Phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong đấu tranh PCTN

Thứ tư, 26/01/2022 16:02
(ThanhtraVietNam) - Ngày 24/01/2022, UBND tỉnh Nam Định đã ban hành Kế hoạch nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2022 nhằm tiếp tục triển khai thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN. Đặc biệt, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu và phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong đấu tranh PCTN.

Theo Kế hoạch số 12/KH-UBND, UBND tỉnh Nam Định đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực hiện. Trong đó, về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, năm 2022 tiếp tục xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật về PCTN; kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về PCTN; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN; kiểm tra, theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật về PCTN.

Đồng thời, thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Thực hiện công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, đơn vị, đảm bảo đầy đủ nội dung, chính xác, kịp thời theo quy định. Các sở, ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện công khai các nội dung thuộc trách nhiệm công khai của UBND tỉnh. Mặt khác, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố, các đơn vị thuộc UBND tỉnh thực hiện việc công khai đối với lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của đơn vị mình.

leftcenterrightdel
Tỉnh ủy Nam Định tổ chức Hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp 9 tháng năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2021. (Ảnh minh họa - Noichinh.vn)

UBND tỉnh giao Sở Tài chính phối hợp với các sở, ngành liên quan nghiên cứu rà soát, tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản về chế độ định mức, tiêu chuẩn trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, sử dụng tài sản công. Hướng dẫn, đôn đốc việc xây dựng và thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn, quản lý, sử dụng tài sản công và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Quy chế văn hóa công sở, Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương, Quy định về việc tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách Nhà nước theo chỉ đạo của Chính phủ và quy định của pháp luật về PCTN.

Bên cạnh đó, xây dựng kế hoạch và thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức năm 2022 theo quy định Luật PCTN năm 2018, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP và các quy định khác có liên quan.

Đáng chú ý, UBND tỉnh Nam Định yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định về kê khai tài sản thu nhập theo Luật PCTN năm 2018, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP; bàn giao bản kê khai của người có nghĩa vụ kê khai về Thanh tra tỉnh theo quy định và chỉ đạo của UBND tỉnh. Giao Thanh tra tỉnh hướng dẫn, đôn đốc thực hiện việc kê khai tài sản, thu thập theo quy định; tổ chức xác minh việc kê khai tài sản thu nhập theo quy định và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.

Kế hoạch Nhiệm vụ công tác PCTN năm 2022 của tỉnh Nam Định còn có các nội dung về: Phòng ngừa tham nhũng tại doanh nghiệp và các tổ chức khu vực ngoài Nhà nước; phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng; phối hợp của các cơ quan Công an, Viện KSND, Tòa án, Thi hành án trong PCTN; phát huy vai trò làm chủ của nhân dân; phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể xã hội các cấp và các cơ quan báo chí trong công tác PCTN./.

Hoàng Minh

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra