Thanh tra tỉnh Lâm Đồng:

Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

Thứ ba, 21/06/2022 16:04
(ThanhtraVietNam) - Trong năm năm thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC, PCTN và các mặt công tác khác; trong đó, có công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Việc triển khai được thực hiện đồng bộ trên các mặt, từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phổ biến, quán triệt Quyết định số 99-QĐ/TW đến việc tổ chức thực hiện các nội dung cụ thể như: công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác cải cách hành chính; việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch, dân chủ công tác phối hợp, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia quản lý Nhà nước, quản lý xã hội; thực hiện các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng chính quyền vững mạnh…

Cụ thể, hàng năm, Thanh tra tỉnh đều tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh; thực hiện tổng hợp, theo dõi kế hoạch phòng, chống tham nhũng của toàn tỉnh; thực hiện hướng dẫn, tổng hợp, xác minh kê khai tài sản, thu nhập của các đơn vị, cá nhân trong toàn tỉnh và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện chuyển đổi vị trí công tác…

Cấp ủy Chi bộ và Lãnh đạo cơ quan Thanh tra tỉnh đã chỉ đạo, thực hiện công khai Bản cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” của đảng viên; công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ lãnh đạo, quản lý và người phải kê khai theo quy định. Qua đó, đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mỗi công chức, đảng viên.

leftcenterrightdel
Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ 

Đồng thời tiến hành công khai các Kết luận thanh tra, kiểm tra; kết quả giải quyết những vấn đề bức xúc, phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức và công dân…Thông qua công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, công chức Thanh tra tỉnh đã thể hiện được tinh thần trách nhiệm đối với Nhân dân gắn với công tác dân chủ trong quá trình tham mưu giải quyết. Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh luôn tạo điều kiện cho công dân đảm bảo thực hiện quyền KNTC, kiến nghị, phản ánh và thực hiện quyền giám sát đối với công chức trong thi hành công vụ....

Việc triển khai thực hiện bảo đảm đúng mục đích, yêu cầu, các nội dung cụ thể của Quyết định số 99-QĐ/TW. Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương trong việc thực hiện những nội dung, hình thức công khai để nhân dân biết, góp ý và giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện, giữ vững lập trường tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Trong thời gian tới, trước tình hình của địa phương, đất nước và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đồng thời là giai đoạn tiếp tục thực hiện việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của toàn bộ hệ thống chính trị bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Thanh tra tỉnh dự báo tình hình khiếu nại, tố cáo, những vấn để bức xúc, phản ánh, kiến nghị của tổ chức và công dân trên địa bàn tỉnh sẽ có chiều hướng gia tăng và phức tạp, gay gắt, tác động không nhỏ đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh đòi hỏi các cấp ủy Đảng, chính quyền phải tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiên tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân, nhằm phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và công dân, góp phần ổn định trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

Từ đó, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng cũng đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới như tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cấp ủy, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu nội dung của Quyết định số 99-QĐ/TW. Tích cực tuyên truyền để nhân dân nắm rõ nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, phát huy vai trò, trách nhiệm tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nhận diện đúng 27 biểu hiện suy thoái, Quy định về những điều đảng viên không được làm và tích cực phản ánh, tố giác những cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Lãnh đạo, chỉ đạo việc cụ thể hoá Hướng dẫn để tổ chức thực hiện, gắn với thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khoá XI. Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm và gương mẫu trong việc triển khai và tổ chức thực hiện.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII, Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát với các nội dung trọng tâm, trọng điểm để phát hiện và xử lý kịp thời những đảng viên vi phạm tư cách, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống (nếu có). Chi bộ hàng quý tổ chức các buổi làm việc, sinh hoạt cùng các Tổ đảng theo kế hoạch hàng năm, để nắm tình hình và có hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời.

Thực hiện nghiêm túc quy định người đứng đầu chính quyền, cơ quan các cấp tiếp công dân định kỳ, đột xuất theo Luật Tiếp công dân; xây dựng cơ chế tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu chính quyền với người dân, doanh nghiệp; quy định chế tài xử lý người đứng đầu nếu thực hiện không nghiêm túc.

Thực hiện tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết gắn với việc kiểm điểm đánh giá chất lượng và xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên, công chức, hàng năm; việc tiến hành kiểm điểm phải bảo đảm thật sự dân chủ, nghiêm túc, thẳng thắn với tinh thần xây dựng; cấp trên phải làm gương để cấp dưới noi theo; kiên quyết xử lý kỷ luật những cá nhân không tự giác trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình, không tự nhận sai lầm, khuyết điểm và không khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được nêu ra. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt việc công khai bản kê khai, tài sản thu nhập hàng năm.

H.T
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra