và kiến nghị xử lý nghiêm khắc việc đưa thông tin sai sự thật, vu cáo, bịa đặt, gây hậu quả xấu trong dư luận quần chúng Nhân dân.

Thứ tư, tiếp tục đổi mới hình thức tuyên truyền, PBGDPL về PCTN, áp dụng các hình thức sinh động, dễ hiểu, chọn lọc, phát triển các mô hình, biện pháp PBGDPL hiệu quả, phù hợp với đối tượng, địa bàn và nhu cầu của Nhân dân. Đẩy mạnh tổ chức hội nghị, hội thảo và tổ chức các hội thi, cuộc thi về PCTN. Mở chuyên trang, chuyên mục mang tính chuyên sâu trên Cổng, Trang thông tin địa tử; trên phương tiện thông tin đại chúng và trên hệ thống loa truyền thanh tại cơ sở. Đẩy mạnh tuyên truyền, PBGDPL về PCTN cho mọi đối tượng, chú trọng hướng về cơ sở, các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, kết hợp tuyên truyền, PBGDPL về PCTN với thi hành pháp luật, đấu tranh, phê phán những hành vi tiêu cực, tham nhũng;…

Thứ năm, chú trọng nêu gương các điển hình tiên tiến, biểu dương gương người tốt, việc tốt. Tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân tự phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống, đặc biệt là đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong PCTN. Đưa nội dung tuyên truyền, PBGDPL về PCTN vào các chương trình giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng trong hệ thống cơ sở giáo dục, đào tạo, trường chính trị trên địa bàn tỉnh. Chú trọng tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTN; lồng ghép nội dung PCTN vào các môn học, các chương trình giáo dục, đào tạo hoặc thông qua các buổi sinh hoạt ngoại khóa.

Thứ sáu, tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp trong công tác tuyên truyền, PBGDPL về PCTN. Phát huy vai trò của các tổ chức, cá nhân làm công tác tuyên truyền, PBGDPL trên địa bàn tỉnh và có chính sách hợp lý đối với các đối tượng này. Đồng thời, thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện và đảm bảo kinh phí cho các hoạt động tuyên truyền, PBGDPL nói chung và tuyên truyền, PBGDPL về PCTN nói riêng.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, PBGDPL về PCTN nêu trên là cơ sở quan trọng để đưa pháp luật PCTN vào cuộc sống, góp phần đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi các hành vi tham nhũng, tiêu cực hiện nay./.

Đỗ Văn Nhân
Chánh Thanh tra Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra