Tuyên Quang:

Ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp

Thứ tư, 27/07/2022 14:25
(ThanhtraVietNam) - UBND tỉnh Tuyên Quang thường xuyên quán triệt, tuyên truyền phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật về phòng chống tham nhũng và công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực.

Nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý nhà nước

Thời gian qua, UBND tỉnh Tuyên Quang đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN, tiêu cực.

Sáu tháng đầu năm 2022, UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành, xây dựng các kế hoạch cụ thể hóa thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp PCTN, tiêu cực theo chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, đảm bảo triển khai thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng trên địa bàn tỉnh. Triển khai thực hiện hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiêu cực gắn với tuyên truyền thực hiện Kết luận số 01-CT/TW ngày 18/5/2021 và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức chấm điểm, đánh giá công tác PCTN năm 2021, báo cáo công tác PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2022 và báo cáo tổng kết 10 năm công tác PCTN, tiêu cực.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công khai, minh bạch gắn với công tác cải cách hành chính, đặc biệt là các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, như: Quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, đầu tư công, tài chính ngân sách và các lĩnh vực người dân quan tâm, như: Chính sách xã hội, y tế, giáo dục, lao động, việc làm... Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ.

Chấp hành nghiêm dự toán chi ngân sách được cấp có thẩm quyền giao; bố trí nguồn kinh phí trong dự toán phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn, sử dụng tài sản, kinh phí ngân sách nhà nước trong cơ quan, đơn vị đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm. Trong kỳ báo cáo, đã thực hiện 14 cuộc kiểm tra về thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn tại các cơ quan, đơn vị; ban hành mới 14 văn bản, sửa đổi, bổ sung 6 văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn phục vụ công tác phòng chống tham nhũng.

Đồng thời, tiếp tục tăng cường công tác quản lý, giáo dục cán bộ, công chức, viên chức trong chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân trong thực thi công vụ, thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp và quy chế văn hóa công sở trong thực thi công vụ, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong kỳ báo cáo, đã thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với 105 công chức, viên chức.

Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính được các cấp, các ngành quan tâm quán triệt, triển khai thực hiện; Bộ máy các cơ quan, đơn vị tiếp tục được rà soát, sắp xếp, kiện toàn theo đúng quy định nhằm giảm đầu mối và các đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tương đồng; đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; thực hiện tốt việc quản lý tài chính công và nâng cao tính công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng ngân sách; tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế theo quy định.

leftcenterrightdel
Một góc thành phố Tuyên Quang. Ảnh: TTXVN 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc nắm bắt tình hình, phát hiện tiêu cực, tham nhũng thông qua thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập theo Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, Luật PCTN năm 2018, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCTN, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. UBND tỉnh đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tổ chức triển khai việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2021. Thanh tra tỉnh đã tổ chức tiếp nhận 1.071 bản kê khai tài sản, thu nhập.

Về kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng, UBND tỉnh Tuyên Quang cho biết trong kỳ báo cáo, có 09 vụ, 22 đối tượng đang được xem xét để xử lý; trong đó, cơ quan cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố mới 05 vụ, 12 bị can về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; tham ô tài sản; lạm quyền trong khi thi hành công vụ. Thông qua hoạt động thanh tra, giải quyết tố cáo đã chuyển 03 vụ việc với 04 cá nhân có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan cảnh sát điều tra để xử lý.

Để thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, thời gian tới tỉnh Tuyên Quang sẽ tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, trọng tâm là Luật PCTN 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành gắn với tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Tiếp tục tuyên truyền Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế bảo đảm thu hồi tối đa tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt; Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

Cùng với việc tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN, tỉnh sẽ thực hiện thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp huyện, thủ trưởng các sở, ngành trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN tại một số đơn vị. Ngoài ra, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc nắm bắt tình hình, phát hiện tiêu cực, tham nhũng thông qua công tác thanh tra, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Lan Anh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra