Bắc Ninh:

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Thứ ba, 14/06/2022 10:35
(ThanhtraVietNam) – Đây là một trong những nhiệm vụ tại Kế hoạch số 17-KH/VPTU về việc tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực, giai đoạn 2022 – 2025 đã được Văn phòng Tỉnh ủy Bắc Ninh mới ban hành.

Xác định công tác PCTN, tiêu cực  là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được triển khai, thực hiện thường xuyên, liên tục và lâu dài của tỉnh Bắc Ninh nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm, nhận thức của các phòng chuyên môn và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo, triển khai các biện pháp phòng, ngừa tham nhũng, tiêu cực; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp PCTN, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng; xây dựng chi bộ, đảng bộ, cơ quan trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động có phẩm chất đạo đức, có năng lực và trình độ chuyên môn vững vàng, tự giác chấp hành nghiêm túc và thực hiện có hiệu quả các quy định pháp luật về PCTN, tiêu cực; phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi, vụ việc tham nhũng theo quy định của pháp luật.

leftcenterrightdel
 Tỉnh uỷ Bắc Ninh tổ chức thực hiện công tác PCTN, tiêu cực, giai đoạn 2022 – 2025. Ảnh: noichinh.vn

Kế hoạch PCTN, tiêu cực giai đoạn 2022 – 2025 của Văn phòng Tỉnh ủy đề ra là nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để tập trung thực hiện, chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN, tiêu cực và thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, ngừa tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lãnh đạo, chỉ đạo, giáo dục pháp luật về PCTN, lãng phí, tiêu cực. Việc tuyên truyền bằng nhiều hình thức thiết thực, gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung  ương 4 khóa XII, khóa XIII, với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, công chức. Thường xuyên quan tâm giáo dục, bồi dưỡng ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ, liêm chính của cán bộ, công chức, người lao động trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. 

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong PCTN, lãng phí, tiêu cực. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện công tác PCTN, tiêu cực của tổ chức mình. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, kịp thời xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực theo quy định của Đảng và Nhà nước. Trong đó nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện. Xử lý, giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, của cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm việc tổ chức tiếp công dân theo quy định. Kiểm soát chặt chẽ nội bộ; xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng “tham nhũng vặt”.

Tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quản lý trên các lĩnh vực để PCTN, lãng phí, tiêu cực. Kịp thời phát hiện những thiếu sót, bất cập, “lỗ hổng”, “điểm nghẽn” trong cơ chế, chính sách để kiến nghị các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ những nội dung không còn phù hợp, nhất là ở các lĩnh vực nhạy cảm nhằm bảo đảm chặt chẽ, công khai, minh bạch trong tổ chức thực hiện. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các phòng trong giải quyết công việc, khắc phục tình trạng khép kín trong thực thi công vụ, bảo đảm công khai, minh bạch.

Cùng với đó, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực,  ngăn ngừa có hiệu quả các hành vi “tham nhũng vặt” trong thực hiện công vụ, nhất là những giải pháp công khai, minh bạch; chấp hành nghiêm túc định mức, tiêu chuẩn; kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy định; việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra sai phạm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của Luật PCTN. Mở rộng dân chủ trong quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện tốt các quy định về dân chủ ở cơ sở. Đồng thời, đẩy mạnh công tác đấu tranh phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực và thu hồi tài sản tham nhũng. Thường xuyên củng cố, sàng lọc đội ngũ cán bộ, kịp thời xử lý cán bộ vi phạm và thay thế những cán bộ, công chức không đủ phẩm chất đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ, những cán bộ, công chức có dư luận về tham nhũng, tiêu cực.

Hà Tuấn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra